US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Pa ak i radnici u velikom broju u raznim granama

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: likom izbora monetarnih agregata kao targe ranih varijabli, morala da se pozabavi rešavanjem niza prak čnih problema: Odgovarajuća definicija monetarnih agregata koji bi (su) izabrani za potrebe targe ranja i odlučivanja. Određivanje vremenskog perioda na koji utvrđeni ciljevi treba da se odnose. Odlučivanje o roku u kome treba da bude ispravljeno odstupanje stvarnog kretanja količine novca od inicijalno utvrđenog cilja da bi se izbeglo prebacivanje cilja. Rešavanje dileme, da li rezerve likvidnih sredstava banaka ili kratkoročne kamatne stope posluže kao bolji instrumen za pos zanje odgovarajućih monetarnih ciljeva. Proceni u kojim slučajevima dolazi do ostupanja, i da li je to odstupanje ekonomski signifikantno ili ne. 98 99 94 Opširnije o razlozima šireg prihvatanja monetarnih agregata kao intermedijarnih ciljeva od strane razvijenih zemalja pogleda sledeći izvor: Volcker, P, The Role of Monetary Targets in an Age of Inflaon, Journal of Monetary Economics, April 1978, pg. 329-339 Opširnije o teoretskim razlozima prihvatanja monetaranih agregata kao intermedijarnih ciljeva pogleda sledeći izvor: Ri er, L, Silber, W., Principles of Money, Banking and Financial Markets, Basic Books Inc, New York, 1983, pg. 276-290 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 9.5. KAMATNE STOPE KAO CILJEVI I INDIKATORI MONETARNE POLITIKE Kamatna stopa je cena kredita, ili, još opširnije cena sadašnje potrošnje u izrazima buduće potrošnje.100 Kamatna stopa je na nivou koji izjednačava željenu štednju (akumulaciju) sa željenim inves cijama (koje uključuju i državu u potrošnju), kada je privreda u stanju ravnoteže. “Prirodna” kamatna stopa se koris u teoriji, da označi ovaj nivo kamatne stope. Ona meri granični (marginalni) prinos od inves ranja u realni kapital, što je Keynes označio kao “marginalna efikasnost kapitala”. Imajući u vidu da je kamatna stopa funkcija monetarnih i realnih faktora, preovlađujuća kamatna stopa u svakom momentu ne može da bude jednaka prirodnoj stopi. Monetarna poli ka deluje na ukupnu potrošnju i privrednu ak vnost stvarajući diskrepancu između tržišne i prirodne kamatne stope.101 Vrlo često promene kamatnih stopa pružaju obmanjujuću informaciju o stvarnoj monetarnoj situaciji neke privrede, što je u skladu sa klasičnim stanovištem Fisherovog efekta (odnosno na dugi rok potpuno usklađivanje nominalnih kamatnih stopa sa očekivnom stopom inflacije).102 U skladu s m, bilo bi bolje promene kamatnih stopa upotrebi za proveru signala u budućoj privrednoj ak vnos koji su formirani na osnovu konkretnih promena kvan ta vnog monetarnog cilja (izabranog monetarnog agregata). Savremena teorijska literatura, ukazuje da je razumno pokloni pažnju kamatnim stopama u procenjivanju kretanja monetarnih agregata. U radovima o transmisionom mehanizmu novca i strukture finansijskih tržišta, J. Tobin ukazuje da bi trebalo primeni pristup targe ranja koji kombinuje monetarne agregate i kamatne stope, kao na potencijalno superiorniji pristup za projektovanje monetarne poli ke od pristupa koji bi uzimao samo jednu varijablu.103 100 Definicija iz sledećeg izvora: Samuelson, P., Money, Interest Rates, and Economic Ac vity: Their Interrela onships in a Market Economy, in the book: Monetary Economics: Readings on Current Issues, edited by Gibson, W., Kaufman, G, New York, 1971, pg. 51-61 101 Opširnije o Keynesovom stanovištu prirodne kamatne stope i marginalne efikasnos kapitala pogleda sledeći izvor: Makinen, G., Money, the Price Level, and Interest Rates, Englewood Sliffs, N.J. Pren ce-Hall, 1977, pg. 57-59 102 Fisher je prvi proučavao pojavu povećanja stope inflacije i nominalne kamatne stope koje su rezultat mere centralne banke da poveća kamatnu stopu novca. U skladu s m realna kamatna stopa predstavlja razliku između nominalne kamatne stope i stope inflacije. Opširnije o Fischerovom efektu pogleda sledeće izvore: Mankiw., G., Principi ekonomije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007., str. 662-664; Laurent, R., An Interest Rate-Based Indicator of Monetary Policy, Federal Reserve Bank of Chicago, Economic Persep ves, January/February 1988, pg. 3-14 i Harris, A., Harris, E., Monetary Policy Influence on the Economy – An Empirical Analysis, Federal Reserve Bank of New York, Quarterly Review, winter 1986-87, pg. 19-34 103 Opširnije o Tobinovim pristupu o transmisionom mehanizmu novca i strukturi finansijkih tržišta pogleda sledeće izvore: Tobin, J., Brainard, W., Financial Intermediaries and the Effecitvness of Monetary controls, American Economic Review, May 1963, pg. 383-400; A General Equilibrium Approach to Monetary Theory, Journal of Money, Credit, and Banking, February 1969, pg. 15-29 i Monetary policies and the Economy: The Transmission Mechanism, Souther Economic Journal, January 1978, pg. 421-431 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 95 Canzoneri, Henderson i Rogoff, dokazuju u svom radu da bi bilo op malno za monetarne vlas da koriste n...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online