{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Odobravanje kredita strane banke rezidentu kreditni

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: p licence, alijansni p licence, transferni p licence, brendovsko licenciranje i unakrsno licenciranje. Opširnije o međunarodnoj partnerskoj saradnji na bazi licence pogleda sledeći izvor: Rakita, B., cit. delo, str. 233-242 305 Opširnije o projek ma „ključ u ruke“ pogleda sledeći izvor: Rakita, B., cit. delo, str. 262-264 304 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à njihove konkurentske sposobnos , kako u nacionalnim tako i u međunarodnim razmerama; (4) predstavljaju svojevrsne oblike marke nški orijen sanog uključivanja u međunarodnu razmenu. Poslovno tehnička saradnja ima razne oblike u praksi od zajedničkih teh-noloških otkrića (pronalasci i inovacije, izrada dokumentacije i osvajanje proizvodnje), zajedničke podele poslovanja (uključujući i tehnički servis), zajedničkog osvajanja trećih tržišta, naučno-istraživački rad i sl. Ugovori o ovom pu saradnje su u najvećem broju slučajeva okvirni ugovori, u kojima partneri definišu oblast i način saradnje bez kvan ta vnih pokazatelja. Posebnim aneksima ugovora oslonjenim na okvirni ugovor, partneri posebno precizno utvrđuju poslovne odnose po konkretnom području saradnje. 306 U praksi se susreće najčešće u obliku: Strateške alijanse (zajednica interesa), kao svojevrsna kombinacija interne i eksterne ekonomije, koja osigurava značajan potencijal za rast preduzeća, posebno na onim tržiš ma gde samostalan nastup stranog preduzeća nailazi na brojne barijere. Strateške alijanse se mogu kreta u rasponu od modela formalnih celovi h i ravnopravnih zajedničkih ulaganja, do modela parcijalne ugovorne saradnje oko konkretnog i strateški važnog poslovnog zadatka. Najšire posmatrano, međunarodne strategijske alijanse pokrivaju sve oblike međunarodnih partnerskih aranžmana koji su više od klasičnih tržišnih transakcija i distanciranih transfera, a manje od spajanja i pripajanja preduzeća iz različi h zemalja. U današnje vreme je saradnja impera v, ali je od suš nske važnos izbor partnera.307 Montažnu proizvodnju, vrše domaća, strana ili zajednička preduzeća. Mo vi za ove poslove su niži troškovi transporta i infrastrukture, niže nadnice u inostranstvu i visok stepen zaš te na stranom tržištu gde se montaža proizvodnje vrši. Lakše se osvaja tržište, ukljujući i tržišta susednih zemalja. Koncesije predstavljaju ugovorni odnos u kome davalac njenom primaocu (korisniku) ustupa pravo korišćenja nekog prirodnog bogatstva, javnog dobra ili obavljanje neke službe na određeno vreme (najčešeće 10 do 30 godina). Po isteku perioda predmet koncesije se vraća vlasniku. Pri tome, se angažuju domaći kapacite , povećava se zaposlenost, obezbeđuje finansijska stabilnost i uravnotežuje platni bilans, ulazi strani kapital u zemlju, ali se ne povećava nivo zaduženos zemlje. 306 Osnovna razlika između kooperacije i poslovno-tehničke saradnje je u načinu plaćanja. Kod kooperacije je razmena uravnotežena u naturalnom obliku, a kod poslovno-tehničke saradnje svaki partner svoje obaveze plaća slobodno u konver bilnim devizama, tako da plaćanja i naplate teku odvojeno i nisu ničim vezane. 307 Pojam alijanse se, prema Websterovom rečniku, vezuje za udruživanje interesa. Alijanse predstavljaju interesno orijen sane saveze koji obezbeđuju mogućnos za ostvarivanje sinergetskih efekata, tj. obostranih koris i rezultata koje članovi alijanse ne bi mogli samostalno ostvari . Opširnije o strategijskim alijansama pogleda sledeći izvor: Rakita, B., cit. delo, str. 289-306 D ò®þÄ® Ý®Ýã à 305 BOT (Build – Operate- Transfer – izgradi, eksploa ši, transferiši) se najčešće prak kuje kod izgradnje infrastrukturnih objekata, saobraćajnica i mostova, i to sa rokom eksploatacije do 30 godina. Podrazumeva se da se projekat preda pošto je prethodno proverena njegova upotrebna i opera vna vrednost, kao i komercijalna ispla vost. Realizator ovih projekata se naplaćuje iz opera vnog korišćenja samog projekta u definisanom vremenskom periodu, pre konačne predaje trajnom vlasniku. Time Sharing (vremensko korišćenje objekta) je na primer kada stranac inves ra u izgradnju hotela, poslovnih i stambenih objekata, da bi iste ili njihov deo koris o određeni broj godina (najčešće od 10 do 30 godina), a onda ih vra o vlasniku na dalju upotrebu. Direktne strane inves cije – najčešće, u sebi, kao stavku ulaganja, imaju i stranu tehnologiju, bilo da se radi o isporuci opreme ili čis h tehnoloških postupaka. S obzirom na to da su strane inves cije već obrađene u delu 3.4.1. (ovog dela udžbenika) ovde ih nećemo posebno obrađiva . Konsal ng (know how), najčešće se prenose tehnološka iskustva koja proizilaze iz poslovne tajne. Poklon znači besplatno ustupanje tehnologije, najčešće se radi o tehničkoj pomoći (obuci) koju pružaju pojedine države ili međunarodne ins tucije. Možemo zaključi da se međunarodni transferi: (1) proizvodne tehnologije realizuju kroz transfer novih fizičkih proiz...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online