US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

US - Monetarno-kreditni i devizni sistem -...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MONETARNO-KREDITNI I DEVIZNI SISTEM
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
UNIVERZITET SINGIDUNUM Doc. dr Lidija Barjaktarović MONETARNO KREDITNI I DEVIZNI SISTEM Beograd, 2010.
Image of page 2
MONETARNO-KREDITNI I DEVIZNI SISTEM Autor: Doc. dr Lidija Barjaktarović Recenzen : Prof. dr Ljiljana Jeremić Prof. dr Zoran Jeremić Izdavač: Univerzitet Singidunum Beograd, Danijelova 32 www.singidunum.ac.rs Za izdavača: Prof. dr Milovan Stanišić Tehnički urednik: Novak Njeguš Dizajn korica: Aleksandar Mihajlović Tiraž: 700 primeraka Štampa: Mladost Grup Loznica ISBN 978-87-7912-302-2 Copyright: © 2010 Univerzitet Singidunum Izdavač zadržava sva prava. Reprodukcija pojedinih delova ili celine ove publikacije nije dozvoljena.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
III P PREDGOVOR Udžbenik Monetarno - kreditni i devizni sistem je namenjen studen ma Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum u Beogradu. Takođe, namenjen je i svima onima koje interesuje problema ka monetarno-kreditne i devizne ekonomije. Udžbenik obuhvata dve velike oblas : 1. Monetarno - kreditni sistem – Predmet izučavanja nauke o monetarno-kreditnim fi- nansijama je monetarno-kreditni sistem i monetarno-kreditna poli ka. Monetarno - kreditna poli ka je skup načela, metoda, mera instrumenata i ins tucija kojima se kreira i povlači novac, odnosno, kredit i regulišu monetarno-kreditni tokovi u društvenoj reprodukciji. Monetarno-kreditna poli ka je skup pravila, propisa, mera i instrumenata, kojima se, u monetarno-kreditnoj sferi društvene reprodukcije reguliše nivo, struktura i dinamika novčane mase, novčana cirkulacija u prometnim kanalima reprodukcije, nivo, struktura i dinamika kreditnih plasmana, likvidnost ekonomskih subjekata i privrede, dužničko-poverilački odnosi ekonomskih transaktora i dr. Pojam monetarne ekonomije se upotrebljava da označi ulogu i u caj novca u deter- minisanju privrednih kretanja. Predmet monetarne poli ke je regulisanje količine novca i obima i strukture kredita, sa svrhom da se obezbedi potrebna količina novca da bi delovala u određenom pravcu na realna privredna kretanja. Kreditni sistem i kreditna poli ka u užem smislu su skup propisa i pravila kojima se regulišu kreditni odnosi ekonomskih transaktora, osnove kredi ranja, izvori kredita, nosioci kreditne ak vnos , korisnici kredita, uslovi kredi ranja i dr.
Image of page 4
IV M - Zbog toga su u ovom delu udžbenika obrađene sledeće tematske oblas : uvodni deo o monetarno-kreditnoj ekonomiji i novcu, novčana masa i drugi novčani agrega , brzina novca u op caju, primarni novac, mehanizam kreiranja i povlačenja novčane mase, monetarno-kreditna mul plikacija, ponuda i tražnja novca i monetarna ravnoteža, monetarni fenomen inflacije, intermedijarni ciljevi i indikatori monetarne pol ke, vremensko kašnjenje u delovanju mera monetarne poli ke, transmisioni mehanizam monetarnih procesa, koncepcije monetarne poli ke, opera vni pristupi vođenju monetarne poli ke, monetarni menadžment i monetarna poli ka, mone- tarni instrumentarijum, centralna banka i monetarno regulisanje, strategija efikasne montarne poli ke, koordinacija monetarne i fiskalne poli ke, i monetarna poli ka Evropske unije.
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern