US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

To podrazumeva da poslovna banka ispunjava sledee

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: e inostranstvu. Prema tome, međunarodni transfer tehnologije se odnosi na sve vrste tehnoloških kretanja (izvoz i uvoz) između subjekata različi h zemalja. Vrlo je važno kakvi su prirodni resursi neke zemlje, ali je još važnije kako ih ona koris , odnosno, kakvu tehnologiju – način proizvodnje primenjuje. U skladu s m, možemo reći da kompara vna prednost, i sam položaj pojedine zemlje u međunarodnoj 300 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à podeli rada, zavise od trajne tehnološke progresivnos , koja je postala najvažniji faktor međunarodne specijalizacije i konkurencije. Savremenu proizvodnju karakterište tehnologija, koja je predmet trgovine na domaćem i međunarodnom tržištu. Pri tome, važno je naglasi da je za njeno korišćenje neophodna inicijalna inves cija kupovine (tj. da se kupi i pla ) i kon nuirano održavanje, što podrazumeva trajniju međusobnu vezanost i zavisnost kupaca i prodavaca (posebno, kupaca od prodavaca). Takođe, prodaja tehnologije omogućuje rela vno veću zaradu dobi od prodaje robe i usluga. Kada govorimo o pojmu tehnologije, možemo razmotri dve opcije: Tehnologija u užem smislu - podrazumeva određeni postupak ili skup postupaka, koji omogućuju da se, uz odgovarajuća ulaganja u procesu proizvodnje (rad, sirovine, sredstva za rad) dobiju proizvodi sa unapred utvrđenim svojstvima, a koji su neophodni građanima, preduzećima i državama. Tehnologija u širem smislu - podrazumeva pojam u užem smislu i niz drugih akvnos u procesu društvene reprodukcije, kao što su: unapređenje proizvodnih procesa i organizacije rada, usavršavanje kadrova, savremeno upravljanje (menadžment), istraživanje tržišta (marke ng) i slično. U skladu s m, možemo reći da se razlikuju tri vrste tehnologije: proizvodna, procesna i kompleksna (projektana). S obzirom na to da je tehnologija najdinamičniji faktor razvoja, podložna je procesu kon nuiranih inovacija – radikalno menja uslove ljudskog života i stvara novi svet. Inovacije se svode na inovacije proizvoda, inovacije usluga, inovacije sirovina i materijala, inovacije proizvodnih procesa, inovacije organizacije i upravljanja, inovacije isporuke i distribucije, inovacije tržišta. Pri tome, ključne faze u primeni nove tehnologije su: Nastanak ideje i moguća rešenja. Istraživanje i uobličavanje tehnološkog postupka (informacija o ulaganju u naučnoistraživački rad po regionima prikazana je tabelom br. 14). Implementacija istraživanja (prak čna primena). 1991. 1993. 1995. Evropska Unija 2,0 2,0 1,8 SAD 2,8 2,9 2,8 Japan 3,1 3,2 3,3 NIZ Azije 2,7 2,8 3,1 Svet 2,0 2,1 2,2 Izvor: UNESCO, An Industrial Compe Union, Supplement 3/96, pg. 53 vness Policy for the European Union, Annex II, Bulle n of European Tabela br. 14. Ulaganja u naučnoistraživački rad (u % od BDP-a) D ò®þÄ® Ý®Ýã à 301 Oblici tehnoloških izuma su prikazani slikom broj 31.303 AUTORSKA PRAVA SRODNA PRAVA INDUSTRIJSKA SVOJINA književna dela i naučna dela prava interpretacije Patent grafička, likovna, skulptorska dela proizvodnja fonograma Industrijski žig dela primenjene umetnosti proizvodnja videograma Industrijski dizajn tehnološka dela proizvodnja raznovrsnih radio i TV emisija proizvođači baza podataka (informacija) Geografska oznaka porekla proizvoda arhitektonska dela Poslovne tajne (know how) kompjuterski softver za sistem provajdera i softverske kuće Slika broj 31. Oblici tehnoloških izuma Uvažavajući kompleksnost industrijske svojine, kao najznačajnijeg dela intelektualne svojine koji služi direktno industriji, odnosno, privredi, osvrnućemo se na njegove pojavne oblike: Patent je pravo koje se priznaje za pronalazak iz bilo koje oblas nauke. Odnosi se na proizvode i postupke. Uslov za njegovu zaš tu je da: (1) je nov, (2) ima originalni pronalazački izum i (3) je pogodan za industrijsku primenu. Industrijski žig je tradicionalni oblik industrijske svojine. Žig je simbol koji potrošaču prenosi poruku o proizvodu koji želi da kupi. Može bi reč, slogan, logo, boja, miris ili kombinacija boja i zvukova. Njime se š te originalnost, iden tet i kvalitet proizvoda. Industrijski dizajn (model, uzorak) obuhvata modele i uzorke. Uslov za njihovo priznavanje i zaš tu je da: budu novi, do tada nepozna i neprimenljivi, i imaju mogućnost ekonomski korisne primene u industriji. Geografska oznaka porekla proizvoda kao i žig prenosi poruku kvaliteta. One upoznaju kupca da je proizvod proizveden na određenom području i da po če sa određenog lokaliteta i da ima specifična svojstva, po kojima je taj proizvod prepoznatljiv. Poslovne tajne (know how) – mogu bi informacije o novim proizvodima, uslugama, načinu organizacije i upravljanja, marke nškim strategijama, obuci kadrova. Često ukjlučuju informacije, crteže, CD romove, čipove za integrisana kola, hemijske smese, recepture, biološki materijal. Važno je naglasi , da bi se navedeni oblici industrijske svojine mogli koris neophodno je da sadrže adekvatnu tehničku dokumentaciju, odnosno, način primene i up303 Oblici prezentovanih tehnoloških izuma u skladu sa sledećim izvorom: Unkovi...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online