US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

U sluaju odstupanja koliine novca od tranje novca

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a dinara na strani ak ve (od čega 200 miliona dinara obavezne rezerve kod centralne banke i 800 miliona dinara slobodnih rezervi) . Ukoliko želi da ostvari što bolji poslovni rezultat, Orange banka će se potrudi da plasira prikupljena sredstva. Pri tome, treba ima u vidu da je obavezna rezerva koju je propisala centralna banka 20%, što znači da Orange banka ima na raspolaganju 800 miliona dinara (a 200 miliona dinara se nalaze na računu centralne banke), odnosno, taj iznos novčanih sredstava može plasira (pozajmi ).67 Lekaru Marku Markoviću je neophodno 800 miliona dinara da bi završio građevinske radove oko svoje privatne klinike (koja bi trebalo da počne sa radom u narednih 6 meseci). Marko Marković ispunjava uslove za odobrenje kredita kod Orange banke i podnosi zahtev za odobrenje kredita. Orange banka proverava dostavljenu dokumentaciju i utvrđuje kreditnu sposobnost klijenta, na osnovu toga donosi pozi vnu odluku o kreditu, odnosno, is odobrava na račune dobavljača gospodina Markovića kod drugih 67 Naš primer je uprošćen, s obzirom na to da u praksi poslovnoj banci stoji mogućnost kupovine različi h har ja od vrednos ili oročavanje kod drugih poslovnih banaka ili realizacija različi h finansijskih derivata (što nije predmet naše analize). MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 65 poslovnih banaka (na osnovu prethodno zaključenog ugovora o kreditu). U ovoj fazi akva bilansa banke iznosi 800 miliona dinara u kredi ma. U skladu s m, u pasivi bilansa banke se nalazi 1 milijarda dinara. Znači, posle ovih promena, 800 miliona dinara predstavlja iznos novca koji je “kreiran”. Bilans Orange banke pokazuje 1 milijardu dinara (0,8 miliona kredita + 0,2 miliona obavezne rezerve) na strani ak ve. Znači, Orange banka mora da prikupi (kreira) dodatne depozite (koji su jednaki iznosu njenih slobodnih novčanih sredstava) kako bi mogla da plasira nove kredite. Ovaj proces nije završen, s obzirom na to da će dobavljači Marka Markovića raspolaga dobijenim novčanim sredstvima na računima kod svojih poslovnih banaka (npr. Apple, Plum, Lemon,…). Njihove poslovne banke dalje vrše plasman sredstava svojim komiten ma, i tako dalje. Na osnovu ovoga možemo zaključi da je svaka banka sposobna da poveća svoju kamatonosu ak vu slobodnim rezervama likvidnos , koje su nastale na osnovu priliva (povećanja) depozita u pasivi. Korišćenjem novčanih sredstava od strane konkretnog ekonomskog subjekta, koja predstavljaju pozajmljena sredstava kod jedne banke, dovodi do priliva depozita kod druge banke. Ono što se dešava u sukcesivnim fazama jeste da dolazi do porasta depozita i do promene strukture ukupnih rezervi likvidnos u bankarskom sistemu – obavezne rezerve se povećavaju, a slobodne rezerve likvidnos se smanjuju. Kako depozi cirkulišu od banke do banke, promena depozita kod pojedinačne banke može bi predstavljena kao promena obaveznih rezervi (20% od priliva depozita), plus promena u slobodnim rezervama likvidnos (80% od priliva depozita). Promena kredita i kreiranih depozita od strane banke jednaka je 80% priliva svežih novčanih sredstava. U našem primeru 1milijarda dinara porasta depozita kod Orange banke rezul rala je sa 800 miliona porasta depozita kod druge poslovne banke (Apple banke), odnosno, sa 640 miliona porasta depozita kod treće poslovne banke (Lemon banke), itd. Sabiranjem promena u bilansima pojedinačnih banaka, porast ukupnih depozita u bankaskom sistemu je u svakoj fazi 80% novokreiranih depozita u prethodnoj fazi. Shodno tome, novi depozi koji bi se kreirali u sledećim fazama postepeno bi se približavali nuli. 6.6. MULTIPLIKACIJA NOVCA I MONETARNA POLITIKA U procesu mul plikacije i kreiranja novca važna je uloga centralne banke u smislu efikasnos kontrole ovih procesa. Monetarni mul plikator, kao varijabla, povezuje monetarnu bazu sa novčanom masom, i pokazuje se u visokom stepenu kao endogena varijabla. Njenim neposrednim determinantama se ne može lako i brzo upravlja korišćenjem odgovarajućih instrumenata monetarnog regulisanja. U skladu s m, nosiocima monetarne poli ke za uspešno regulisanje količine novca u op caju preostaje kontrola monetarne baze. 66 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Takođe, neto-promene u obimu primarnog novca su u granicama koje su pod kontrolom nosilaca monetarne poli ke. Sa gledišta monetarne poli ke (odnosno monetarne kontrole), ukupne promene primarnog novca se mogu klasifikova u dve široke grupe: Egzogene ili diskrecione promene ( B1 ), su direktno determinisane odlukama monetarnih vlas - diskrecionim merama monetarne poli ke centralne banke. Endogene ili nediskrecione promene ( B2 ), su određene odlukama nebankarskih privrednih sektora i sektora banaka, pri da m okvirima i uslovima pod kojima centralna banka nastoji da proizvede određene promene u kvantumu primarnog novca. Trebalo bi ima u vidu da centralna banka ne determiniše stvarni iznos ove promene. Matema čki promene primarnog novca ( B ) možemo izrazi sledećom jednakošću: B1 + B2 = B U skladu s...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online