US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Tekui transferi 249 cit denicija mmf a iz sledeeg

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ramo možemo vide da pomenu načini plaćanja stavljaju u različitu poziciju izvoznika i uvoznika po pitanju uzajamnog finansiranja, momenta plaćanja, preuzimanja robe i par cipaciji u riziku (što je prikazano slikom br.20).239 238 Izvor: Rakita, B., Međunarodni biznis i menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006., str. 183 239 Opširnije o mogućim načinima zaš te od deviznog rizika pogleda sledeći izvor: Barjaktarović, L., Upravljanje rizikom, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2009., str. 175-186 228 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Način Plaćanje Isporuka robe Rizik izvoznika Rizik uvoznika Konsignacija Posle prodaje Pre plaćanja 100% preuzet Nema Kontratrgovina Po dogovoru, robom Pre plaćanja kontrolisan Kontrolisan Fakturisanje Po dogovoru Pre plaćanja Uvek postoji Nema Kreditna kartica Po dogovoru Po dogovoru Zavisi od pokrića kartice Zavisi od izvoznika Avansno plaćanje Pre prevoza robe Posle plaćanja Nema Zavisi od ponašanja izvoznika Ročna menica, dokumenta pre Po dospeću menice Pre plaćanja Izvesnost naplate menice Kvalitet isporuke robe Menica po viđenju, dokumenta uz Kada je menica predate kupcu Posle plaćanja Kupac može odbiti robu Ako izvoznik ne isporuči odgovarajuću robu Akreditiv (kreditno pismo) Posle otpreme robe i pregleda dokumenata Posle plaćanja Mali ili ne postoji, zavisi od K/P Da li će roba biti odgovarajuća Izvor: Rakita, B., Međunarodni biznis i menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006., str. 184. Slika br. 20. Uporedne karakteris ke pojedinih instrumenata plaćanja U slučaju konsignacije, roba se kupuje na odloženo plaćanje. Proizvođač (izvoznik) će bi isplaćen tek nakon prodaje od strane konsignatora. Vlasništvo nad robom sve vreme tj. dok se ne proda, zadržava izvoznik. Pri tome, proizvođač (izvoznik) je taj koji obezbeđuje celokupno finansiranje konsignatora. Konsignator radi u ime i za račun svog partnera, čija je roba. Možemo uoči da je prisutan visok rizik, koji u potpunos snosi izvoznik. Kontratrgovina predstavlja razne forme nenovčane naplate potraživanja, kako bi se izbegli prateći rizici i problemi koji prate sistem valutne naplate u međunarodnoj trgovini. U osnovi, partneri se opredeljuju za neku vrstu vezanog komercijalnog aranžmana (barter, kompenzacija, paralelna trgovina, buy back, offset, itd.). Plaćanje se vrši po dogovoru i po modelu tržište za tržište, marke ng robe za marke ng robe. Direktno fakturisanje je metoda plaćanja direktno preko tekućeg računa izvoznika, a podrazumeva prevoz i distribuciju robe u inostranstvo bez ikakvih dodatnih dokumenata o garancijama plaćanja, osim izdate fakture. Kreditna kar ca se upotrebljava za plaćanje manjih ugovorenih vrednos međunarodnih transakcija. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 229 Avansno plaćanje je metod plaćanja koji najviše odgovara izvozniku, s obzirom na to da robu isporučuje nakon naplate, a rizik mu je sveden na najmanju moguću meru, ukoliko valjano obavi svoj deo posla i izvrši isporuku u skladu sa dogo-vorom. Menica je vrste har je od vrednos , koja u osnovi predstavlja nalog ili zahtev za isplatu. Zahtev je bezuslovna pismena naredba nalogodavca drugoj strani (nalogoprimcu) da pla odgovarajući iznos donosiocu menice u određenom vremenu. Nalogodavac je obično izvoznik koji traži naplatu menice. Akredi v je instrument plaćanja koji banka izdaje na osnovu prethodnog sporazuma sa svojim klijentom, kojim se ona obavezuje da će ispla potraživanja klijnata trećoj strani, na osnovu preuze h proizvoda i usluga. U pitanju je obećanje banke da će ispladogovorenu sumu novca, po prijemu određenog/ih dokumenta (npr. otpremna dokumenta, dokumenta o osiguranju, dokumenta o kvalitetu, trgovačke fakture, carinske deklaracije, itd.) i u određenom vremenu. Međunarodno kreditno pismo je nalog koji jedna banka izdaje drugoj banci (sa sedištem u inostranstvu), da korisniku isprave ispla odjednom ili sukcesivno određenu sumu novca, kada se ispune određeni uslovi. Predstavlja poseban oblik dokumentarnog akredi va. U nastavku će bi razmatrani instrumen platnog prometa u skladu sa visinom rizika koju ima izvoznik u realizaciji spoljnotrgovinskog posla - od najvišeg do najnižeg. 1.4.1. BEZGOTOVINSKI INSTRUMENTI PLATNOG PROMETA Instrumen bezgotovinskog plaćanja su: Bankarska doznaka, Međunarodno kreditno pismo, Međunarodni ček, Kreditna kar ca. Bankarska doznaka je instrument platnog promet sa inostranstvom kojim poslovna banka nalogdavca daje pismeni nalog svom korespondentu u instoranstvu da određenom pravnom ili fizičkom licu ispla iznos naveden u nalogu na određeni datum. Učesnici u transakciji, koju pra doznaka, su: nalogodavac, poslovna banka, banka korespondent i korisnik. Ona predstavlja klasičan, najstariji instrument međunarodnog platnog prometa, naročito kod nerobnih plaćanja, kod plaćanja avansa i kod robnog plaćanja u poslovima kod kojih ne postoji opasnost rizika već poverenje. Rizik koji je prisutan kod upotrebe doznake u slučaju: 1) avansnog plaćanja: kupac nije zaš ćen, jer plaća robu pre nego što je primi i 2) isporuke na otvoreno: prodavac nije zaš ćen, jer tovari robu pre nego što mu se pla . Najčešća podela doznaka je na: nostro i loro. Nostro doznake su doznake u inostranstvo i izvršavaju se na osnovu naloga za plać...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online