US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Potencijalni rizik dodatne monetane ekspanzije nosi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: da za izradu novčanica i kovanog novca. Narodna banka Srbije je javna ins tucija odgovorna za čuvanje vrednos , odnosno, kupovne snage novca. Ključna uloga NBS je obezbeđnje monetarne i finansijske stabilnos . Monetarna stabilnost podrazumeva nisku, stabilnu i predvidivu inflaciju i poverenje u valutu. Finansijska stabilnost podrazumeva zdrav finansijski sistem, u kome banke i druge finansijske organizacije dobro funkcionišu i odgovorno čuvaju novac svojih klijenata.176 Funkcije Narodne banke Srbije su: Upravlja novcem i kamatnim stopama kako bi ostvarila nisku, stabilnu i predvidivu stopu inflacije, čime stvara ambijent za pos zanje održivog ekonomskog razvoja i rasta zaposlenos . Starajući se o vrednos nacionalne valute, doprinosi rastu životnog standarda građana. Upravlja novcem i kredi ma - Narodna banka Srbije u če na jačanje i čuvanje poverenja javnos u dinar, što privrednicima i građanima olakšava donošenje poslovnih odluka i planiranje budućnos . U če na finansijsku stabilnost, obezbeđujući sigurnost i efikasnost platnog sistema i nadgledajući i kontrolišući ak vnost poslovnih banaka i drugih finansijskih organizacija. Bankar države, upravlja javnim fondovima i javnim dugom. Izdavanje novčanica i kovanog novca.177 175 Zakon o NBS, Sl.glasnik RS br. 72/03 i 55/04. 176 Opširnije o NBS pogleda sajt: www.nbs.rs 177 Propisi iz oblas monetarnog sistema i poli ke su: Program monetarne poli ke, Odluke o kamatnoj stopi, BEONIA, Obavezna rezerva, Usklađivanje plasmana stanovništvu sa osnovnim kapitalom banke, Monetarni agrega , Operacije na otvorenom tržištu, Stalne olakšice (kreditne, depozitne), Kratkoročni dinarski kredi i poli ka, i Poli ka kursa dinara, domaće devizno tržište. 170 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Narodna banka Srbije sarađuje sa međunarodnim ins tucijama i finansijskim organizacijama u cilju poboljšanja efikanos svog rada i vršenja kontrolne funkcije. Narodna banka Srbije ostvaruje svoje funkcije preko instrumenata monetarno-kreditnog regulisanja. U praksi, zbog nerazvijenos finansijskog tržišta, NBS je pre svega korisla eskontnu stopu i stopu obavezne rezerve kao instrumente monetarnog regulisanja. Narodna banka Srbije je organizovana na sledeći način: Monetarni odbor – koga čine guverner i viceguverneri, utvrđuje monetarnu poliku vezano za har je od vrednos (HOV), operacije na otvorenom tržištu, uslove kratkoročnih kredita, poli ku kursa, upravljanje deviznim rezervama, eskontnu stopu i druge kamatne stope, osnovicu za obračun obavezne rezerve, uslove korišćenja sredstava obavezne rezerve i mere održavanja likvidnos banaka. Guverner – koga bira Skupš na Srbije na period od 5 godina, s pravom ponovnog izbora. On je odgovoran za sprovođenje odluka Monetarnog odbora i Saveta, organizaciju i poslovanje NBS, pripremu i donošenje akata iz nadležnos NBS. Guverner podnosi izveštaj o radu Savetu i Skupš ni Srbije. Viceguverneri – kojih ima od 3 do 5 biraju se na period od 5 godina s pravom ponovnog izbora. Savet – čine predsednik i če ri člana, bira ih Skupš na Srbije na 5 godina, s pravom ponovnog izbora. Savet usvaja finanijski plan NBS, godišnji račun, utvrđuje tarifu, visinu zarada, vrši izbor revizora i listu radnih mesta s posebnim ovlašćenjima. Za sve pomenute funcije postoje odredbe zakona koje se odnose na nespojivost funckije i sukob interesa. U Zakonu o NBS utvrđeno je da se osnovi organizacije poslovanja NBS uređuju Statutom NBS, a naročito: osnovi unutrašnje organizacije, delokrug organizacionih jeidnica i njihovi međusobni odnosi, prava, obaveze i odgovornos radnika. Sektori poslova se određuju prema statutarnim rešenjima, dok je status filijala (Novi Sad, Niš, Beograd, Kragujevac, Užice) i specijalizovanih organizacija (Zavod za izradu novačnica i kovanog novca) regulisan Zakonom. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 171 Slika br. 10. Koordiniranje radom Narodne banke Srbije178 Statutom je utvrđena sledeća unutrašnja organizacija NBS: Poslovi monetarnog sistema i poli ke, Devizni poslovi i odnosi sa inostranstvom, Poslovi kontrole, Poslovi unutrašnje kontrole i revizije, Zakonodavstvo – pravni poslovi, Računovodstveno – finansijski poslovi, Poslovi trezora NBS, Poslovi izrade novčanica i kovanog novca, Poslovi platnog prometa u zemlji, Opš poslovi. 178 Izvor: www.nbs.rs, Dostupan na sajtu 30/09/2010. 172 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Slika br.11. Organizaciona struktura Narodne banke Srbije179 179 Izvor: www.nbs.rs, Dostupan na sajtu 30/09/2010. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 173 U našoj praksi, Vlada Republike Srbije u saradnji sa NBS definiše i sprovodi mere ekonomske poli ke Srbije. Nadležnos između NBS i Ministarstva finansija su jasno zakonski razgraničene. Pri tome, postoji i stalno se unapređuje koordinacija monetarne i fiskalne poli ke, od koje zavisi suzbijanje inflacije i održavanje makroekonomske sta...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online