US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

U cilju razumevanja prirode i strukture tokova

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: banaka. Kreiranje primarnog novca može bi rezultat kupovine deviza od strane centralne banke, kako bi se otpla le dospele obaveze po inostranim kredi ma (što rezul ra smanjenjem obaveza centralne banke prema inostranstvu). Bitno je naglasi da je za monetarni efekat važna neto promena finansijskih transakcija sa inostranstvom, što rezul ra porastom (smanjenjem) neto potraživanja (neto inostranih obaveza) centralne banke i deluje u pravcu kreiranja primarnog (povlačenja) novca. 4.5. KREDITI CENTRALNE BANKE POSLOVNIM BANKAMA Centralna banka vrši kredi ranje poslovnih banaka iz sledećih razloga: Regulisanja novca i kredita, gde vrši funkciju “krajnjeg kreditora” i obezbeđuje likvidnost bankama u sezonskim intervalima u toku godine (misli se na punu sezonu), kada dolazi do sezonske ekspanzije u tražnji novčanih sredstava od strane privrednih subjekata, kao rezultat sezonske ekspanzije u realnim tokovima privredne ak vnos . Zbog razvoja pojedinih privrednih delatnos , gde se može uključi i refinansiranje poslovnih banaka u visini plasiranih sredstava iz sopstvenih kreditnih potencijala za namene koje odgovaraju selek vnim ciljevima ekonomske, odnosno, monetarne poli ke zemlje. Osnovni mehanizmi za povezivanje kreiranja primarnog novca centralne banke sa robno-novčanim transakcijama privrednih subjekata: Kupovina preko banaka prenosivih har ja od vrednos privrednih subjekata (avalirane od strane poslovnih banaka). Odobravanje kratkoročnih kredita poslovnim bankama od strane centralne banke na osnovu prenosivih (avaliranih) har ja od vrednos , kao i inostranih har ja od vrednos u posedu privrednih subjekata (mogu se unovči na inostranom tržištu). Kreiranje primarnog novca centralne banke u svrhu selek vnog kredi ranja, znači: Par cipaciju primarnog novca u kredi ma banaka koji se odobravaju za definisane selek vne namene (a u skladu sa usvojenim ciljevima ekonomske poli ke zemlje). Beneficiranu kreditnu podršku određenim privrednim ak vnos ma (po osnovu mogućnos dobijanja sredstava iz novokreiranog novca centralne banke, kamate, stope reeskonta i rokova vraćanja kredita). 38 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Generalno, centralna banka kreira dodatnu količinu primarnog novca putem odobravanja svojih kredita poslovnim banakama, kako bi održala i regulisala likvidnost bankarskog sistema na potrebnom nivou i da bi se kompenzovao odliv novca sa računa poslovnih banaka po osnovu tzv. autonomnih tokova (npr. smanjenje likvidnos bankarskog sistema zbog visokog porasta gotovog novca u rukama stanovništva ili pod u cajem visokog deficita platnog bilansa, ili visok odliv likvidnih sredstava prema drugim bankama u okviru sistema, itd.). Poslovne banke bi svoje probleme sa likvidnošću trebalo da rešavaju na međubankarskom tržištu novca, a centralnu banku da koriste kao “poslednje utočište” za rešavanje svojh problema sa likvidnošću. PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Šta je primarni novac? Navedite komponente primarnog novca? Na kojim pretpostavkama ekonomis baziraju teorije kreiranja i povlačenja primarnog novca? Koji su kanali emisije primarnog novca? Šta su operacije na otvorenom tržištu? Kako centralna banka putem operacija na otvorenom tržištu reguliše količinu novca u op caju? Šta su devizne transakcije centralne banke sa inostranstvom? Kakvi su efek deviznih transakcija centralne banke sa inostranstvom? Koji su razlozi kredi ranja poslovnih banaka od strane centralne banke? Koji su efek kredi ranja poslovnih banaka na primarni novac? Izračunajte količinu novca u op caju ukoliko gotovina iznosi 100 miliona dinara, a bankarski depozi su 500 milliona dinara. Izračunajte veličinu primarnog novca ukoliko je količina novca u op caju 100 miliona dinara, a monetarni mul plikator je 5. Izračunajte veličinu primarnog novca ukoliko je gotovina 100 miliona dinara, a likvidne rezerve poslovnih banaka kod centralne banke iznose 700 miliona dinara. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 39 5. MEHANIZAM KREIRANJA I POVLAČENJA NOVČANE MASE Tokovi kreiranja monetarnih agregata u uslovima nerobnog novca predstavljaju rezultat ak vnos monetarnih vlas i deo su široke strukture finansijskih tokova u koje su uključeni različi ekonomski subjek (finansijski i nefinansijski). Pri tome, postoje dve osnovne grupe determinan koje u ču na promenu količine novca u op caju: determinante koje u ču na primarni novac (u velikom stepenu su pod kontrolom centralne banke) i determinante koje u ču na monetarni mul plikator (pod rela vno malim u cajem mera monetarne poli ke). U skladu s m proces kreiranja i povlačenja novčane mase determinisan i egzogenim i endogenim faktorima. Najznačajniji instrumeni emisije i povlačenja novčane mase su: bankarski kredi , nemonetarni depozi i devizne transakcije banaka. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Objasnite prirodu i strukturu kreiranja novca. Navedite i objasnite polazišta teorija pro...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online