US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Sneani panteli specijalnom savetniku u udruenju

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kako da se unapredi kvalitet ovog udžbenika i uopšte, akademskog rada. Porodici Čugurović, vlasnicima Čugura printa iz Beograda, na svesrdnoj pomoći oko prikupljanja neophodne literature i tehničkih suges ja za izradu svih mojih knjiga na Univerzitetu Singidunum. Snežani Pantelić, specijalnom savetniku u Udruženju banaka Srbije na preporučenoj literaturi za izradu ovog udžbenika. Mariji Nikolić, direktoriki Akademije za bankarstvo i finansije pri Narodnoj Banci Srbije na preporučenoj literaturi za izradu ovog udžbenika. Svojoj porodici na podršci prilikom izrade ovog udžbenika. Ostalim saradnicima čije su ideje i korisne suges je doprinele unapređenju kvaliteta knjige. Takođe, prihva ću sa zahvalnošću sve dalje suges je i dobronamerne kri ke koje bi mogle doprine da ova knjiga u svojim narednim izdanjima još bolje ispuni svrhu kojoj je namenjena. Beograd, oktobar 2010. Doc. dr Lidija Barjaktarović PÙ ¦ÊòÊÙ V VI MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à SADRŽAJ PREDGOVOR III I- DEO MONETARNO - KREDITNI SISTEM 1. UVODNI DEO O MONETARNO-KREDITNOJ EKONOMIJI I NOVCU 1.1. POJAM MONETARNO-KREDITNE EKONOMIJE 1.2. POJAM NOVCA 1.3. PREGLED MONETARNIH TEORIJA 2. NOVČANA MASA I DRUGI NOVČANI AGREGATI 2.1. KONCEPCIJE NOVČANE MASE 2.2. MONETARNI AGREGATI U PRIVREDNOJ PRAKSI SRBIJE 2.3. ENDOGENOST/EGZOGENOST NOVČANE MASE 3. BRZINA NOVCA U OPTICAJU 3.1. POJAM BRZINE NOVCA U OPTICAJU 3.2. KONCEPCIJE BRZINE NOVCA U OPTICAJU 3.3. PARCIJALNE BRZINE NOVCA U OPTICAJU 3.4. FAKTORI KOJI UTIČU NA BRZINU NOVCA U OPTICAJU 4. PRIMARNI NOVAC 4.1. DEFINICIJSKO POJMOVNO ODREĐIVANJE PRIMARNOG NOVCA 4.2. MEHANIZMI I TOKOVI KREIRANJA PRIMARNOG NOVCA 4.3. OPERACIJE CENTRALNE BANKE NA OTVORENOM TRŽIŠTU 4.4. DEVIZNE TRANSAKCIJE CENTRALNE BANKE SA INOSTRANSTVOM 4.5. KREDITI CENTRALNE BANKE POSLOVNIM BANKAMA 3 4 6 11 16 17 18 22 25 25 26 27 28 30 31 35 36 37 28 S Ù¹ VII 5. MEHANIZAM KREIRANJA I POVLAČENJA NOVČANE MASE 5.1. POJMOVNO ODREĐENJE KREIRANJA I POVLAČENJA NOVČANE MASE 5.2. TEORIJA PROCESA FORMIRANJA NOVČANE MASE 5.3. TOKOVI STVARANJA NOVČANE MASE 5.4. BANKARSKI KREDIT KAO INSTRUMENT EMISIJE I POVLAČENJA NOVČANE MASE 5.5. NEMONETARNI DEPOZITI KAO KANAL STVARANJA I POVLAČENJA NOVČANE MASE 5.6. DEVIZNE TRANSAKCIJE BANAKA KAO KANAL KREIRANJA I POVLAČENJA NOVČANE MASE 6. MONETARNO-KREDITNA MULTIPLIKACIJA 6.1. OKVIR MONETARNO-KREDITNE MULTIPLIKACIJE 6.2. MONETARNI MULTIPLIKATOR 6.3. FAKTORI KOJI USLOVLJAVAJU PROMENE MONETARNOG