US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

US Monetarno-kreditni i devizni sistem

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hanizam monetarnih procesa prema por olio teoriji monetarne poli ke. Znate da objasnite kako funkcioniše transmisioni mehanizam monetarnih procesa prema kejnzijancima. Znate da objasnite kako funkcioniše transmisioni mehanizam monetarnih procesa prema neokejnzijancima. Objasnite transmisioni mehanizam monetarnih procesa prema savremenim monetaris čkim glediš ma. 106 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 11.1. PORTFOLIO TEORIJA MONETARNE POLITIKE Por olio teorija monetarne poli ke daje najobuhvatniju interpretaciju u caja količine novca na privredna kretanja i ulogu monetarne poli ke. Postavljena je na širem okviru finansijskih odnosa i procesa koji se odigravaju između privrednih subjekata, odnosno, u okviru jedne šire teorije izbora različith oblika ak va i upravljanja finansijskom ak vom od strane ekonomskih jedinica. Iz ovoga se može uoči da je obim i struktura imovine ekonomskih subjekata (kako realnih dobara tako i finansijske imovine) osnovna determinanta u monetarnim funkcionalnim odnosima. Težište mehanizama delovanja monetarnih faktora je na njihovom u caju na cene pojedinih vrsta imovine, čime u ču na preferencije privrednih subjekata kako da formiraju svoj por olio imovine (strukturu i obim), odnosno, izvrše kupovinu jedne imovine iz prodaje druge vrste imovine. U skladu s m, je i stav da je količina novca u op caju i endogena i egzogena varijabla. Prinosi koji donose različi oblici finansijske ak ve su presudni za kreditnu ekspanziju sistema poslovnih banaka. Na taj način, količina novca u op caju je jednim delom endogeno određena i promena njenog obima se javlja kao rezultat interakcije između različi h ak vos učesnika tržiša. Primenom odgovarajućih instrumenata monetarne pol ke, centralna banka narušava ravnotežu koja postoji između pojedinih oblika ak ve, s obzirom na to da izaziva promenu postojećih uslova pod kojima ekonomski subjek žele da održe zatečeni iznos i strukturu svojih finansijskih ak va. Isto izaziva reakciju kod jednog dela ekonomskih subjekata, koji će se trudi da u novonastalim okolnos ma otklone odstupanje postojećeg obima i strukture svojih finansijskih ak va od željenog u tom pogledu. Zbog procesa prilagođavanja dolazi do promene količine novca u makrosistemima i do odgovarajućih efekata u realnoj sferi privrednih procesa. 11.2. KLASIČNI MONETARNI TRANSMISIONI MEHANIZAM MONETARNIH PROCESA Monetarni transmisioni mehanizam jeste opisani proces usklađivanja tražnje novca sa emitovanom (ponuđenom) količinom novca. Zajedničko stanovište ekonomista je da ovaj proces zavisi od nosilaca ekonomskih odluka (privrednih subjekata) koji reaguju na s mulanse, čija su pojava i promena izazvane inicijalnim monetarnim poremećajem – narušavanjem monetarne ravnoteže (koja podrazumeva izjednačenost tražnje novca sa postojećom količinom novca).121 121 Prema M.Babiću, monetarna poli ka nastoji da pos gne željene promene agregatne ponude pomoću određene promene novčane ponude. Da bi izvršile svoje zadatke neophodno je da se ostvare sledeći preduslovi: (1) mora postoja određena zavisnost između odnosa agregatne potražnje i novčane ponude, (2) veličina novčane ponude mora bi nezavisna od odnosa agregatne potražnje, (3) novčana ponuda mora bi pod kontrolom monetarnih vlas (direktno ili indirektno). Pri tome, monetarna analiza nastoji da objasni odnos i promene agregatne potražnje promenom veličine i strukture novčane ponude. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 107 S mulansi za promenu ponašanja privrednih subjekata mogu bi odstupanja od njihove otpimalne por olio ravnoteže (koja podrazumeva izjednačenost tražnje sa postojećom količinom novca). Polazna pretpostavka, jeste da je ponašanje pojedinih ekonomskih subjekata u pogledu tražnje za pojedinim dobrima određeno realnom količinom novca, realnim dohotkom i rela vnim cenama pojedinih dobara. Pojedine ekonomske jedinice kod odlučivanja koji deo imovine će drža u obliku novca imaju u vidu realni iznos novčanih sredstava (nominalni iznos novca korigovan za kretanje cena). Ukoliko je procena da je iznos realnih novačnih sredstava manji od onoga koji se želi da drži, ekonomska jedinica koja je u pitanju smanjiće svoje izdatke i na taj način poveća realni iznos novčanih sredstava u posedu. Suprotno tome, ako je iznos realnih novčanih sredstava veći od iznosa koji se želi drža , konkretni privredni subjekat će pristupi njegovom smanjivanju kroz povećane izdatke za nabavku nekih oblika imovine ili za potrošnju. U pitanju je imovinski efekat realne količine novca. Takođe, različite rela vne cene pojedinih vrsta imovine u ču na tražnju privrednih subjekata tako što pojedine ekonomske jedinice teže da povećaju svoju ukupnu imovinu, kroz razmenu oblika imovine sa višom rela vnom cenom za oblike sa nižom rela vnom cenom. Ovaj efekat se naziva efekat sups tucije. I najzad, u caj realnog dohotka sastoji se u tome što njegov porast u če na porast tražnje robe i obratno. Tri pomenuta efekta su međusobno povezana, tako...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online