US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Ono to je izvesno jeste da je stvarni obim novane

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nje uzroka koji u razvijenim tržišnim privredama izazivaju ciklične oscilacije u kretanju novčane mase. Predstavnici monetaris čkog shvatanja ciklično kretanje novčane mase prebacuju na samu monetarnu poli ku. Dok neokejnzijanci osporavaju monetaris čko gledište, odnosno, tvrde da su ciklusi u kretanju stope rasta novčane mase egzogeno determinisani, ponašanjem nefinansijskih privrednih subjekata i sektora poslovnih banaka. Shodno tome, aktuelna pitanja za teorijska i ekonomska proučavanja su: Stepen u kome monetarni uslovi dominiraju nad drugim faktorima koji mogu da u ču na kretanje nominalnog dohotka. Promene u bilansu ekonomskih odnosa zemlje sa inostranstvom menjaju obim primarnog novca putem variranja iznosa deviznih rezervi kod bankarskog sistema. U caj na ponudu novca može da usledi i preko određenog finansijskog ponašanja sektora stanovništva, koje se ispoljava u težnji ovog sektora da drži veći iznos gotovine kod sebe, umesto da novac ulaže na štednju kod banaka ili da ga pretvori u druge oblike imovine. Nosiocima monetarne poli ke stoje na raspolaganju različi instrumen regulisanja stvarne količine novca u op caju, kao odgovor na efekte koje pojedine varijable u okviru ekonomskog sistema izazivaju na kretanje novčane mase. Trebalo bi ima u vidu da ekonomski modeli sadrže dva pa varijabli – egzogene i endogene. Jedna promenljiva se naziva endogenom, u sta s čkoj teoriji, kada je njeno kretanje rezulatat zajedničkog delovanja ostalih varijabli u modelu (kome posmatrana promenljiva pripada). Egzogena varijabla je ona varijabla za čiju vrednost se pretpostavlja da je određena faktorima koji se nalaze van posmatranog modela. Shodno tome, ekonomis novčanu masu obično nazivaju endogenom promenljivom (ne definišući stepen endogenos ). U osnovi ovakvog stava ekonomista je polazište da novčana masa, kao endogena varijabla, sadrži “povratni efekat”, što znači da se inicijalno dejstvo promene novčane mase najpre kreće od novca prema realnim privrednim tokovima i da se onda vraća natrag ka novcu – prema monetarnom sektoru privrede. Neki ekonomis zastupaju stanovište da se bez adekvatnih (preven vnih) akcija centralne banke i brojnih ins tucionalnih faktora, može očekiva da autonomni faktori izazovu neočekivane promene na novčanom tržištu. 22 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à U zavisnos od toga da li je novčana masa endogena ili egzogena varijabla zavisi kakve će odluke donosi centralna banka u okviru sprovođenja određene monetarne poli ke. Ukoliko je novčana masa endogena veličina, onda centralna banka mora vodi računa o “povratnom efektu” kod kreiranja i sprovođenja monetarne poli ke. Predstavnici neokejnzijanskog pristupa objašnjavaju “povratni efekat” kod novčane mase kao što sledi: kada se povećava kvantum novčane mase akcijama monetarne vlasu svrhu s mulisanja privredne ak vnos , doći će do povećanja privredne ak vnos koja će uzrokova porast tražnje novca i na osnovu toga porast kamatnih stopa, što će rezul ra povećanim oportunitetnim troškom za banke, vezanim za držanje rezervi novca iznad iznosa obaveznih rezervi. Samim m banke će teži da smanje svoje rezerve likvidnos na najmanju moguću meru, plasirajući novčana sredstva, odnosno, kreirajući novac. Posledica toga je dalje uvećanje obima novčane mase.34 Predstavnici monetaris čkog pristupa novčanu masu determinišu kao egzogenu varijablu, uvažavajući “povratni efekat” u smislu: da je preovlađujući efekat koji ide od novca prema realnim privrednim tokovima, i monetarne vlas mogu da kontrolišu volalnost novčane mase u op caju i u mogućnos su da u ču na privrednu atkivnost (uz postojanje povratnih efekata iz relanog prema monetarnom sektoru).35 Uvažavajući prethodno rečeno možemo zaključi da ekonomis ne raspolažu ni jednim ekonometrijskim nalazom, kojim bi se moglo defini vno odluči da li je novčana masa endogena ili egzogena veličina. Ono što je izvesno, jeste da je stvarni obim novčane mase je determinisan ponašanjem monetarnih vlas i tzv. privatnog sektora privrede (koji obuhvata: nebankarske ekonomske subjekte, poslovne banke i druge finansijske ins tucije). Preferencije privrednih subjekata u smislu kreiranja i upravljanja sopstvenim 34 35 Opširnije o gledištu neokejnzijanaca pogleda sledećim izvorima: Kaldor, N., The New Monetarism, Lloyd’s Bank Review, July 1970, pg. 1-18; Kaldor, N., Trevithick, J., A Keynesian Perspecitve on Money, Lloyd’s Bank Review, January 1981, pg.1-9; Kaldor, N., The Scourage of Monetarism, Oxford: Oxford University Press, 1982; Cramp, A.B., Does Money Ma er?, Lloyd’s bank Review, October, 1970, pg. 23-37; Moore, B., The Endogenous Money Stock, Journal fo Post Keyneisan Economics, Vol.2, No 1/1979, pg. 49-70; Moore, B., Unpackin the Post Keyneisian Black Box: Bank Lending and the Money Supply, Journal of Post Keynesian Econmiics, Vol. 5, No 4/1983, pg. 537-556; Tobin, J., Money and Income: Post Hoc Ergo Propter Hoc?, Qu...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online