US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Ono obezbeuje likvidnost formiranje realne trine cene

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ovni i (4) lizing sa opcijom kupovine. Ključni nedostatak lizinga je što je rela vno skup način finansiranja nabavke opreme, odnosno, objekata. Franšizing je kon nuirana saradnja u okviru koje franšizer daje pravo franšizantu da prodaje njegov proizvod (usluge) i pomaže mu u organizaciji, obučavanju, marketingu i upravljanju, uz određenu naknadu (definicija Interna onal Franchise Associa on – IFA).282 U suš ni franšizing je metod poslovne ak vnos koji se sastoji u tome da velika kompanija prodaje svoje ime i poslovne metode malim i nezavisnim preduzećima. Davalac franšize dozvoljava da se formira kompanija koja će koris njegovo ime i poslovne metode, obezbeđuje im obuku, opremu, snabdevanje, vrši kontrolu kvaliteta i reklamu. Pri tome, franšizant preuzima obavezu kon nuirane asistencije i pomoći u saradnji. Na taj način se s ču uslovi za dugoročno povezivanje i saradnju partnera. Franšiza se obično 282 Definicija franšizinga IFA u sledećem izvoru: Unković, M., cit. delo, str. 115 D ò®þÄ® Ý®Ýã à 275 koris u uslužnom sektoru. U zamenu za to dobija proviziju i učešće u profitu, a korisnik franžize ostaje samostalna kompanija u vlasničkom pogledu. 283 Naknada franžizanta franšizeru može bi za ulazak u sistem (ini al fee) i za poslovanje sve dok ugovor traje (royality fee) koja se plaća kvartalno ili godišnje najčešće 3-5% od obima prodate proizvodnje (usluga). Učesnici u sistemu franšizinga su: davalac franšize (franšizer) i primalac franžizinga (franšizant). 3.2.4. DUGOROČNA PROIZVODNA KOOPERACIJA I POSLOVNO-TEHNIČKA SARADNJA Dugoročna proizvodna kooperacija i poslovno-tehnička saradnja podrazumeva povezanost uvoza izvozom i obrnuto, ali po principu podele procesa proizvodnje istog ili sličnog proizvoda, a ne po principu trgovine. Dugoročna proizvodna specijalizacija predstavlja dugoročnu podelu rada u proizvodnji i prometu između preduzeća različi h zemalja (može i unutar zemlje, ali u tom slučaju nije reč o spoljnoj trgovini). Dugoročna proizvodna kooperacija se zasniva na tehničkoj podeli rada prilikom proizvodnje istog proizvoda između zainteresovanih preduzeća iz raznih zemalja (tzv. tehnička međunarodna podela rada). Kooperacija je dugoročni posao u spoljnoj trgovini, sa sledećim osobinama: 1. Razmena je ujednačena 1:1, u suš ni, roba se plaća robom, što u deficitarnim zemljama pozi vno u če na platni bilans. 2. Tehnologiju daje jedan od partnera ili u tehnološkom razvoju učestvuju oba, odnosno, više partnera. 3. Za razliku od klasične trgovine, to je planski posao koji se svodi na proizvodnju za poznatog kupca, što je čini privlačnom u poslovanju. Osnovni nedostatak kooperacije satoji se u sledećem: ako postoji jedan ili više nesolidnih partnera u kooperaciji (a nema rezervnih snabdevača), onda je ugrožen sam finalni proizvod, a to se odražava kako na rok, tako i na kvalitet proizvoda. Zato se obezbeđuje i rezervni isporučilac. Poslovno-tehnička saradnja obuhvata globalne ugovore koji sadrže više oblika nameravane saradnje, s m da će za svaki pojedinačni oblik saradnje zaključiva poseban ugovor. Najčešće se svodi na: Zajednički rad na razvoju novih tehnologija i konstrukciji novih proizvoda. Zajedničko korišćenje kapaciteta. 283 Pojam franšizing po če od engleske reči franchize, što u prevodu znači ovlašćenje ili pravo. Vrste međunarodnog franžizinga su: distribu vni (bazični), uslužni i proizvodni, i master model franžizinga. Opširnije o franšizingu pogleda sledeći izvor: Rakita, B., cit. delo, str. 242-249 276 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Zajedničku obuku kadrova. Zajednički nastup na treća tržišta. Zajedničko inves ranje u nove poslove. Preduzeća, koja sarađuju na ovaj način, najčešće stupaju u tzv. strateške alijanse (zajednice interesa). Strateške alijanse, kao svojevrsna kombinacija interne i eksterne ekonomije, mogu da osiguraju značajan potencijal za rast preduzeća, posebno na onim tržiš ma gde samostalan nastup stranog preduzeća nailazi na brojne barijere. Takođe, trebalo bi ima u vidu da je osnovna razlika između kooperacije i poslovno tehničke-saradnje u načinu plaćanja. U slučaju kooperacije se vrši plaćanje u naturalnom obliku, a u slučaju poslovno-tehničke saradnje u novcu (tj. konver bilnoj valu ). Uvažavajući značajne sličnos u pojedinim segmen ma između međunarodnog kretanja roba i transfera tehnologije, dugoročna proizvodna kooperacija i poslovno -tehnička saradnja će bi detaljnije obrađene i u tom delu izlaganja. 3.3. MEĐUNARODNI PROMET USLUGA Kotler uslugu definiše kao “ak vnost ili korist pretežno neopipljivu, koju izvođač nudi korisnicima na tržištu, nad kojom se ne može steći vlasništvo, a koja može ali ne mora bi vezana sa nekim fizičkim proizvodom”.284 Postoje različi načini klasifikacije usluga, ali je naješća podela na: Materijalne i nematerijalne – gde su materijalne usluge, usluge i...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online