US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

U praksi se vri sinhronizovana primena vie

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ihvataju niski procenat zaposlenos (3%) kao efek vnu “punu” zaposlenost. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 131 Stabilnost cena – pretpostavlja da je opš nivo cena na niskoj i stabilnoj stopi inflacije. Bilans plaćanja – je determinisan dvema grupama internih faktora: (1) obrasci potrošnje koji se menjaju kao rezultat inovacija, više ili manje uslovljenih iz inostranstva, (2) domaća inflacija, koja čini cene domicilnih roba većim na lokalnom i međunarodnom tržištu. U skladu s m, važno je sagleda u caj monetarnih faktora na platni bilans, pri čemu se imaju u vidu tekući računi platnog bilansa i bilans kapitala. Možemo zaključi , da sprovođenje brojnih ekonomskih ciljeva dovodi do konfliktnih akcija od strane nosioca makroekonomske poli ke. Pri tome, ključno je pitanje izbora prioriteta između ciljeva. Priorite zacija ciljeva zavisi od konkretnih potreba privrede u datom trenutku. Takođe, ciljeve monetarne poli ke treba stavi u širi okvir nacionalne ekonomske poli ke. Savremeno stanovište je: (1) da je osnovni cilj monetarne poli ke monetarna stabilnost (odnosno smanjenje i eliminisanje inflacije, očuvanje kupovne moći novca), (2) je u caj na stopu privrednog rasta, inves cije i druge ciljeve, prepušteno drugim delovima makroekonomske poli ke, pogodnijim za s mulisanje neinflatornog i stabilnog rasta u privredi. Kvalitet monetarne poli ke se može meri stepenom uskađenos monetarne ekspanzije sa stvarnim potencijalom rasta ekonomije, posebno na dugi rok. Stabilan i dovoljno visok realan rast nacionalne ekonomije se najbolje pos že neinflatornom monetarnom poli kom. Insis ranjem na monetarnoj discipini se pos že realan rast uz novčanu stabilnost. Stabilnost novca mora ima prednost čak i kada kamatne stope rastu, a devizni kursevi padaju. Prioritet mora dobi trajni rast na stabilnoj osnovi, a ne ubzrani privredni rast sa perspek vom buduće ekonomske krize inflatornog vrtloga. Znači, tržišna stabilnost se može osigura samo ako novčani op caj bude u granicama koje odgovaraju ponudi roba i usluga.149 Prilikom sprovođenja monetarne poli ke važna je i strategija monetarnih ciljeva, koja podrazumeva strategiju vođenja akcija monetarne politke u uslovima neizvesnosi kašnjenja u prijemu informacija u ostvarenju ciljeva makroekonomske poli ke. Karakteris ke strategije monetarnih ciljeva su: 150 Postavljanje i javno objavljivanje kvan fikovanih ciljeva monetarnog rasta od strane centralne banke. Usvajanje ciljeva monetarnog rasta koji pokrivaju različite definicije novca. Reduciranje kratkoročne ciklične nestabilnos u privrednoj ak vnos . 149 Opširnije o stabilnos novca pogleda u sledećim izvorima: Brynat, R., Money and Monetary Policy in Interdependant Na ons, The Brooking Ins tuan, Washington, C.C., 1980, pg.485-510 i Blessing, K., U borbi za dobar novac, Yugoslaven Public, Beograd, 1970, str. 264 150 Strategija monetarnih ciljeva odražava, više ili manje, pristup monetarista, ondosno, vuče korene u bazičnim monetaris čkim pretpostavkama. Opširnije o tome u sledećem izvoru: Duwendag, D., The „New Era“ of Controlling Monetary Aggregates, R.Holbrook and H.Schaprio, The Choice of Op mal Intermediate Economic Targets, Kredit und Kapital, Berlin, He 3, 1977, pg. 391-393 132 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Kvan fikovanje ciljeva monetarnog rasta, sa aspekta dugoročne perspek ve zadatak da postepeno reducira stopu rasta novčane mase na nivo usaglasiv sa dugoročnom stopom rasta potencijalnog fizičkog proizvoda.151 Postavljanjem monetarnog okvira unapred i javnim publikovanjem dekomponovanih ciljeva monetarnog rasta, monetarne vlas daju elemente pravila ponašanja koje imaju efekte na poli ku cena i dohodak privatnog i javnog sektora. Faktori koji su bitni za formulisanje strategije monetarnih ciljeva su: (1) neizvesnost o strukturi privrede, (2) znanja o tekućoj ekonomskoj situaciji su samo delimična, a informacije o tekućem stanju su dostupne posle određenog protoka vremena, (3) prognoze o budućem kretanju spoljnih u caja na privredni sistem imaju vrlo široke intervale vrednos . Na kraju, možemo uoči da se strategija monetarnih ciljeva sastoji iz: kratkoročne komponente, koja ima za cilj smanjivanje godišnjih oscilacija monetarnog rasta oko trendnog nivoa; dugoročne komponente, koja ima za cilj smanjivanje razlike između stope monetarnog i realnog rasta, odnosno, obezbeđivanje tolerantne stabilnos cena. BOKS 14.1. – TOKOVI EKONOMIJE Čitanje finansijskih novosti je prilično komplikovano kada je predmet celokupna ekonomska aktivnost. U stvari, kada se meri performansa ukupne ekonomije ne postoji ni jedna pojedina brojka koja to može da obavi. Umesto toga, mnogi statistički podaci koje država saopštava i koji se objavljuju mesečno ili kvartalno u poznatijim dnevnim novinama, služe kao značajni indikatori. Bilo bi korisno podeliti ove statističke podatke na merila ukupnog autputa i nezaposlenosti s jedne strane i nivoa cena i inflaci...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online