{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Trokovi informisanja informacije o zemlji domainu i

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: z kojih nastaje neko novo dobro (materija), kao što su: štamparske usluge (nastaju knjige), građevinske usluge (nastaje zgrada), naučne usluge (nastaju studije, projek ), itd. Nematerijalne usluge su tzv. nevidljive usluge koje se završe i nestanu (kao što su: bankarske usluge, osiguranje, saobraćaj, trgovina, turizam, ugos teljstvo, špedicija, telefonski razgovori, administra vne usluge, itd.) Faktorske i nefaktorske – pri čemu su faktorske usluge sastavni deo proizvodnje (dobara), kao što su: interni transport, istraživanja, nauka, obrada, tržišta, reklama, propaganda, internet, itd. Nefaktorske usluge su one koje se na tržištu pojavljuju samostalno, kao što su: saobraćaj, turizam, građevinske usluge, bankarske usluge, osiguranje, revizorske usluge, advokatske usluge, itd. Profitne (komercijalne) i neprofitne (nekomercijalne) – profitne usluge su sve vrste usluga čiji je cilj zarada profita, dok je cilj neprofitnih usluga obavljanje humanih delatnos . Trebalo bi ima u vidu da međunarodna trgovina uključuje složenu šemu usluga, što 284 Cit. definicija iz sledećeg izvora: Kotler, P., Armstrong, G., Principles of Marke ng, Pren ce Hall, Englewood, Cliffs, 1991., str. 603 D ò®þÄ® Ý®Ýã à 277 je prikazano slikom br. 23. Međunarodni transport Međunarodne bankarske usluge Građevinski radovi Računarski softver, revizorske i advokatske usluge Međunarodna špedicija Međunarodno osiguranje Naučno-istraživačke i razvojne Usluge iz oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta Kontrola kvaliteta i kvantiteta robe Informativne i štamparske usluge Usluge marketinga, reklame i propaganda Državne usluge Turističke usluge Usluge trgovine Ostale usluge Slika br. 23. Vrste usluga u spoljnoj trgovini Međunarodoni transport robe, putnika i prenos pošte i ves – pozdazumeva prevoz robe i putnika koji se vrši svim prevoznim sredstvima u međunarodnom železničkom, pomorskom, drumskom, vazdušnom, rečnom, jezerskom i cevovodnom saobraćaju i svi poslovi koji povodom tog prevoza nastaju. U ovoj su oblas usluge PTT i telekomunikacione usluge, uključujući i internet. Međunarodna špedicija – podrazumeva posredničke i pomoćne poslove u međunarodnom prometu robe, koje vrše specijalizovana preduzeća. Špediter posluju u svoje ime, a za račun lica čija se roba prevozi. U ove poslove se svrstavaju: zaključivanje ugovora o prevozu, otpremanje i dopremanje robe od/do transportnog sredstva, ispostavljanje tovarnih listova, konosmana i sl., davanje stručnih saveta za odabir najpovoljnijih transportnih rešenja, opera vno praćenje pošiljki, davanje informacija pošiljaocu o kretanju robe. Kontrola kvaliteta i kvan teta robe – nisu značajne po obimu koliko po kvalitetu, s obzirom na to da omogućavaju da se ugovori izvršavaju u količini i kvalitetu, odnosno, obezbeđuju da u spoljnu trgovinu ulaze samo ekološki, sanitarno i bezbedonosno ispravne robe (proizvodi i usluge). Međunarodne bankarske usluge – jesu bilansna stavka između zemalja. Akvne bankarske usluge zemlji donose devizni prihod (priliv), a pasivne devizni rashod (odliv). Pri tome, se misli na: kursne razlike, kamatne prihode, provizije međunarodnog platnog prometa, osiguranje kredita i komisione bankarske poslove. Međunarodno osiguranje – predstavlja sve značajnije usluge, koje u razvijenim zemljama daju i preo 10% ukupnog BDP-a, a olakšavaju i čine sigurnijim međunarodno kretanje robe, kao i plaćanja i inves cije u svetskoj privredi. Turis čke usluge – jesu pružanje kompletnih aranžmana (prevoz, smeštaj i ish278 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à rana), organizovanje turis čkih putovanja i službenih poseta između domaćih i inostranih rezidenata. Izvođenje građevinskih radova u inostranstvu – predstavljaju najkompleksniji oblik obavljanja privrednih usluga sa inostranstvom i podrazumevaju: (1) izradu eksperza, studija i inves cionih programa, inves ciono-tehničke dokumentacije, licitacionih elaborata i druge dokumentacije za objekte i radove, (2) vršenje geodetskih i drugih istražnih radova, izvođenje melioracionih radova, oplemenjivanje zemljišta i njegovo osposobljavanje za poljoprivredne kulture, (3) izvođenje svih vrsta građevinskih, geoloških, rudarskih, hidrotehničkih i sličnih radova, kao i radova unutrašnjeg uređenja i dekoracije; (4) Izvođenje svih vrsta instalacionih, montažnih i demontažnih radova, kao i izvođenje radova na održavanju i remontu industrijskih i drugih postrojenja; (5) stavljanje u pogon postrojenja i opreme izgrađenih objekata i rukovođenje radom izgrađenih postrojenja, objekata i pogona u garantnom roku; (6) izgradnja kompletnih objekata i isporuka kompletne opreme za takve objekte; (7) vršenje nadzora nad izvođenjem objekata i radova; (8) pružanje stručne pomoći u toku gradnje i radova na izgrađenim objek ma, i (9) vršenje drugih poslova vezanih za izvođenje inves cionih radova u inostranstvu. Radovi se dele na: (1) komunalni (stanovi, poslovni prostor, infrastruktura) i industrijski inženjering (izgradnja raznovrsnih fabrika i drugih industrijskih objekata); (2) nis...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online