US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Pitanje kredibiliteta monetarne poli ke za koju se

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: e nominalnog društvenog proizvoda za sprovođenje monetarne poli ke, podrazumeva dva pristupa: Ciljevi za nominalni društveni proizvod da se koriste u spoju sa ciljevima koji se odnose na količinu novca u op caju. Polazište za određivanje odgovarajućih ciljnih limita za monetarne agregate su ciljne vrednos nominalnog društvenog proizvoda. Stvarno ponašanje monetarnih agregata će u ca na način reagovanja monetarne poli ke u odnosu na kratkoročne privredne poremećaje. Bundesbanka iz Nemačke koris ovakav pristup. Nominalni društveni proizvod je jedini cilj monetarne poli ke. Trebalo bi imau vidu da je nominalni društveni proizvod blisko vezan sa dve važne varijable koje predstavljaju krajnje ciljeve monetarne poli ke. Nominalni proizvod je po definiciji proizvod odgovarajućeg nivoa cena i realnog društvenog proizvoda. Kao što smo već ranije rekli, pos zanje određenog nivoa cena i realnog društvenog proizvoda (koji su saglasni sa stabilnošću cena na dugi rok i poželjnim privrednim rastom) jesu krajnji ciljevi monetarne poli ke. 120 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Ekonomis koji zastupaju prihvatanje targe ranja nominalnog društvenog proizvoda, iznose sledeće razloge zbog kojih to treba prihva :132 Instrumen monetarne poli ke mogu bi mnogo pouzdanije povezani sa nominalnim društvenim proizvodom nego sa drugim varijablama u ulozi intermedijarnog cilja ili krajnjeg cilja monetarne poli ke. Ciljevi koji se odnose na kretanje nominalnog društvenog proizvoda mogu spreči nosioce monetarne poli ke da posegnu za mogućnošću iskorišćavanja kraktoročnog trade-off-a između proizvodnje i inflacije, ubrzavajući kretanje realnog društvenog proizvoda, ali po cenu permanentno visoke inflacije. Može bi uspešno sredstvo za obezbeđivanje dugoročne stabilnos cena, pri čemu taj postupak istvoremeno ostavlja rela vno dovoljno manevarskog prostora nosiocima monetarne poli ke za reagovanje na kratkročne privredne poremećaje (što je ujedno najznačaniji argument kejnzijanskih teore čara). Vrlo je bitno naglasi da je za nosioce monetarne poli ke značajnije pitanje da li je dos gnu nivo društvenog proizvoda podeljen između cena i proizvodnje, nego da li je dos gnut predviđeni nivo istog. Ovo je ujedno naj-ranjivije mesto koncepta targe ranja nominalnog društvenog proizvoda. Trebalo bi ima u vidu da postoji dugoročna veza između porasta nominalnog društvenog proizvoda i porasta cena. Faktori koji nisu povezani sa monetarnom poli kom određuju realnu stopu privrednog rasta na dugi rok. Na primer, demografske i tehnološke promene, kao nemonetarni faktori u ču na porast radne snage. Udruženo, ovi faktori u uslovima razvijenih tržišnih ekonomija generišu rela vno konstantnu dugoročnu stopu porasta realnog društvenog proizvoda. Uvažavajući činjenicu da je porast nominalnog društvenog proizvoda zbir stope inflacije i stope porasta realnog društvenog proizvoda, proizilazi da je targe ranje nominalnog društvenog proizvoda isto kao targe ranje dugoročne stope inflacije. U slučaju niže dugoročne stope inflacije, nosioci monetarne poli ke moraju, tokom vremena, da smanje ciljnu vrednost nominalnog društvenog proizvoda. To zahteva sprovođenje restrik vne monetarne poli ke, koja može na kratak rok, da izazove smanjenje obima proizvodnje. Intenzitet privremenih nega vnih efekata na planu realizacije privrednog rasta zavisi od brzine kojom se menjaju očekivanja privrednih subjekata u pogledu inflacije. Ukoliko se inflatorna očekivanja tržišnih transaktora relavno sporo prilagođavaju uslovima sprovođenja restrik vne monetarne poli ke, tada 132 Opširnije o razlozima prihvatanja targe ranog nominalnog društvenog proizvoda kao ciljne monetarne varijable pogleda sledeće izvore: Friedman, M., Targets, Instruments, and Indicators of Monetary Policy, Journal of Monetary Economics, October 1975, pg. 443-473; McCallum, B., On Consequences and Cri cisms of Monetary Targe ng, Journal of Money, Credit and Banking, November 1985, Part2, pg. 587; McCallum, B., The Case of Rules in the Conduct of Monetary Policy, Weltwirtscha liches Archiv, No. 3/1987, pg. 415-429 i Sibet, S., Weiner, S., Maintaining Central Bank Credibility, Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, September/October 1988, pg. 3-15. (sumarno prikazano u sledećem izvoru: Živković, A., Kože nac, G., cit.delo, str. 416-421). Opširnije o empirijskim dokazima o efek vnos monetarne poli ke pogleda sledeći izvor: Ri er, L., Silber, W., Udell, G., Principi novca, bankarstva i finansijskih tržišta, Udruženje banaka Srbije, Beograd, 2009., str.593-605 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 121 će snižavanje stope rasta nominalnog društvenog proizvoda izazva rela vno skromno obaranje inflacije, uz rela vno veliko smanjenje stope rasta društvenog proizvoda. Pomenu gubitak može bi umanjen pristupom centralne banke da unapred objavi višegodišnji plan za smanjivanje stope rasta nominalnog društvenog proizvoda (poznat kao gradualis čki prist...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online