US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

US Monetarno-kreditni i devizni sistem

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nkcionisanje finansijskog posredovanja podrazumeva široku strukturu finansijskih instrumenata (prilagođenih potrebama ponude i tražnje finansijskih sredstava), široku strukturu finansijskih ins tucija i finansijskih tržišta (domaćih i inostranih), koji učestvuju u monetarnim procesima. Monetarni procesi obuhvataju procese kreiranje novca i usklađivanje količine novca i tražnje novca ako dođe do njiihove nejednakos , uključujući realne i finansijske transakcije. Monetarna ravnoteža znači jednakost postojeće količine novca (novčane mase) i tražnje novca, čime monetarni faktori deluju neutralno na realne privredne tokove. U slučaju odstupanja količine novca od tražnje novca nastaju procesi koji izjednačavaju ove dve kategorije: (1) procesi približavanja postojeće količine novca tražnji - procesi kreiranja novca, i (2) procesi približavanja tražnje novca postojećoj količini novca. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Odgovorite na pitanje šta je tražnja novca i šta obuhvata. Znate koje su determinante tražnje novca. Znate šta su finansijski i monetarni procesi. Objasnite pojam monetarne ravnoteže. Znate da objasnite kako se pos že monetarno uravnoteženje. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 69 7.1. TRANJA NOVCA Tražnja novca je želja (odluka) ekonomskih subjekata da drže određenu količinu novca. U ovom smislu, tražnja novca spada u istu kategoriju kao i tražnja drugih finansijskih oblika.68 Trebalo bi ima u vidu da su ekonomska dobra, dohodak i imovina pojedinih privrednih subjekata ograničeni. Iz tog razloga se privredni subjek opredeljuju na koji najkorisniji način da upotrebe dohodak, u smislu obima i strukture imovine. Ukoliko se odluče da određeni deo drže u obliku novca, prethodno moraju definisa da li će to održava manjim ili većim korišćenjem tekućeg dohotka.69 Možemo uoči da tražnja novca predstavlja deo šireg procesa odlučivanja privrednih subjekata: O upotrebi dohotka za potrošnju ili štednju, O upotrebi štednje za realne inves cije ili za finansijska ulaganja, O strukturi finansijskih ulaganja u novac ili u nemonetarne finansijske instrumente. Shodno tome, tražnja novca ima dva aspekta: Monetarni, jer određuje koliko treba da se poveća novčana masa. Finansijski, jer podrazumeva finansijsko prenošenje sredstava između pojedinih ekonomskih subjekata. Prak čno je kretanje novca teško sta s čki iden fikova . Moguće je obezbedi približnu ocenu kretanja tražnje novca na osnovu određenih indikratora. Determinante tražnje novca za transakcione svrhe su: 70 Obim novčanih transakcija ili iznos nominalnog društvenog proizvoda kao izraz obima novčanih transakcija (vrednos se mogu posmatra onakve kakve jesu ili kao trend). Kompleks faktora koji određuju tražnju novca pri određenom obimu novčanih transakcija: (1) međusobni odnosi novčanih primanja i izdavanja pojedinaca, (2) stepen neizvesnos u predviđanju vremenskog rasporeda plaćanja i primanja, (3) raspored novčanih primanja i izdavanja po ins tucionalnim sektorima, (4) razvijenost finansijske strukture, (5) broj učesnika u novčanim transakcijama, (6) sistem plaćanja, (7) troškovi držanja novca, (8) neekonomski, frikcioni faktori. 68 69 70 70 Opširnije o tražnji novca pogleda sledeći izvor: Dimitrijević, D., Monetarna analiza, Niš, 1981. Razlika između tražnje novca i tražnje finansijskih sredstava za plaćanje ili neke druge svrhe je u tome, što se kod prve radi o odluci da se drži određeni iznos novca, dok se kod druge teži dobijanju novca (npr. kredit) koji će se odmah iskoris za neka plaćanja. Trebalo bi ima u vidu da determinante tražnje novca zavise od definicije novca, odnosno, koji se finansijski instrumen u određenoj privredi smatraju novcem. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 7.2. FINANSIJSKI I MONETARNI PROCESI I NJIHOVO DELOVANJE U skladu sa našim prethodnim izlaganjima, finansijski proces bi mogli definisa kao proces finansijskog posredovanja između ekonomskih subjekata sa viškom štednje od inves cija i ekonomskih subjekata sa viškom inves cione tražnje iznad sopstvene štednje (akumulacije), koji obavljaju finansijske ins tucije, primenom finansijskih instrumenata, u okvirima domaće i inostrane privrede. Samim m predstavljaju bitan deo ekonomskih procesa u tržišnim privredama, koji vrše proces: prelivanja, s mulacija i racionalnog korišćenja štednje. Takođe, ne treba zaboravi da proces finansijskog posredovanja predstavlja proces usklađivanja ponude i tražnje robe i usluga: ukoliko ne bi bilo uspešnog finansijskog posredovanja u prometnom smislu, formiranje štednje kod jednih subjekata bi značilo smanjenje tražnje robe i usluga ispod nivoa proizvodnje, sa već pozna m posledicama u pogledu kretanja proizvodnje i zaposlenos , cena, izvoza i uvoza. Na ovaj način, finansijsko posredovanje se uključuje u širi okvir ekonomske poli ke, tako da njeno sužavanje predstavlja deo restrik vne ekonomske poli k...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online