US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Y june 18 2003 160 160 154 ostali instrumenti

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Razlozi za to su: Ekonomisti mogu da se ne slažu oko validnosti alternativnih pozitivnih teorija o funkcionisanju sveta. Ekonimisti mogu da imaju različita načela, a samim tim i različita normativna gledišta o tome koju politiku treba sprovoditi. Tvrdnja (i procenat) ekonomista koji se slažu (R.Alston, J.Kearl, M.Vaughn): Ograničenje visine zakupnine smanjuje kvantitet i kvalitet raspoloživih stanova. (93%) Carinske stope i uvozne kvote najčešće smanjuju opšte ekonomsko blagostanje. (93%) Promenljivi i plivajući devizni kurs omogućavaju povoljne međunarodne monetarne aranžmane. (90%) Fiskalna politika (npr. smanjenje poreza i/ili porasta vladinih izdataka) ima značajno stimulativno dejstvo na ekonomiju čiji resursi nisu u potpunosti uposleni. Ako je potrebno izvršiti rebalans saveznog budžeta, to treba činiti u toku poslovnog ciklusa, a ne godišnje. Gotovinsko plaćanje u većoj meri povećava blagostanje primalaca nego plaćanje u naturi u ekvivalentnoj vrednosti gotovine. (84%) Veliki budžetski deficit na saveznom nivou ima nepovoljan uticaj na privredu. (83%) Minimalne nadnice povećavaju nezaposlenost među mladim i nekvalifikovanim radnicima. (79%) Vlada bi trebalo da preuredi sistem socijalne zaštite u pravcu “negativnog poreza na dohodak”. (79%) Porez na otpadne vode i dozvole za zagađenje kojima se može trgovati predstavljaju bolji pristup kontroli zagađenosti od uvođenja dozvoljene gornje granice zagađenja. (78%) Izvor: Mankiw, G., Principi ekonomije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007., str. 30-32 142 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Šta je početna osnova formiranja monetarne poli ke? Koji su osnovni ekonomski ciljevi jedne privrede? Šta je osnovni cilj monetarne poli ke? Kako se meri kvalitet monetarne poli ke? Koje su determinite strategije monetarnih ciljeva? U kojim slučajevima centralna banka primenjuje ekspanzivnu monetarnu poliku? 7. U kojim modelima se može prikaza ekspanzivna monetarna poli ka? 8. Koje instrumente centralna banka koris u slučaju ekspanzivne monetarne poli ke? 9. U kojim slučajevima centralna banka primenjuje restrik vnu monetarnu poliku? 10. Koje instrumente centralna banka primenjuje u slučaju restrik vne monetarne poli ke? MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 143 15. MONETARNI INSTRUMENTARIJUM Centralne banke koriste različite instrumente monetarnog regulisanja u želji da ostvare neposredne ciljeve monetarne poli ke. Instrumen monetarne poli ke, u zavisnosod načina na koji deluju, mogu bi : (1) direktni instrumen , omogućavaju neposredno pos zanje konkretnih ciljeva nosilaca monetarne pol ke i (2) indirektni instrumen , deluju koristeći odnos između novčane mase i primarnog novca, kao i monopolski položaj centralne banke u pogledu kreiranja primarnog novca. Izbor konkretnih instrumenata monetarne poli ke je determinisan stepenom razvijenos i specifičnošću finansijskog sistema nacionalne ekonomije. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Znate šta su instrumen monetarne poli ke i kako se mogu klasifikova . Odgovorite na pitanje koji su efek najvažnijih instrumenata monetarne poli ke. Znate šta je eskontna (diskontna stopa) i koji su efek njene primene. Objasnite šta je obavezna rezerva, kako se obračunava i koji su efek njene primene. Objasnite šta su operacije na otvorenom tržištu koje sprovodi centralna banka. Znate da objasnite šta se pos že regulisanjem kredita centralne banke poslovnim banakama. Objasnite na šta se odnosi selek vna kreditna poli ka i koji su efek njene primene. Znate šta je poli ka minimalne stope likvidnos poslovnih banaka. Objasnite šta je obavezni koeficijent likvidnos banke. Znate šta je obavezni kreditni plasman. 144 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 15.1. INSTRUMENTI MONETARNE POLITIKE Centralne banke, kao što smo već rekli, koriste različite intrumente monetarnog regulisanja u želji da ostvare neposredne ciljeve monetarne poli ke. Direktni instrumenti – neposredno postizanje monetarnih ciljeva Regulisanje kamatne stope Regulisanje porasta plasmana banaka i dr.fin.institucija Kvantitativni instrumenti – deluju globalno politika obaveznih rezervi, politika eskontne stope, politika otvorenog tržišta. Instrumenti regulisanja ponude kredita Instrumenti reg. primarnog novca, instrumenti reg. mon. multiplikatora, dr.instrumenti reg. ponude kredita. Indirektni instrumenti Koriste odnos između novčane mase i primarnog novca. Kvalitativni instrumenti – deluju selektivno u pogledu: vrste kredita, korisnika kredita, namene kredita, načina korišćenja kredita, rokova kredita, kamate i sl. Instrumenti regulisanja tražnje kredita određivanje kamatne stope za kredite iz primarne emisije CB, propisivan,je min opštih uslova kred. sposobnosti zajmotražioca. Slika br. 9: Vrste instrumenata monetarne poli ke Instrumen monetarne poli ke, u zavisnos od načina na koji deluju, mogu se grupisa na sledeći način: Direktni instrumen , omogućavaju neposredno pos zanje konkretnih ciljev...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online