US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Ukoliko gledamo na dugi rok zemlje sa brim rastom

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: da objasnite poli ku godišnjeg programiranja rasta monetarnih agregata. Objasnite stabilizacionu monetarnu poli ku baziranu na kamatnoj stopi. Znate da objasnite monetarnu poli ku stabilizacije deviznog kursa. Objasnite koncepciju monetarne poli ke baziranu na targe ranju nominalnog društvenog proizvoda. 110 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 12.1. ANTICIKLIČNA MONETARNA POLITIKA Monetarna teorija se bavila pitanjem da li monetarnu poli ku treba koris kao instrument kratkoročne an ciklične poli ke ili kao instrument srednjoročne, odnosno, dugoročne stabilizacione poli ke (konstantnost mo-netarne ekspanzije). Ukoliko se govori o prvom pristupu, ekonomis polaze od toga da je primarna funkcija monetarne poli ke da se bori pro v neravnoteže u privredi kratkročnim promenama monetarnih instrumenata. Ukoliko se razmatra drugi pristup, polazi se od hipoteze da privatni sektor nacionalne ekonomije nije stabilan, odnosno, da ovaj sektor pod dejstvom svojih unutrašnjih faktora prouzrokuje ciklično kretanje privredne ak vnos . Istovremeno, privatni sektor je pod u cajem delovanja različi h spoljašnjih faktora, koji ga udaljavaju od stanja ravnoteže ili ga sprečavaju da se sam po sebi vra u to stanje. Znači, centralna banka mora da vodi monetarnu poli ku koja kompenzira delovanje endogenih i egzogenih faktora na privrednu ak vnost, ukoliko želi da pos gne krajnje ciljeve ekonomske poli ke. Sinhronizacija sa državnim sektorom i važnim socijalnim grupama je neophodna. Pravilna i pravovremena reakcija centralne banke podrazumeva da ona raspolaže velikim brojem realnih i monetarnih indikatora, koji obezbeđuju precizne dijagnoze i prognoze ekonomskih kretanja. Pretpostavka je da poznaje dejstvo monetarnih instrumenata. Prilikom korišćenja monetarne poli ke kao instrumenta kratkoročne an ciklične polike, javljaju se sledeći problemi: Procena tekućeg stanja privrednog ciklusa i njegovog budućeg kursa, zbog čega postoji rizik, da će u caj centralne banke bi procikličan, umesto an cikličan. Različita vremenska odgođenost dejstva done h mera centralne banke. Kao što smo već ranije izneli, M. Friedman je empirijski utvrdio da je trajanje zakašnjenja mera monetarne poli ke promenljivo i da se teško može predvide . S toga, mere monetarnih vlas u cilju korekcije određenih privrednih kretanja ne mogu bi sasvim precizne. Analize efekata monetarne poli ke u razvijenim zemljama su pokazale limi rani domet kratkoročnih mera monetarne poli ke, čak i destabilizujuće destvo na privredne akvnos .124 Polazište ovih analiza su bile vezane za: (1) očekivanja budućih stopa inflacije (postojanje izvesnog odstupanja između realne stope inflacije i stope inflacije koju stanovništvo očekuje) i (2) prirodnu nezaposlenost (nezaposlenost koja proizilazi iz suočavanja ponude i tražnje radne snage u uslovima kada postoje ispravna očekivanja budućih stopa inflacije). Ugovor o radu koji predviđa fiksnu platu u određenom vremenskom periodu je osnov za zapošljavanje radnika. Da li će radnici zaključi ugovor o radu ili ne, zavisi od: (1) odnosa koji postoji između nominalne plate koja im se nudi i nivoa cena koji očekuju da 124 Opširnije o analizama efekata monetarne poli ke u razvijenim zemljama vide u sledećem izvoru: Živković, A., Kože nac, G., Monetarna ekonomija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005., str. 394-396 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 111 će se ostvari u periodu trajanja ugovora o novom zaposlenju; (2) procene buduće inflacije (u oba smera) – ukoliko radnici očekuju da će niže stope inflacije bi u budućnos , oni će prihva ugovor o radu (zaposlenju), čak i onih poslova koje bi odbili kada bi njihova predviđanja bila ispravna. Znači, pogrešna procena buduće stope inflacije može da dovede ili do nedovoljne ili do prekomerne zaposlenos . Sposobnost monetarnih vlas da izazovu ovo odstupanje između stvarne i očekivane stope inflacije dovodi se u vezu sa efikasnošću konjunkturne monetarne poli ke. Pri tome, treba ima u vidu da postoji saglasnost ekonomista da je cena konjunkturne monetarne poli ke suviše visoka u poređenju sa njenim eventualnim pozi vnim rezultama. U rela vno kraćim vremenskim periodima se konstantna inflacija može predviđa , što znači da bi monetarne vlas morale da izazovu ubrzanu inflaciju ukoliko žele da dovedu do pogrešnih predviđanja. To će ima ograničeno dejstvo na obim zaposlenos , uvažavajući činjenicu da se u današnjem društvu mere ekonomske poli ke sistematski analiziraju i njihove posledice ispravno proračunavanju. U osnovi dejstvo monetarne poli ke će bi uglavnom ograničeno na cene, što će izazva njihovu nestabilnost. Znači, monetarna poli ka u skladu sa svojom prirodom ima određenu moć u procesima regulisanja privrednih kretanja, ali ne može da deluje na zadovoljavajući način. U pitanju je poznato asimetrično delovanje kratkoročne monetarne poli ke, u slučaju da se istovremeno koris i kao sredstvo razvoja i kao sredstvo stabili...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online