US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

U industriji bazina istraivanja se deniu kao

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ) značajna kontrola međunarodnih operacija i ak vnos , (3) s mula vna regula va prema potpunom vlasništvu stranih kompanija. Pri tome, bi trebalo ima u vidu da strategija: (1) samostalnih direktnih invescija je najskuplja moguća strategija ulaska i poslovanja na inostranom tržištu, (2) pod najvećom kontrolom i monitoringom od strane države, (3) koja otvara velike organizacione i upravljačke probleme tj. koordinaciju rada sopstvenih filijala u velikom broju zemalja (kao što su: odlučivanje o raspodeli profita ili reinves ranju, obezbeđenje novčanih sredstava za obavljanje poslovnih ak vnos , stav prema istraživačko-razvojnim ulaganjima, integrisanje proizvodnih procesa sa drugim organizacionim delovima u inostranstvu i ma com, poli ka proširivanja kapaciteta, transferisanje finansijskih sredstava, odnos prema izvorima snabdevanja, i vođenje poli ke marke nga, prodaje i distribucije). 288 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Izvor: UNCTAD WIR 2003295 Grafikon br. 7. Determinante koje u ču na privlačenje SDI u zemlju Ekonomski faktori Faktori ekonomske politike Troškovi radne snage Sposobnosti radne snage Izgledi za integraciju Veličina tržišta Rast tržišta Prirodni resursi Veštine upravljanja Fizička infrastruktura Niše u industriji Makroekonomska stabilnost Konvertibilnost valute Povoljan koncept privatizacije Spremnost lokalnih preduzeća Mogućnosti rekonstrukcije privrede Odvijanje procesa privatizacije Pravna stabilnost Restrukturiranje preduzeća Faktori koji utiču na lakše poslovanje Subjektivna bliskost sa investitorom Informacije Političko okruženje Imidž zemlje Finansijski podsticaji Tržišni podsticaji Registracija preduzeća Izvor: UNCTAD, WIR 1998, Trends and Determinants, UN, New York and Geneva, 1998, str. 286 Slika br. 26. Faktori koji pods ču inves cije u centralnoj i istočnoj Evropi 295 UNCTAD WIR 2003, FDI Policies for Development: Na onal and Interna onal Perspec ves, UN, New York and Geneva, 2003, str. 85 D ò®þÄ® Ý®Ýã à 289 Dileme sa kojima se susreću strani inves tori su: Da li i gde inves ra ? Kako realizova inves ciju (način)? Delatnost direktne inves cije? Obuhvatnost direktne inves cije? Stepen pravne samostalnos ? Glavne alterna ve za dos zanje punog vlasništva u inostranstvu su: akvizicije, merdžeri i green field inves cije. Prema podacima i procenama UN-a, 70-80% ukupnog broja i vrednos samostalnih direktnih inves cija otpada na merdžere i akvizicije. Ovo ukazuje da kompanije preferiraju kupovinu postojećeg, kada je ona izvodljiva, u odnosu na izgradnju potpuno novog preduzeća, filijale ili poslovne jedinice. Prilikom izbora alterna ve za rešavanje dileme stranih direktnih inves cija relevantni su sledeći parametri: Za akvizicije i merdžere: (1) ograničenja zakonske prirode, (2) postojanje adekvatnog preduzeća za akviziciju ili merdžer u željenoj zemlji, (3) spremnost i interes lokalnog preduzeća za otkup ili spajanje, (4) brzina uslaska, (5) kupovina tržišta, (6) mogućnost smanjenja rizika.296 Za green field inves cije: (1) da kompanija ima i sposobnost i resurse da samostalno izgradi novu fabriku, (2) da kompanija dobro poznaje lokalne tržišne, infrastrukturne i kulturne prilike, (3) da državna regula ve omogućuje i s muliše green field inves cije stranih kompanija na svom tržištu. U skladu sa prethodno navedenim, možemo reći da su osnovni oblici stranih direktnih inves cija mul nacionalnih kompanija u inostranstvu sledeći: 297 Potpuno vlasništvo stranca koje nastaje ili potpuno novim inves ranjem na ledini (tzv. green field inves cije) ili otkupom postojećih kompanija u inostranstvu. Zajedničko ulaganje sa domaćim firmama u zemlji plasmana (joint venture). Ulaganje kapitala u postojeća preduzeća koja ostaju vlasništvo zemlje domaćina. 296 Prezenovani podaci UN u sledećem izvoru: Rakita, B., cit. delo, str. 324 297 Prema sledećem izvoru: Unković, M., cit. delo, str. 129 290 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Forma ekspanzije Osnovne prednosti Kada se strategija koristi Green field investicija Matična kompanija ima potpunu kontrolu nad novim poslom; Omogućava pristup resursima koji inače nisu raspoloživi. U slučaju ulaska na novo tržište na kojem se dati proizvod/ usluga još ne proizvodi, niti uvozi; Kada ne postoji rizik od predimenzioniranih kapaciteta. Merger&acquisition Lako i brzo se dolazi do novih kapaciteta; Prednosti ekonomije obima u nabavci, administraciji i finansijama; Neophodno je zadržati određeni stepen kontrole nad novim poslom; Omogućava unapređenje I&R, maksimiziranje prodaja i neposredno povećanje tržišnog udela. Kada je tržište regulisano i kada postoji opasnost od predimenzioniranja kapaciteta. Zajednička ulaganja Manje su skupa od prve dve opcije; Korisno su rešenje kada postoje barijere za ulazak kapitala, ili kada se zahteva minimalna kritična veličina; Fleksibilnija su od prve dve mogućnosti. Tipična forma ekspanzije koju...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online