US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Razlike koje postoje meu ekonomis ma se odnose na

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: OČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Odgovorite na pitanje šta je predmet izučavanja monetarno-kreditnih finansija. Odgovorite na pitanje šta je predmet izučavanja monetarne ekonomije. Znate da odgovorite šta je monetarni sistem i monetarna poli ka. Znate da odgovorite šta je monetarno-kreditna poli ka. Znate da odgovorite šta je kreditni sistem i kreditna poli ka. Odgovorite šta je novac. Znate da nabrojite koje su osnovne funkcije novca. Navedete koji su pojavni oblici novca. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 3 1.1. POJAM MONETARNO-KREDITNE EKONOMIJE Pojam monetarne ekonomije se upotrebljava da označi ulogu i u caj novca u determinisanju privrednih kretanja. Razlike koje postoje među ekonomis ma se odnose na pitanja na koji način, u kom smislu i u kojoj meri se manifestuje u caj novca na privredne ak vnos (kao što su: u caj na cene, inves cije, potrošnja, proizvodnja, zaposlenost, itd.). Trebalo bi ima u vidu da monetarni faktori u ču na realne tokove kada je poremećena monetarna ravnoteža, odnosno, kada postojeća količina novca nije jednaka tražnji novca. Podsećanja radi, tražnja novca se može definisa „kao želja ekonomskih subjekata da drže određenu količinu novca (što treba jasno razlikova od želje da se dobiju određena finansijska sredstva, na primer, tražnja kredita), (Živković, A., Kože nac, G.).”1 Shodno tome, tražnja novca pripada istoj kategoriji kao i tražnja drugih finansijskih i nefinansijskih oblika imovine. Među m, specifičnost monetarnog aspekta tražnje novca je u tome da pomenuta tražnja determiniše koliko bi trebalo da se poveća količina novca u op caju. U slučaju poremećene monetarne ravnoteže, dešavaju se dve grupe procesa koji teže izjednačavanju količine ponude novca i tražnje novca. S jedne strane, dešavaju se procesi u okviru kreiranja novca koji su ins tucionalno pod kontrolom monetarnih vlas i njihovo primereno (i pravovremeno) regulisanje je problem efikasnos monetarne poli ke. S druge strane dešavaju se procesi povlačenja novčane mase koji nisu pod neposrednom kontrolom ekonomske poli ke i rezultat su ak vnos mnoštva ekonomskih subjekata. Rezultat pomenu h procesa je uspostavljanje poremećene monetarne ravnoteže. Neravnotežna količina novca se pojavljuje i na tržištu roba i usluga, i na finansijskom tržištu, u formi pozi vne ili nega vne dodatne tražnje. Ista se neutrališe kroz vrlo složenu kombinaciju različi h promena (po svom pravcu i intenzitetu) u obimu proizvodnje, nivou cena i ekonomskih odnosa sa inostranstvom. U savremenim uslovima se razmatranje karaktera konkretne privrede, u osnovi, svodi na pitanje stepena njene monetarnos . „Može se osta pri tvrdnji da je svaka privreda u kojoj postoji novac u savremenom obliku (kao skup određenih finansijskih instrumenata) monetarna, ali da je stepen monetarnos (tj. uloge novca) mnogo veći u zemljama sa razvijenim tržišnim privrednim modelom, nego u privredama zemalja u razvoju i tranziciji.” (Živković, A., Kože nac, G.)2 Takođe, monetarna poli ka je bitan deo ukupne ekonomske poli ke jedne zemlje. Kao što je već rečeno u uvodu, predmet monetarne poli ke je regulisanje količine novca i obima i strukture kredita, sa svrhom da se obezbedi potrebna količina novca i da bi d elovalo u određenom pravcu na realna privredna kretanja. 1 2 4 Cit. definicija iz sledećeg izvora: Živković, A., Kože nac, G., Monetarna ekonomija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005., str. 5 Cit. rečenica iz sledećeg izvora: Živković, A., Kože nac, G., cit.delo, str. 7 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Istovremeno je monetarna poli ka sinteza monetarne teorije i monetarne prakse. S jedne strane, teorijski aspekt monetarne poli ke obezbeđuje osnovu za prak čnu definiciju monetarnih agregata, ocenu tražnje novca i ocenu ciljeva monetarne polike u pogledu kretanja količine novca i kretanja kamatnih stopa, koji odgovaraju ciljevima ekonomske poli ke. Dok, sa druge strane, prak čni aspekt monetarne poli ke podrazumeva konkretnu primenu teorijske osnove u određenim uslovima: u uslovima određenog ekonomskog sistema, na određenom nivou privredne razvijenos , itd. U skladu s m možemo reći da je monetarno-kreditna poli ka skup načela, metoda, mera instrumenata i ins tucija kojima se kreira i povlači novac, odnosno kredit, i regulišu monetarno-kreditni tokovi u društvenoj reprodukciji. Prema tome, monetarno-kreditna poli ka je skup pravila, propisa, mera i instrumenata, kojima se, u monetarno-kreditnoj sferi društvene reprodukcije reguliše nivo, struktura i dinamika novčane mase, novčana cirkulacija u prometnim kanalima reprodukcije, nivo, struktura i dinamika kreditnih plasmana, likvidnost ekonomskih subjekata i privrede, dužničko-poverilački odnosi ekonomskih transaktora i dr. U užem smislu, kreditni sistem i kreditna poli ka su skup propisa i pravila kojima se regulišu kreditni odnosi ekonomskih transaktora, osnove kredi ranja...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online