US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Pretpostavka je da se kurs izmeu dve valute nije

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à U svim zemljama međunarodni platni promet regulisan je jedinstvenim propisima, s obzirom na to da je od značaja i za njegove učesnike i za privredu konkretne zemlje. U zavisnos od toga kako je organizovan, zavisi brzina plaćanja, a me i racionalnost korišćenja deviznih sredstava, što neposredno može u ca na stanje platnog bilansa zemlje i njena ukupna privredna kretanja. Širina i kompleksnost ove problema ke, kao i njena večita atrak vnost zbog permanentnih inovacija su elemen koji je čine privlačnom. Nosioci međunarodnog platnog prometa su banke, koje su u većini zemalja i jedino ovlašćene ins tucije za obavljanje ove vrste posla. Osnov obavljanja međunarodnog platnog prometa jesu uspostavljeni korespondentski odnosi između banaka i ak vno člansto u međunarodnoj SWIFT mreži (za elektronski transfer finansijskih poruka). Korespondentski odnosi među bankama (nekontokorentni – indirektni koresponden ) znači da dve banke iz različi h zemalja imaju međusobno razme-njena kontrolna dokumenta: licencu tj. ovlašćenje za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom, izveštaj o radu uključujući poslednji godišnji izveštaj tj. bilans banke, listu spesimena potpisa ovlašćenih lica, spisak korespondenta i kontokorenata, štampanu tarifu naknada za usluge koje banka zaračunava u poslovima sa inostranstvom, kao i razmenjene teleks i SWIFT ključeve. Banke su zaključile sporazum o saradnji, ali nisu dogovorile otvaranje tekućih računa. Međusobna plaćanja izvršavaju putem tekućih računa kod trećih banaka, dajući m bankama naloge ili ovlašćenja za izvršavanje potrebnih plaćanja u korist druge korespodnentske banke. Kontokorentni odnos među bankama (kontokoren – direktni koresponden ) znači da dve banke iz različi h zemalja imaju pored razmenjenih kontrolnih dokumenata i ovlašćenje jedne od h dveju banaka da druga banka u svojim knjigama otvori tekući račun (kontokorentni račun) na ime prve banke. Na taj način sva plaćanja i naplate vrše se u korist i na teret tog računa. U međunarodnoj praksi poslovne banke uspostavljaju korespondentske i kontokorentne odnose putem SWIFT mreže. SWIFT je vrsta elektronske razmene podataka u finansijskim ins tucijama i pokriva sve segmente ovog sektora. Skraćenica SWIFT označava Udruženje za međubankarski prenos finansijskih sredstava elektronskim putem (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunica on) i predstavlja prvu organizaciju u svetu u EDI mreži.218 SWIFT, kao vid elektronskog bankarstva svetskih razmera, je nastao sedamdese h godina na tlu Evrope i Severne Amerike, sa ciljem da pojednostavi platni promet, odnosno, prenos bankarskih transakcija. U tom periodu bankarski obima posla je prevazišao mogućnos papirnog sistema plaćanja i ručne procedure. Potreba veće efikasnos navodi banke na kompjuterizaciju međunarodnih računa i transakcija. Direktan rezultat ekspanzije je razvoj privatnih komunikacionih mreža za sopstvene potrebe konkretne bankarske ins tucije. Postalo je neophodno razvi zajedničku bankarsku mrežu, zbog 218 Opširnije o SWIFT-u pogleda sledeći izvor: Barjaktarović, L., Implikacije razvoja tehnologije SWIFT na bankarsko poslovanje, magistarski rad, Ekonomski fakultet, Beograd, 2002. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 211 obima i kompleksnos transakcije. Početkom sedamdese h godina grupa od 60 banaka preuzima inicija vu za kreiranjem zajedničkog telekomunikacionog sistema (na bazi ISO standarda) i počinje studiju nazvanu Message Switching Project, koja rezul ra pojavom SWIFT-a. Kada je osnovan 1973. godine, SWIFT-u je pristupilo 239 banaka iz 15 zemalja Evrope i Severne Amerike. Konkretno to su bile banke iz Australije, Belgije, Kanade, Nemačke, Savezne Republike Nemačke, Finske, Francuske, Italije, Luksemburga, Holandije, Norveške, Švedske, Švajcarske, Velike Britanije i SAD-a. U periodu od 1974. go 1976. godine su vršene studije, programi i tes ranja, da bi od 09.05.1977. godine počelo razmenjivanje poruka između banaka na tlu Evrope, a u septembru se širi na Severnu Ameriku. Do kraja 1977. godine svih 15 zemalja uspostavlja razmenu, a promet dos že cifru od 12.000 poruka dnevno. Prvobitno je kreiran i korišćen od strane banaka u međunarodnom platnom prometu, a danas je pogodan i za druge finansijske (nebankarske) i nefinansijske ins tucije i u domaćem i u međunarodnom platnom prometu. Bitno je istaći da od 1977. godine do danas ni jedna poruka nije izgubljena ni razotkrivena. SWIFT je neprofitno akcionarsko društvo, radi na bazi pokrića troškova pojedinačno tj. ulog banaka u ukupnom kapitalu društva određuje se prema njihovom učešću u ukupnom broju poruka. Cilj je povećanje efikasnos , ekonomičnos i rentabilnos u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom – unificiran jezik komunikacije i postupaka, povećava sigurnost i tajnost promptni prenos poruka, povezanost sa bankama širom sveta, efikasno upravljanje sredstvima, automatska obrada podataka i smanjenje troškova poslovanja.219...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online