US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Po isteku perioda predmet koncesije se vraa vlasniku

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ulazni i izlazni tokovi stranih direktnih inves cija (SDI) prema regionima/ekonomijama, posebno za grupaciju zemalja centralne i istočne Evrope (CIE) i posebno za deset najvećih ekonomija u ulaznim i izlaznim tokovima SDI. 292 Napomena: sve definicije i svi sta s čki izvori ne uključuju navedene komponente u celini. Komponente, kao i bruto i neto iznosi, mogu se značajno razlikova , zavisno od izvora koji se koriste. Tako, na primer, tretman dugoročnih i kratkoročnih dugovanja i potraživanja između afilijacija i kompanije je različit – vide IMF, 1977, str. 136-141, 189-194 ili OECD, 1983., str 13-20 286 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Ulazni SDI tokovi Region 1986-91 (prosek) 159.331 100% 129.583 81% 29.090 18% 658 0% Svet Razvijene zemlje Zemlje u razvoju Centralna i istočna Evropa i ZND Izlazni SDI tokovi 2000 2008 1.491.934 100% 1.227.476 82% 237.894 16% 26.563 2% 1.697.353 100% 962.259 57% 620.733 37% 114.361 6% 1986-91 (prosek) 180.510 100% 169.155 94% 11.331 6% 2000 1.379.493 100% 1.271.273 92% 104.207 8% 4.012 0% – 2008 1.857.734 100% 1.506.528 81% 292.710 16% 58.496 3% Izvor: UNCTAD293 Tabela br.11. Ulazni i izlazni SDI tokovi prema regionima/ekonomijama u periodu 19862008. godina (u milionima dolara i %) Region 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Svet 691 1.087 1.388 818 679 560 711 916 1.306 1.979 1.697 CIE 24 3% 0,5 0,1% 0,9 0,1% 3,7 0,5% 3,8 0,5% 6,4 0,9% 2,8 0,4% 0,1 27 2% 0,8 0,1% 1,5 0,1% 6,3 0,6% 3,3 0,3% 7,3 0,7% 3,3 0,3% 0,1 28 2% 1,0 0,1% 1,1 0,1% 5,0 0,4% 2,8 0,2% 9,3 0,7% 2,7 0,2% 0,03 26 3% 0,8 0,1% 1,6 0,2% 5,6 0,7% 3,9 0,5% 5,7 0,7% 2,5 0,3% 0,2 31 5% 0,9 0,1% 1,1 0,2% 8,5 1,3% 2,8 0,4% 4,1 0,6% 3,5 0,5% 0,5 0,1% 21 4% 1,4 0,3% 1,7 0,3% 2,6 0,5% 2,5 0,4% 4,2 0,8% 1,1 0,2% 1,4 0,3% 40 6% 3,5 0,5% 1,2 0,2% 5,0 0,7% 4,5 0,6% 12,9 1,8% 15,4 2,2% 40 4% 3,9 0,4% 1,8 0,2% 11,7 1,3% 7,6 0,8% 9,6 1% 12,8 1,4% 69 5% 5,2 0,4% 3,6 0,3% 6,0 0,5% 6,1 0,5% 13,9 1,1% 28,7 2,2% 91 5% 11,7 0,6% 5,0 0,3% 10,4 0,5% 6,1 0,3% 22,6 1,1% 55,1 2,8% 114 7% 9,2 0,5% 4,4 0,3% 10,7 0,6% 6,5 0,4% 16,5 1% 70,3 4,1% Bugarska Hrvatska Češka Republika Mađarska Poljska Ruska Federacija SCG Srbija Crna Gora – – – – – 1,0 0,1% 0,06 1,6 0,2% 0,5 0,1% 4,4 0,3% 0,6 0,1% 3,5 0,2% 0,9 0,1% 3,0 0,2% 0,9 0,1% Izvor: UNCTAD 294 Tabela br. 12. Ulazni inves cioni tokovi u grupaciju CIE u periodu 1998-2008.godine (u milijardama dolara i %) 293 UNCTAD, World Investment Report 1998 (WIR 1998) – Trends and Determinants, UN, New York and Geneva, 1998, str. 361-371 (tabele B.1. i B.2. u Dodatku); UNCTAD, World Investment Report 2002 (WIR 2002) - Transna onal Corpora ons and Export Compe veness, UN, New York and Geneva, 2002, str. 303-309 (tabele B.1. i B.2. u Dodatku); UNCTAD, World Investment Report 2009 (WIR 2009) – Transna onal Corpora ons, Agricultural Produc on and Development, UN, New York and Geneva, 2009, str. 247-250 (tabela B.1. u Dodatku) 294 UNCTAD, World Investment Report 2009 (WIR 2009) – Transna onal Corpora ons, Agricultural Produc on and Development, UN, New York and Geneva, 2009, str. 247-250 (tabela B.1. u Dodatku); UNCTAD, World Investment Report 2008 (WIR 2008) – Transna onal Corpora ons and the Infrastructure Challenge, UN, New York and Geneva, 2008, str. 253 (tabela B.1. u Dodatku); UNCTAD, World Investment Report 2005 (WIR 2005) – Transna onal Corpora ons and the Interna onaliza on of R&D, UN, New York and Geneva, 2005, str. 303 (tabela B.1. u Dodatku); UNCTAD, World Investment Report 2003 (WIR 2003) – FDI Policies for Development: Na onal and Interna onal Perspec ves, UN, New York and Geneva, 2003, str. 249 (tabela B.1. u Dodatku) D ò®þÄ® Ý®Ýã à 287 Broj Ulazni SDI tokovi 1 SAD 2 Francuska 3 Kina 4 Velika Britanija 5 Rusija 6 Španija 7 Hong Kong, Kina 8 Belgija 9 Australia 10 Brazil Total Izlazni SDI tokovi 316.112 19% 117.510 7% 108.312 6% 96.939 6% 70.320 4% 65.539 4% 63.003 4% 59.680 4% 46.774 3% 45.058 3% 989.247 58% SAD Francuska Nemačka Japan Velika Britanija Švajcarska Kanada Španija Belgija Hong Kong, Kina Total 311.796 17% 220.046 12% 156.457 8% 128.020 7% 111.411 6% 86.295 5% 77.667 4% 77.317 4% 68.278 4% 59.920 3% 1.297.207 70% Izvor: UNCTAD, World Investment Report 2009 (WIR 2009) – Transna onal Corpora ons, Agricultural Produc on and Development, UN, New York and Geneva, 2009, str. 247-250 (tabela B.1. u Dodatku) Tabela br.13. Top 10 ekonomija u ulaznim i izlaznim SDI tokovima u 2008. godini (u milionima dolara i %) Strategija stranih direktnih inves cija bi lako pokazala svoju poslovnu, konkurentsku, upravljačku i marke nšku superiornost kada ne bi bilo velikih ulaganja i rizika. U praksi se najčešće do potpunog vlasništva dolazi preko prethodnog međunarodnog poslovnog iskustva u izvoznim poslovima i partnerskim aranžmani-ma. Razlozi za potpuno samostalno realizovanje direktnih inves cija su: (1) poslovna i tehnološka superiornost, raspoloživo znanje i iskustvo (know-how), menadžment i marke ng, (2...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online