MULTIPLIKATORA 6.4. KREDITNI POTENCIJAL BANAKA I KREDITNI MULTIPLIKATOR 6.5. BANKE KAO SUBJEKTI KREIRANJA NOVCA 6.6. MULTIPLIKACIJA NOVCA I MONETARNA POLITIKA 7. PONUDA I TRAŽNJA NOVCA I MONETARNA RAVNOTEŽA 7.1. TRAŽNJA NOVCA 7.2. FINANSIJSKI I MONETARNI PROCESI I NJIHOVO DELOVANJE 7.3 RAVNOTEŽA PONUDE I TRAŽNJE NOVCA 8. MONETARNI FENOMENI INFLACIJE 8.1. POJAM INFLACIJE 8.2. INFLATORNI PROCES I INFLATORNI MEHANIZAM 8.3. INFLACIJA I INDEKSACIJA 8.4. INFLACIJA, PLATNI BILANS I DEVIZNI KURS 8.5. STABILNE CENE KAO GLAVNI CILJ MONETARNE POLITIKE 9. INTERMEDIJARNI CILJEVI I INDIKATORI MONETARNE POLITIKE 9.1. POSREDNI CILJEVI I INDIKATORI MONETARNE POLITIKE 9.2. OSNOVNI RAZLOZI ZA KORIŠĆENJE INTERMEDIJARNIH CILJEVA I INDIKATORA MONETARNE POLITIKE 9.3. IZBOR CILJNE INTERMEDIJARNE MONETARNE VARIJABLE 9.4. MONETARNI AGREGATI KAO INTERMEDIJARNI CILJEVI 9.5. KAMATNE STOPE KAO CILJEVI I INDIKATORI MONETARNE POLITIKE 9.6. DRUGI MOGUĆI INTERMEDIJARNI CILJEVI MONETARNE POLITIKE 10. VREMENSKO KAŠNJENJE U DELOVANJU MERA MONETARNE POLITIKE 10.1. POJAM KAŠNJENJA 10.2. KOMPONENTE KAŠNJENJA U DELOVANJU EFEKATA MONETARNIH MERA VIII MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 40 41 42 43 49 50 52 55 56 57 60 61 65 66 69 70 71 71 75 76 78 82 83 85 90 91 93 93 95 97 98 99 101 10.3. PROBLEMI MERENJA DRUŽINE KAŠNJENJA EFEKATA MONETARNIH VARIJABLI I MERA MONETARNE POLITIKE 11. TRANSMISIONI MEHANIZAM MONETARNIH PROCESA 11.1. PORTFOLIO TEORIJA MONETARNE POLITIKE 11.2. KLASIČNI MONETARNI TRANSMISIONI MEHANIZAM MONETARNE POLITIKE 11.3. KEJNZIJANSKI TRANSMISIONI MEHANIZAM MONETARNE POLITIKE 12. KONCEPCIJE MONETARNE POLITIKE 12.1. ANTICIKLIČNA MONETARNA POLITIKA 12.2. POLITIKA GODIŠNJEG PROGRAMIRANJA RASTA MONETARNIH AGREGATA 12.3. STABILIZACIONA MONETARNA POLITIKA BAZIRANA NA KAMATNOJ STOPI 12.4. MONETARNA POLITIKA STABILIZACIJE DEVIZNOG KURSA 12.5. TARGETIRANJE NOMINALNOG DRUŠTVENOG PROIZVODA 13. OPERATIVNI PRISTUPI VOĐENJU MONETARNE POLITIKE 13.1. OKVIR SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE 13.2. KONCEPT “VREMENSKE DOSLEDNOSTI” MONETARNE POLITIKE 13.3. KREDIBILITET MONETARNE POLITIKE 14. MONETARNI MENADŽMENT I MONETARNA POLITIKA 14.1. OKVIR MONETARNE POLITIKE 14.2. MONETARNO UPRAVLJANJE I EKSPANZIVNA MONETARNA POLITIKA 14.3. MONETARNO UPRAVLJANJE I RESTRIKTIVNA MONETARNA POLITIKA 15. MONETARNI INSTRUMENTARIJUM 15.1. INSTRUMENTI MONETARNE POLITIKE 15.2. ESKONTNA (DISKONTNA) STOPA KAO INSTRUMENT MONETARNE POLITIKE 15.3. OPERACIJE NA OTVORENOM TRŽIŠTU 15.4. OSTALI INSTRUMENTI MONETARNE POLITIKE 15.4.1. OBAVEZNA RE...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online