{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

U stvarnos brzina op caja novca se nalazi izmeu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: arterly Journal of Economics, May, 1970, pg. 201-317 i Laidler, D., Monetarism: An Interpreta on and an Assessment, Economic Journal, March 1981, pg. 1-28 (sumarni pregled prezentovan u sledećem izvoru: Živković, A., Kože nac, G., cit. delo, str. 82-86). Opširnije o shvatanju monetarista pogleda u sledećim izvorima: Friedman, M., Schwartz, A., A Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton University Press, 1963; Friedman, M., Schwartz, A., Monetary and Business Cycles, Review of Economics and Sta s cs 45 (Suppl.), February 1963, pg. 32-64; Friedman, M., Meiselman, D.I., The Rela ve Stability of Monetary Velocity and the Investment Mul plier in the United States, 1897-1958, in Commission on Money and Credit, Stabiliza on Policies, Pren ce-Hall, Englewood Cliffs, 1963; Kaldor, N., Trenvithic, A Keynesian Perspec ve on Money, Lloyd’s Bank Review, Januray 1981, pg. 1-19; Struthers, J., Speight, H., Money: Ins tu ons, Theory and Policy, Longman, London, 1986; Friedman, M., The Op mum Quan ty of Money and Other Essays, Chicago Aldine, 1969; Laidler, D., Monetarist Perspecives, Harvard University Press, Camridge Mss, 1982 i Kaldor, N., The New Monetarism, Lloyd’s Bank Review, July 1970, pg. 1-18 (sumarni stavovi prikazani u sledećem izvoru: Živković, A., Kože nac, G., cit.delo, str. 79-82). MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 23 por oliom u okviru razvijene tržišne privrede su odlučujuće u posredovanju između pozicije akcija monetarne vlas i efekata u vidu obima novčane mase kojom raspolažu ekonomski subjek u okviru konkretnog privrednog sistema.36 PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE: 1. Šta je novčana masa? 2. Koji su teorijski pristupi novčanoj masi? 3. Šta su monetarni agrega ? 4. Iz kojih komponen se sastoji M1? 5. Iz kojih komponen se sastoji M2? 6. Iz kojih komponen se sastoji M3? 7. Iz kojih komponen se sastoji M4? 8. Iz kojih komponen se sastoji M5? 9. Na šta se odnosi endogenost odnosno egzogenost novčane mase? 36 24 Termin “privatni sektor privrede” se koris u zapadnoj monetarnoj literaturi. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 3. BRZINA NOVCA U OTPICAJU Brzina novca u op caju je u najširem smislu, mera vremena koja razdvaja čin prodaje od čina kupovine. U skladu s m brzina novca u op caju i novac predstavljaju dva aspekta jedne iste pojave, odnosno, dinamički i sta čki aspekt novca. Postoje različi koncep brzine novca u op caju, na koje u ču različi faktori. KADA BUDETE PROČITALI OVAJ DEO TREBALO BI DA: Odgovorite na pitanje šta je brzina novca u op caju. Odgovorite na pitanje koje su koncepcije brzine novca u op caju. Znate šta su parcijalne brzine novca u op caju. Odgovorite na pitanje koji faktori determinišu brzinu novca u op caju. 3.1. POJAM BRZINE NOVCA U OPTICAJU Pojam brzine novca u op caju je u vezi sa efektom uvođenja novca u proces razmene, odnosno, razdvajanje čina prodaje od čina kupovine robe, odnosno, usluge. U današnjem vremenu prodaja je mnogo šira od ranije robne razmene i obuhvata bilo koji dvostrani sporazum između dve strane u kome se nešto daje i prima za određeni iznos novca. U ovom kontekstu brzina novca u op caju (V) je mera vremena koja razdvaja čin prodaje od čina kupovine. Matema čki bi mogla da se izrazi kao odnos obima transakcija (T) i potrebne količine novca (M). V= T M Sagledavajući ovu formulu, mogli bismo zaključi da brzina novca u op caju mora da ima neku konačnu vrednost, odnosno, da kupovina sledi prodaju posle nekog vremenskog perioda. Shodno tome, brzina novca u op caju i novac predstavljaju dva aspekta jedne iste pojave, odnosno, dinamički i sta čki aspekt novca. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 25 Trebalo bi ima u vidu da se prirodna veza između novca i brzine novca u op caju ogleda u sledećem: Ukoliko je vremenski razmak između prodaje i kupovine manji, utoliko je brzina op caja veća. Ukoliko brzina novca u op caju teži da bude beskonačno velika (vremenski razmak između prodaje i kupovine nestaje) ili teži da bude jednaka nuli (u posmatranom periodu uopšte ne dolazi do kupovine od strane bivšeg prodavca) onda govorimo o ekstremnim tačkama. Shodno tome, obe ekstremne tačke znače negaciju novca kao prometnog i platežnog sredstva. U stvarnos brzina op caja novca se nalazi između ekstremnih tačaka. U praksi se može skraćiva ili produživa vremenski period između prodaje i kupovine, odnosno, brzina novca se može povećava ili smanjiva . U uslovima nerobnog novca značaj brzine op caja postaje još veći, odnosno, determiniše monetarnu i privrednu ravnotežu. 3.2. KONCEPCIJE BRZINE NOVCA U OPTICAJU Teorija i praksa je razvila tri koncepcije brzine novca u op caju, u kvan ta vno određenoj formi, a koje se razlikuju u varijacijama tri osnovna elementa, kao što su: (1) odnos količine novca prema novčanim tokovima (ili obrnuto), (2) definicija novčanog toka i (3) definicija novčane mase. Pomenute koncepcije su: 1. Transakciona brzina novca u op caju predstavlja odnos između ukupnog iznosa novčanih transakcija i količine novca, tj. broj koji pokazuje koliko jedinica novča...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online