US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Takoe moemo uoi da centralna banka menja iznos

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: sakcije centralne banke sa inostranstvom (neto) Ukupno kreiranje primarnog novca 40 Minus: Depoziti nebankarskih sektora kod centralne banke Ukupno (neto) Ukupno (neto) Slika br. 3. Bilans centralne banke – kreiranje i upotreba primarnog novca 42 42 Bruto koncept primarnog novca. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 33 Kao što vidimo bilans centralne banke omogućava da se primarni novac izrazi na dva različita načina: 1. po metodi “upotrebe” monetarne baze, primarni novac je predstavljen kao zbir gotovog novca u op caju i ukupnih rezervi (depozita) banaka kod centralne banke – sredstva na (žiro) računima banaka kod centralne banke, sredstva obavezne rezerve i drugih vidova rezervi banaka kod centralne banke. Primenom ove metode možemo izvući zaključak o rasporedu primarnog novca, koji je određen ponašanjem banaka i nebankarskih privrednih subjekata, a doprinosi oblikovanju veze između monetarne baze i količine novca u op caju. 2. po metodi “kreiranja” ili “iskaz po tokovima kreiranja” monetarne baze, jeste nadogradnja prethodnog modela. Shodno tome, primarni novac je suma svih oblika ak ve minus zbir svih oblika nemonetarne pasive u bilansu centralne banke.43 Primenom ove metode možemo done zaključke o relevantnim okolnos ma (uslova) ponude primarnog novca, odnosno, da se ispitaju izvori promena u monetarnoj bazi. Takođe, na osnovu različi h kombinacija stavki ak ve i pasive u bilansu centralne banke, može se izvrši definicija primarnog novca. Izbor adekvatne definicije primarnog novca će zavisi od konkretnih ciljeva monetarne poli ke. Neke od definicija bi bile: 44 Najšira definicija primarnog novca pokazuje osnovnu njegovu karakteris ku tj. kreiranje i povlačenje primarnog novca od strane centralne banke. Shodno tome, primarni novac uključuje sledeće: kredite centralne banke koji su da ostalim monetarnim ins tucijama (poslovnim bankama), drugim finansijskim, kao i nefinansijskim sektorima, i vrši korekciju (uvećava ili umanjuje) dobijenog iznosa za neto iznos deviznih transakcija centralne banke prema inostranstvu. Druga definicija ukazuje koji iznos promena primarnog novca se nalazi pod u cajem faktora koji su izvan u caja monetarne poli ke, odnosno, koji su autonomni tokovi prisutni u formiranju primarnog novca. U skladu s m, primarni novac uključuje sledeće: gotov novac u op caju, depozi monetarnih i nemonetarnih finansijskih ins tucija (izuzimajući /žiro/račune banaka) kod centralne banke, depozite nefinansijskih komitenata centralne banke, obavezne rezerve banaka, neto iznos ostale ak ve i pasive centralne banke koji se menja pod dejstvom autonomnih faktora. Možemo zaključi , da ovaj monetarni agregat prikazuje autonomne tokove koji determinišu kreditni potencijal finansijskih ins tucija. Treća definicija primarnog novca predstavlja sposobnost bankarskog sistema za dalju kreditnu ak vnost, odnosno, predstavlja pokazatelj likvidnos tog sistema. Shodno tome, primarni novac uključuje sledeće: sredstva na (žiro)računima bana43 44 34 Prak čno to znači da se iznos ukupne ak ve bilansa centralne banke umanjuje za iznos deviznih transakcija sa inostranstvom iz pasive bilansa, iznosom depozita nefinansijskih komitenata centralne banke (uglavnom depozi države) i iznosom ostalih obaveza centralne banke (u pasivi bilansa centralne banke). Prezentovane definicije u skladu sa sledećim izvorom: Živković, A., Kože ncac, G. , cit. delo, str. 112113 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à ka kod centralne banke, sredstva obavezne rezerve i novčana sredstva rezervnih fondova poslovnih banaka kod centralne banke. 4.2. MEHANIZMI I TOKOVI KREIRANJA PRIMARNOG NOVCA Koncept primarnog novca zasnovan na metodi “kreiranja” je pogodan za analizu faktora promene novčane mase, koja polazi od primarnog novca i monetarnog mulplikatora. Konkretno, jedan korak u procesu analize jeste pokušaj da se objasni deo promene novčane mase faktorima koji izazivaju promenu primarnog novca. U skladu s m, potrebno je zna faktore koji izazivaju oscilaciju ovog monetarnog agregata, rela vni značaj h faktora, njihovu prirodu i međusobno delovanje. Prak čno, faktori promene primarnog novca predstavljaju tokove kreiranja i povlačenja istog. AKTIVA PASIVA Finansijska atkiva Krediti odobreni bankama (Kb) + Krediti odobreni neposrednim komitentima (Knk) + Devizne transakcije sa inostranstvom (FA) Monetarna pasiva Gotov novac u opticaju (G) + Depoziti (rezerve) banaka (R) + Devizne transakcije sa inostranstvom (FP) Ostala aktiva Ostali plasmani (OP) Nemonetarna pasiva Depoziti nebankarskih sektora (KD) + Ostala nemomentarna pasiva (ONP) Slika br. 4. Bilans centralne banke Uvažavajući osnovno računovodstveno pravilo po kome je leva strana bilansa (ak va, odnosno, imovina) jednaka desnoj strani bilansa (pasiva, odnosno, izvori imovine), bilans centralne banke možemo iskaza simbolički na sledeći način: G + R + FP + KD + ONP = K b + K nk + FA + OP MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 35 S obzirom na to da su predmet naše analize mehanizmi i tokovi kre...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online