US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Time ovaj posao svodi na kratkorono 301 kamatna mara

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kogradnju (npr. putevi) i visokogradnju (npr. stanovi i poslovne zgrade). Njihovi direktni i indirektni efek su značajni za privredni razvoj i platni bilans. Usluge trgovine – obuhvataju usluge posredovanja između proizvođača i kupca, usluge zastupstva, komisione usluge, usluge lizinga i franšizinga. 285 Pod uslugama zastupanja firmi podrazumevaju se: (1) vršenje u ime i za račun strane firme poslova koji prethode zaključivanju ugovora o kupoprodaji robe, poslova dugoročne proizvodne kooperacije, zajednička ulaganja kapitala i poslovno tehničke saradnje, (2) zaključivanje ugovora o kupovini ili prodaji robe i drugih pomenu h transakcija u ime i za račun strane firme; (3) držanje konsignacionog skladišta strane robe radi njene prodaje, i (4) vršenje servisne službe za održavanje uvezene opreme i trajnih dobara i pružanje tehničkih i drugih usluga, da bi roba principala imala što veći ugled i bolju prođu na domaćem tržištu. Komisione usluge svode se na prodaju robe u zemlji uvoznici, s m da vlasnik robe u svim slučajevima ostaje subjekt iz određene izvozne zemlje. Roba se prodaje po cenama i drugim uslovima koje određuje isključivo vlasnik robe, a plaćanje robe vrši se tek kada i ukoliko se roba proda. Ukoliko se roba ne proda, ona se vraća vlasniku. Roba je pod carnskim nadzorom. Domaći prodavac zarađuje proviziju, koju je unapred ugovorom regulisao vlasnik robe. Roba se, uglavnom, eviden ra, naplaćuje i plaća u konver bilnim valutama, pa je ovo jedan od retkih načina prodaje strane robe u zemlji kupcu za konver bilna sredstva plaćanja. U ovaj vid međunarodne trgovine spada i konsignaciona trgovina, kao i prodaja robe u slobodnim carinskim 285 Usluge lizinga i franšizinga su obrađene u delu 3.2.3. II deo udžbenika) D ò®þÄ® Ý®Ýã à 279 prodavnicama. Posebno su postale značajne usluge sporta, muzike, filma, računovodstene, internet usluge, advokatske usluge, štamparske usluge, informacione usluge, zdravstvene usluge, obrazovne, igre na sreću i raznovrsne državne (administra vne) usluge. Prema podacima EU, Servis Management Group SMG, AB/2002, za 2005. godinu: (1) bruto vrednost komercijalnih nefaktorskih usluga iznosila je 20% ukupne vrednos izvoza robe i usluga, odnosno, 25% od vrednos robnog izvoza. (2) robni izvoz sveta je iznosio 10.431 milijardi dolara, usluga 2.415 milijardi dolara, a zajedno robe i usluga 12.846 milijardi dolara. 286 Trebalo bi istaći da su najvažnije vrste usluga u svetskoj privredi turizam, saobraćaj i građevinske usluge, a sve značajniji so ver, posebno so ver interneta te građevinske i bankarske usluge. Vrlo je važno istaći da sektor usluga u če na platni bilans zemlje, naročito kod onih koje imaju ak van saldo usluga (veći priliv od odliva). U nekim zemljama, kao što su Španija, Grčka ili Egipat, uslužne transakcije su značajnije od robnih. Tabelom br.9 su prikazani vodeći izvoznici I uvoznici u svetskoj trgovini uslugama. Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Izvoznici SAD Velika Britanija Nemačka Japan Francuska Španija Italija Kina Holandija Indija Hong Kong, Kina Irska Austrija Kanada Belgija Singapur Danska Luksemburg Švajcarska Republika Koreja Svet ukupno Vrednost u mlrd USD Udeo u ukupnom svetskom izvozu u% Prosečna godišnja stopa rasta u% 388,8 227,5 168,8 122,5 114,5 105,5 97,5 91,4 82,5 73,8 72,7 68,0 58,9 57,7 57,6 57,3 51,7 51,1 50,6 50,4 2710,0 14,1 8,3 6,1 4,4 4,2 3,8 3,5 3,3 3,0 2,7 2,6 2,5 2,1 1,1 2,1 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 100,0 10 11 12 14 0 12 10 24 5 36 14 20 11 7 1 12 19 26 10 15 11 286 Podaci EU, Servis Management Group SMG, AB/2002 prezentovani u sledećem izvoru: Unković, M, cit. delo, str. 126 280 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Uvoznici SAD Nemačka Velika Britanija Japan Francuska Kina Italija Irska Holandija Španija Kanada Republika Koreja Indija Singapur Belgija Austrija Danska Ruska Federacija Švedska Hong Kong, Kina Svet ukupno Vrednost u mlrd USD Udeo u ukupnom svetskom uvozu u% Prosečna godišnja stopa rasta u% 307,8 219,1 172,0 144,0 108,8 100,3 98,4 78,4 78,1 77,9 71,7 69,8 63,7 60,8 54,0 53,3 45,0 44,3 39,3 36,6 2620,0 11,6 8,3 6,5 5,4 4,1 3,8 3,7 3,0 2,9 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,0 2,0 1,7 1,7 1,5 1,4 100,0 9 7 8 9 4 21 11 12 8 17 11 20 29 12 7 9 21 15 12 8 10 Izvor: WTO Tabela br. 9. Vodeći izvoznici i uvoznici u svetskoj trgovini uslugama u 2006. godini 3.4. MEĐUNARODNO KRETANJE KAPITALA “Pod međunarodnim kretanjem kapitala podrazumevamo transfer realnih i finansijskih sredstava iz jedne zemlje u drugu, bez transfera ili bez kontra transfera za određeno vreme, a u cilju ostvarivanja ekonomskih i poli čkih interesa učesnika u tom transferu.” (Unković, M.)287 Regularna privredna ak vnost bilo koje zemlje u svetu ne može normalno da se odvija ukoliko u nju nije uključeno međunarodno kretanje kapitala, kako u korišćenju, tako i plasiranju kapitala. Suš nski mo vi međunarodnog inv...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online