US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Stabilan i dovoljno visok realan rast nacionalne

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: u kretanja novčane mase primenom odgovarajućih diskrecionih i nediskrecionih mera. Za javnost je bitan kredibilitet monetarne poli ke, odnosno, stepen poverenja u obavljanje namere nosioca te poli ke. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Odgovorite na pitanje na šta se odnose teorijske rasprave o smernicama koje omogućavaju sprovođenje monetarne poli ke. Znate koja su stanovišta o novcu i monetarnoj poli ci najznačajnijih ekonomskih pravaca. Znate da definišete vremenski doslednu i vremenski nedoslednu monetarnu poli ku. Objasnite šta je kredibilitet monetarne poli ke. 124 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 13.1. OKVIR SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE U praksi je važno pitanje definisanja smernica koje bi omogućavale sprovođenje monetarne poli ke. Takođe, ovo je važno pitanje i za ekonomsku teoriju ukoliko se sučeljavaju stavovi o ulozi novca i monetarne poli ke Friedmanove i kejnzijanske monetarne teorije. Friedmanova škola zastupa stanovište da je kretanje novčane mase ključna determinanta promena u privrednoj ak vnos . Monetarna poli ka je osnovni instrument ekonomske poli ke koji treba na određeni način da reguliše kretanje novčane mase, putem monetarnog transmisionog mehanizma. Pri tome, smatra se da je centralna banka sposobna da obezbedi određeno kretanje novčane mase. 135 Mišljenje M. Friedmana je da nosioci monetarne poli ke polažu isuviše veliku pažnju tekućoj ekonomskoj situaciji i nedovoljno se obaziru na dugoročne efekte svog delovanja, kada situacija u privredi može da bude sasvim drukčija od one koja se očekivala. Takođe, u svojim analizama on se usresređuje na problem vremenskog kašnjenja kod varijabli koje određuju krajnju efikasnost monetarne poli ke, i naglašava da akcije monetarnih vlas , ne mogu bi sasvim precizne. U skladu s m, on preferira konstantu stopu rasta novčane mase nad diskrecionom monetarnom poli kom, uz istovremeno naglašavanje da bi monetarne vlas morale da formulišu i sprovedu odgovarajući monetarni plan za vođenje kratkoročne monetarne poli ke, koji bi doprinosio da se kod privrednih subjekata uspostavi veće poverenje u stabilnost ekonomskih performansi, i da se spreče okolnos u kojima bi delovanje monetarne poli ke postalo uzrok privredne nestabilnos .136 Neokejnzijanski model ekonomske analize, pretpostavlja nužnost korišćenja instrumenta monetarne i ekonomske poli ke na diskrecioni način, kako bi se ublažila kolebanja u tokovima privredne ak vnos . Bazira se na pretpostavci da privatni sektor u tržišnoj privredi nije stabilan. Ovaj sektor izaziva ciklično kretanje privredne akvnos , pod dejstvom unutrašnjih i spoljašnjih faktora. Istovremeno, na taj način u če na svoje udaljavanje od stanja ravnoteže. U takvim uslovima, centralna banka mora da vodi takvu monetarnu poliku koja kompenzira delovanje raznih endogenih i egzogenih faktora na tokove privredne ak vnos , kako bi se pos gli krajnji ciljevi ekonomske polike. Iz tog razloga je neophodno da nosioci monetarne poli ke raspolažu dovoljnim brojem realnih i monetarnih indikatora. Kao što smo već ranije konsatovali, centralna banka mora da ima rela vno precizne dijagnoze i prognoze ekonomskih kretanja, kao i relevantno poznavanje delovanja instrumenata monetarne poli ke da bi mogla da reaguje na adekvatan način. Monetaris čka škola za vođenje kratkoročne monetarne poli ke, pretpostavlja prethodno objavljivanje cilja u pogledu porasta odgovarajućeg monetarnog agrega135 Podsećanje: prema Friedmanu novčana masa je egzogena varijabla, tj. uzrok, a ne posledica. 136 Opširnije o stavu M. Friedmana pogleda sledeći izvor: Friedman, M., A.Schwartz, A., A Monetary History of the United States, Princeton Uniersity Press, Princeton, 1963. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 125 ta (najčešće novčane mase, definisane u užem smislu). Monetaris smatraju da nema potrebe za diskrecionom monetarnom poli kom, jer se stabilnost pos že kroz delovanje mehanizma rela vnih cena pošto smatraju da je stabilnost tržišne privrede nešto što je njoj inherentno. 13.2. KONCEPT “VREMENSKE DOSLEDNOSTI” MONETARNE POLITIKE Koncept “vremenske doslednos ” monetarne poli ke je rezultat raspra-ve, odnosno, pokušaj ekonomista da objasne fenomen rasprostranjenos inflacije u razvijenim zemljama sveta u periodu od kraja drugog svetskog rata do kraja sedamdese h godina prošlog veka. U svim zemljama OECD inflacija je imala prosečnu vrednost iznad nule u posleratnom periodu. Inflacija u većini razvijenih zemalja počinje da pokazuje uzlazni trend tokom sedamdese h godina. Istovremeno, njihove centralne banke naglašeno priznaju značaj održavanja poverenja privrednih subjekata u nosioce monetarne polike, koji su preuzeli obavezu striktnog kontrolisanja inflacije. Pojavilo se više pokušaja objašnjenja problema inflacije. Prema jednom, inflacija je u konkretnim privredama bila uzrokovana kako pogrešno vođenom monetarnom poli kom u odnosu na vrstu poremećaja u tokovima privredne ak vnos , tako i izostankom spremnos nosilaca monetarne poli ke da prihvate cenu dezinflacije. Prema drugom rešenju, koje dominira u...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online