US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Takoe kratko kanjenje ne omoguava obezbeenje validnih

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: atore monetarne poli ke. 10. Koja su druga moguća sidra monetarne poli ke? 106 Opširnije o stavu kejnzijanaca o drugim mogućim intermedijarnim ciljevima pogleda u sledećim izvorima: Tobin, J., Monetary Policy: Rules, Targets and Shocks, Journal of Money, Credit and Banking, November 1983, pg. 506-551 i Meade, J., The Meaning of Internal Balance, Economic Journal, September 1978, pg. 423-435 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 97 10. VREMENSKO KAŠNJENJE U DELOVANJU MERA MONETARNE POLITIKE Mere monetarne poli ke se ne ispunjavaju odmah i u potpunos , već posle određenog vremena i neravnomerno. U skladu s m, primena monetarne poli ke i makroekonomske pol ke u celini, komplikuje se prisustvom kašnjenja: (1) u konačnom ispoljavanju preduze h mera, (2) između akcije poli ke i njenih efekata na makroekonomske agregate, i (3) između prepoznavanja potrebe za akcijom i uvođenjem mera (akcija) na bazi prognoze o budućim ekonomskim uslovima. Jedna od glavnih neizvesnos delovanja monetarne poli ke je vremensko kašnjenje između potrebno preuzete akcije (kašnjenje izvršenja) i efekata akcije (opera vno kašnjenje) na krajnje ciljeve monetarne poli ke. Pri tome, od pravovremenos i adekvatnos informacija zavisi brzina i kvalitet poli čke odluke. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Objasnite šta je to kašnjenje u sprovođenju monetarne poli ke. Znate koji su uzroci kašnjenja u sprovođenju monetarne poli ke. Znate koje su komponente kašnjenja u delovanju instrumenata monetarne polike. Navedete koji su problemi merenja dužine kašnjenja efekata monetarnih varijabli i mera monetarne poli ke. 98 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 10.1. POJAM KAŠNJENJA Mere monetarne poli ke se ne ispunjavaju odmah i u potpunos , već posle određenog vremena i neravnomerno. Istovremeno to znači da ne postoji jedna pojava koja bi se mogla nazva kašnjenjem dejstva monetarnih mera, već se može govori o raspoređenom kašnjenju u vremenu. Pri tome, mislimo na nešto kao prosečno ponderisani interval između preuzete mere i njenih dejstava.107 Možemo zaključi , da se primena monetarne poli ke i makroekonomske poli ke u celini, komplikuje prisustvom kašnjenja: u konačnom ispoljavanju preduze h mera, između akcije poli ke i njenih efekata na makroekonomske agregate, i između prepoznavanja potrebe za akcijom i uvođenjem mera (akcija) na bazi prognoze o budućim ekonomskim uslovima. Takođe, prisutan je rizik da se u periodu ostvarenja poli ke značajno promeni priroda problema koji su uslovili izmenu poli čkih akcija.108 U slučaju neravnoteže por elja transaktora učesnika privrednih kretanja, monetarna poli ka proizvodi efekte na isto. Rezultat toga je kupovina i prodaja finansijskih i realnih ak va u želji da se pos gne ravnoteža - kada će marginalna jedinica svake ak ve odbaciva jednaki prinos, odnosno, kada neće postoja prednost držanja između različi h oblika ak ve. Trebalo bi ima u vidu da se transaktori prilagođavaju posredno okolnos ma na tržištu zbog toga što im je potrebno vreme da postanu svesni uslova, i pošto postanu svesni neravnoteže u svom por elju neophodno im je vreme da ih koriguju.109 U skladu s m, jedna od glavnih neizvesnos delovanja monetarne poli ke je vremensko kašnjenje između potrebno preuzete akcije i efekata akcije na krajnje ciljeve monetarne poli ke. Vremenski okvir za poli čke akcije zavisi od fundamentalne stabilnos ili nestabilnos privrede. Ukoliko su unutrašnje snage za stabilnošću:110 Slabe, vreme potrebno za autonomno prilagođavanje biće dugo neprihvatljivo. Poli čke promene moraju da se usvajaju brzo, kako bi se proces vraćanja privrede u stanje ravnoteže što pre ostvario. 107 Opširnije o raspoređenom kašnjenju pogleda sledeći izvor: Friedman, M., Teorija novca i monetarna poli ka, Rad, Beograd, 1973, str. 262 108 Opširnije o u caju kašnjenja na preduzimanje poli čkih akcija pogleda sledeći izvor: Coopers, K, Donald, F., Gene, U, Money, the Financial System and Economic Policy, Addison-Wesley Publishing Company, 1983., pg. 540 109 Opširnije o prilagođavanju transaktora promenama usled kašnjenja pogleda u sledem izvoru: Crocke , A., Money – Theory, Policy and Investments, Second Edi on, Nelson, 1979, pg. 74-75 110 Opširnije o vremenskom okviru reagovanja na kašnjenja pogleda u sledećem izvoru: McCarty, M., Money and Banking – Financial Ins tu ons and Economic Policy, Addison-Wesley Publishing Company, 1982, pg. 436 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 99 Jake, kratkoročne promene u privrednom ponašanju mogu brzo da pokrenu autonomne snage za uravnoteženjem. S toga, privreda može apsorbova inicijalne promene bez bilo kakvih promena pol ke, a da primena poli čkih akcija bude kontraproduk vna. Možemo zaključi da od pravovremenos i adekvatnos informacija zavisi brzina i kvalitet poli čke odluke. BOKS 10.1. – GDE SE KRIJE SAV TAJ NOVAC? U 1960.godini, 20% novčane mase (M1) SAD je bilo u obliku gotovine (uključujući i metalni novac). Imali su 29 milijardi dolara u opticaju i 112 milijardi dolara na tekućim računima. U to vreme SAD su imale 180 miliona ljudi...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online