US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Ugovor o radu koji predvia ksnu platu u odreenom

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: na poli ka može ima destabilizaciono dejstvo, ukoliko je kašnjenje efekata monetarne poli ke istovremeno dugog i varijabilnog trajanja. Trebalo bi ima u vidu da je ovo tema ka oko koje ne postoji jedinstveno stanovište ekonomista. U mnogim studijama kašnjenja efekata monetarne poli ke se stavlja akcenat na merenje dužine i promenljivos kašnjenja između promena u količini novca i kasnijih promena u nivou privredne ak vnos , pri čemu se sistemski izostavlja potrebno vreme u procesu promene u rezervama koje izazivaju promenu nivoa količine novca. Među m, nije jasno dokazano kakav je u caj navedenih promena na kašnjenje efekata monetarne poli ke. Takođe, nije uključen period od donošenja poli čkih odluka do ispoljavanja efekata na ciljne varijable.119 U skladu s m adekvatan model za utvrđivanje kašnjenja efekata monetarne polike bi trebalo da ukupno kašnjenje utvrdi uključivanjem kašnjenja sledećih vremena: vremena potrebnog za prepoznavanje potrebe za akcijom, period donošenja poli čke odluke, do momenta realizacije efekata (prvih i maksimalnih). Ostvarenje poli čkih ciljeva može da ima destabilizujuće efekte ukoliko ukupno kašnjenje traje duže od perioda važenja pouzdanih ekonomskih prognoza ciljnih varijabli. Pouzdana ekonomska predviđanja su osnov efikasne, stabilzacione monetarne polike. Kašnjenje prepoznavanja u odnosu na predviđanje ima krucijalni značaj. S obzirom na to da problem neprediktabilnos kašnjenja može da ugrozi rezultate željene monetarne poli ke, ukoliko je vremenski horizont pouzdanih ekonomskih prognoza duži nego ukupno kašnjenje efekata monetarne poli ke. Znači, monetarna poli ka može da deluje destabilizirajuće ukoliko je prosečno kašnjenje vrlo dugo, odnosno, ima visoku varijabilnost. Takođe, kratko kašnjenje ne omogućava obezbeđenje validnih argumenata za tvrdnju da je monetarna poli ka zavisan instrument stabilizacione poli ke. Shodno tome, efekat stabilizacione poli ke će zavisi od pouzdanih kratkoročnih predviđanja, ukoliko se radi o kratkom prediktabilnom kašnjenju. Nosioci monetarne poli ke često mogu bi iznenađeni brzinom promena ekonomskih uslova. Ukoliko su kašnjenja duga i varijabilna, diskreciona monetarna poli ka destabilizuje ekonomske tokove i kontraproduk vnog je delovanja. S toga, M. Friedman predlaže da se konstantna stopa monetarnog rasta značajno prilagođava dugoročnom realnom ekonomskom rastu. Vrlo je važno da monetarna poli ka reaguje blagovremeno, kako bi se skra lo vremensko kašnjenje koje postoji od trenutka kada se uoči određena pojava do trenutka 119 Opšrnije o primenljivos rezultata empirijskih istraživanja o kašnjenju pogleda sledeći izvor: Uselton, G., Lags in Effects of Monetary Policy, Marcel Dekker, 1974, pg. 1-2 104 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à kada se preduzmu akcije za njeno otklanjanje. Bitno je naglasi , da se u caj preduze h akcija od strane monetarnih vlas distribuira takođe u vremenu. Na kraju, ne treba zaborava da je za dobro vođenje monetarne poli ke neophodno raspolaga informacijama koliko efek kasne i koliko je trajanje efekata preduze h monetarnih akcija. Prema M. Friedmanu je važnije kako naći način da se monetarne promene koje doprinose nestabilnos spreče, nego kako da se koriste monetarne promene, da bi se neutralisalo dejstvo drugih sila.120 PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE: 1. Šta je kašnjenje u sprovođenju monetarne poli ke? 2. Koji su uzroci kašnjenja u sprovođenju monetarne poli ke? 3. Koje su komponente kašnjenja u delovanju instrumenata monetarne polike? 4. Koji su problemi merenja dužine kašnjenja efekata monetarnih varijabli i mera monetarne poli ke? 5. Koje su sličnos i razlike u kašnjenju monetarne i fiskalne poli ke? 120 Opširnije o stavu M.Friedmana u sledećem izvoru: Friedman, M., Teorija novca i monetarna poli ka, Rad, Beograd, 1973, str. 87 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 105 11. TRANSMISIONI MEHANIZAM MONETARNIH PROCESA Monetarni transmisioni mehanizam je proces usklađivanja tražnje novca sa emitovanom (ponuđenom) količinom novca, koji zavisi od nosilaca ekonomskih odluka. Pri tome, nosioci ekonomski odluka reaguju na s mulanse, koji su rezultat promena narušavanja montarne ravnoteže. S mulansi za promenu ponašanja privrednih subjekata mogu bi odstupanja od njihove otpimalne por olio ravnoteže. Polazna pretpostavka je da je ponašanje pojedinih ekonomskih subjekata u pogledu tražnje za pojedinim dobrima određeno realnom količinom novca, realnim dohotkom i rela vnim cenama pojedinih dobara. Pojedine ekonomske jedinice kod odlučivanja koji deo imovine će drža u obliku novca imaju u vidu realni iznos novčanih sredstava. Imovinski efekat realne količine novca u op caju, efekat sups tucije i u caj realnog dohotka su međusobno povezani i determinišu tražnju pojednih ekonomskih jedinica. Istovremeno predstavljaju osnovne elemente mehanizma ponovnog uspostavljanja poremećene monetarne ravnoteže. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Objasnite transmisioni me...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online