US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

U skladu s m na nivou nacionalne privrede u celini je

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Poslovna praksa je stvorila posebne instrumente koji služe što efikasnijem i sigurnijem izvršenju ugovorenih obaveza plaćanja. U ove instrumente spadaju: međunarodni dokumetnarni akredi v, međunarodni i dokumentarni inkaso, bankarska doznaka, međunarodno kreditno pismo, kredi ne kar ce, menice i ček. Može se reći da instrumen međunarodnog plaćanja u velikoj meri ubrzavaju međunarodni promet robe i usluga, a me razume se, i platni promet. Izbor konkretnog instrumenta plaćanja u velikoj meri zavisi od interesa samih stranaka (kupca i prodavca), jer plaćanje jednim svojim delom pravno podleže dispoziciji stranaka, a drugim delom impera vnim normama nacionalnih pravnih propisa.236 U savremenim uslovima poslovanja, prilikom (upotrebe) izbora određenog instrumenta plaćanja, dominantan u caj vrši faktor rizika. Normalno je da poslovni parterni žele što veću sigurnost u pogledu ispunjenja uzajamnih ugovornih obaveza. Pri tome, sigurnost ugrožavaju: svetska ekonomska dešavanja, industrijski razvoj zemlje, (ne) zaposlenost, inflacija…, prostorna udaljenost stranaka i (ne) mogućnost realne procene kreditne spososbnos poslovnog partnera; različitost pravnih sistema, divergirajući trgovački običaji, unapred nepredvidive državne mere i njihova dalekosežnost, nestabilnost i/ili konver bilnost valuta, rizik deviznog kursa.237 U ovakvim uslovima primarno je izabra način plaćanja koji u najvećoj meri pruža sigurnost poslovnim partnerima, odnosno, minizirajući realizaciju rizičnog događaja. Iz tog razloga, u današnje vreme sve veći značaj dobijaju oni instrumen plaćanja koji pored platežne imaju i funkciju sredstva obezbeđenja potraživanja, a takođe je 236 Prilikom izbora načina i instrumenta plaćanja, možemo reći da je neophodna prethodna provera kreditne sposobnos ili kreditnog rej nga partnera. Ukoliko je uvoznik finansijski stabilna i kreditno sposobna kompanija, ili je sa njom izvoznik imao prehtodno pozi vno iskustvo i izgradio međusobno poverenje, tada se brže dolazi do dogovora, ugovara se jednostavniji poslovni aranžman i uprošćava se sam proces plaćanja, sa mogućnošću odobravanja kredita uvozniku. U suprotnom slučaju, izvoznik će insis ra na dodatnim garancijama u funkciji naplate potraživanja. Definisanje uslova finansiranja predstavlja još jednu bitnu pretpostavku konačnog zaključivanja izvoznih i uvoznih aranžmana. Međunarodno orijen sane kompanije moraju bi spremne da u inostranoj zemlji ponude uobičajene uslove plaćanja svojim kupcima. Naime, u mnogim zemljama postoje standardi i kategorijalni sporazumi o uslovima finansiranja kupaca, što inostrane kompanije moraju da poštuju. Pri definisanju uslova finansiranja, neophodno je dogovori dinamiku gotovinskog plaćanja, penale za kašnjenje isporuke i plaćanja, inflacione klauzule, valutne i kursne klauzule, kao i kamatne stope za dugoročno finansiranje. Izvoznici koji imaju pristup je inom kapitalu, mogu ostvari značajne komercijalne prednos nudeći povoljne uslove finansiranja inostranom kupcu, koji nema mogućnos je inog zaduživanja u svojoj zemlji. 237 Metodi i instrumen neutralisanja i pokrivanja valutnih rizika su: a) strukturisanje plasmana u devizama u skladu sa deviznim izvorima, b) prevremeno i zakasnelo izmirivanje obaveza i naplata u stranoj valu , c) paralelni kredi , d) simulirajući kredi , e) svop aranžmani, f) terminski ugovori, g) valutne opcije, d) složene valute. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 227 i evidentno stvaranje posebnih sredstava za obezbeđenje potraživanja, sa značajanom ulogom banaka (pre svega u segmentu bankarskih garancija). Pri tome, nedostatak gotovinskih sredstava plaćanja, kao i niz drugih razloga prak čne prirode, potenciraju značaj bezgotovinskog plaćanja i kreditne funkcije instrumenata platnog prometa. U skladu s m, banke imaju značajnu uloga u platnom prometu, uključujući i ulogu garanta određenih poslovnih transakcija. Možemo zaključi da plaćanja koja vrše naše kompanije u inostranstvu, kao ugovorni partneri, su: (1) regulisana prinudnim deviznim propisima i međudržavnim sporazumima, (2) determinisana i bankarskom tehnikom plaćanja (čija pravila imaju međunarodni karakter). OPŠTA PODELA INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA Gotovinski Bezgotovinski Doznaka Ček Kreditno pismo Platne kartice INSTRUMENTI PLATNOG PROMETA Akreditiv Inkaso Doznaka Ček Kreditno pismo Platne kartice INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA Akreditiv Inkaso Garancija Jemstvo Menica Stvarno-pravno obezbeđenje (ručna zaloga, zaloga potraživanja, hipoteka) Slika br. 19. Klasifikacija instrumenata međunarodnog platnog prometa Prema profesoru B. Raki , moguće je izvrši dva sistema plaćanja:238 direktno dogovoreni način plaćanja (konsignacija, kontratrgovina, direktno fakturisanje, kreditan kar ca i avansno plaćanje) i bankarski garantovani ili dokumentarni način plaćanja (menica i akredi v). Ukoliko ih malo bolje proanalizi...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online