US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Proceni u kojim sluajevima dolazi do ostupanja i da

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: banku da unapred odredi nisku inflaciju – što je uzrok trenutnog dobrog funkcionisanja Feda – ali i koja promoviše otvoreniji i odgovorniji proces utvrđivanja politike. …. Za uspešno određivanje ciljne inflacije potrebno je da se centralna banka i izabrani zvaničnici javno obavežu na eksplicitno numerički izražen nivo ciljne inflacije (obično oko 2%), koji će se ostvariti tokom određenog vremenskog horizonta (obično dve godine). Isto tako je važno da centralna banka pristane da tržišta i javnost snabdeva sa dovoljno informacija na osnovu kojih će se procenjivati njeno poslovanje i svhatiti njeno razmišljanje uvek kada politika i inflacija odstupe od dugoročnog cilja – što će se ponekad neizbežno dešavati… Usvajanje politike ciljne inflacije od strane Federalnih rezervi imaće nekoliko značajnih prednosti u odnosu na tekući, manje strukturiran pristup. Prvo, time bi se posvećenost cenovnoj stabilnosti – koja nam je donela mnogo dobra za vreme g. Grinspena i njegovog prethodnika, Pola Volkera – transformisala iz lične preferencije u pogledu predsednika u zvaničnu politiku…. Drugo, transparentnost pristupa ciljne inflacije podstakla bi političare i javnost da pažnju usmere na ono što je monetarna politika u stanju da učni (naime, da održi dugoročnu cenovnu stabilnost), a ne na ono što ona nije u stanju da učini (da putem ekspanzivne politike obezbeđuje stabilan rast)… Treće, veća transparentnost smanjila bi finansijsku i ekonomsku neizvesnost. Ciljna inflacija olakšala bi preduzećima i potrošačima da planiraju. Četvrto, određivanje ciljne inflacije predstavlja izuzetno dobro osiguranje od pretnje pada cena. ... Ponovno imenovanje g.Grinspena ne bi trebalo da nas učini spokojnim u pogledu budućnosti Fedove politike. Po principu da je krov bolje popravljati dok je vreme lepo, Fed bi trebalo odmah javno da obznani svoje namere o donošenju jasnijeg ovkira za politiku, a ne da čeka da se suoči sa teškim političkim odlukama. Eskplicitna posvećenost ciljnoj inflaciji povećala bi šanse da će te odluke biti ispravne i da će steći podršku javnosti – bez obzira da li je Alen Grinpsen predsednik Feda ili nije. Izvor: Bernanke, B., Mishkin, F, Pouzen, A., Šta će se desiti kada ode Grinspen?, Wall Street Journal/05. jan. 2000, pg. A22.92 91 91 88 U sledećem izvoru: Mankiw, G., Principi ekonomije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007., str. 806-807. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE: 1. Definišite inflaciju. 2. Koji je fenomen suprotan od fenomena inflacija? 3. Koji faktori u ču na pojavu inflacije? 4. Objasnite transmisioni mehanizam inflacije. 5. Šta je hiperinflacija? 6. Šta je valutna reforma? 7. Koje su vrste valutne reforme? 8. Šta je indeksacija? 9. Kako inflacija u če na platni bilans? 10. Kako inflacija u če na devizni kus? 11. Šta je devalvacija? 12. Šta je revalvacija? 13. Šta je apresijacija? 14. Koji je suprotan projam apresijaciji? 15. Koji je glavni cilj monetarne poli ke i na čemu se bazira njegova opravdanost? 16. Objasnite doktrinu prinudne štednje. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 89 9. INTERMEDIJARNI CILJEVI I INDIKATORI MONETARNE POLITIKE Proces formulisanja i sprovođenja monetarne poli ke je obeležen velikim nedostatkom potpunih informacija o međusobnim vezama monetarnog sektora i realnog sektora jedne privrede. U želji da smanje inflacioni gep kod lančnog spoja koji povezuje instrumente monetarnog regulisanja i varijable makroekonomskog cilja, centralne banke su implemen rale pristup na bazi indikatorsko-operacionog cilja. Suš na pristupa je u uvođenju određenih posrednih (intermedijranih) varijabli – tzv. ciljnih monetarnih varijabli, koje mogu da pruže neophodnu informaciju za sprovođenje monetarne poli ke. U skladu s m, operacioni cilj je monetarna varijabla koju centralna banka može da kontroliše sa prilično visokim stepenom preciznos kroz svoje dnevne operacije sa odgovarajućim instrumen ma monetarnog regulisanja. On bi trebalo da zadovolji sledeće kriterijume: (1) centralna banka je sposobna da tačno proceni veličinu ovog cilja za veoma kratke vremenske intervale, (2) centralna banka je u stanju da kontroliše operacioni cilj rukujući instrumen ma monetarne poli ke na odgovarajući način, (3) promene u veličini operacionog cilja imaju odlučujući u caj na promenu izabranog intermedijarnog cilja. Svrha uvođenja operacionih ciljeva je da se uspešnije sprovodi monetarna poli ka, i da se eliminiše dejstvo drugih nepredviđenih faktora. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Odgovorite na pitanje koji su problemi u sprovođenju monetarne poli ke. Znate da objasnite pristup indikatorsko-operacionog cilja. Znate koji su posredni ciljevi i indikatori monetarne poli ke. Odgovorite na pitanje koji su osnovni razlozi za korišćenje intermedijarnih ciljeva i indikatora monetarne poli ke. Znate koji faktori u ču na izbor ciljne intermedijar...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online