US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Zbog toga je monetarna poli ka glavni instrument

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ominalne kamatne stope kao informacione varijable o promeni kvan ta vnih monetarnih ciljeva.104 Ekonomis koji su zastupali model racionalnih očekivanja, pokazuju da nominalne kamatne stope mogu bi uspešno kombinovane sa monetarnim agrega ma u jedan sistem intermedijarnog targe ranja, ako se podržava dugoročno regulisanje h targeta.105 Nezavisno od toga koji pristup koris li, možemo konstatova da uvek nastaju problemi oko izbora i korišćenja konkretne kamatne stope kao opera vnog instrumenta centralne banke. BOKS 9.1. – PRIMENA RACIONALNIH OČEKIVANJA NA TRŽIŠTIMA HARTIJA OD VREDNOSTI Sasvim je logično da treba da se primenjuje princip racionalnih očekivanja na cene hartija od vrednosti. Svaki delić informacije će se koristiti za formulisanje očekivanih cena obveznica ili cena akcija, jer postoje direktne i često trentune mogućnosti za profit ukoliko se postupa u skladu sa takvim informacijama. Ova ideja ima zanimljivu implikaciju za tekuće cene hartija od vrednosti: one će se odraziti na sve u tom momentu raspoložive informacije. Na primer, pretpostavimo da je u Vašingtonu otkviren poverljiv dokument Federalnih rezerevi u kom se najavljuje iznenadna redukcija rasta novčane mase, u korpi za otpatke, i onda se to objavi u Wall Street Journal-u. Pošto bi manje ekspanzivna monetarna politika vodila do manje inflacije i nižih nominalnih kamatnih stopa, otuda višim cenama obveznica u budućnosti, tražnja za obveznicama bi se povećala odmah sada a cene obvezanica bi rasle sve dok ne prestane mogućnost da se ostvari profit. Prema tome, informacija o novoj politici Federalnih rezervi bila bi inkorporirana u cene obveznica odmah posle njenog objavljivanja. Drugim rečima, cene hartija od vrednosti u potpunosti odražavaju sve raspoložive informacije. Tako primena racionalnih očekivanja na tržištima hartija od vrednosti dovešće do ostvarivanja efikasnog tržišta kapitala. Ritter, L., Silber, W., Udell, G., Principi novca, bankarstva i finansijskih tržišta, Udruženje banka Srbije, Beograd, 2009., str. 583 104 Podsećanje: očekivanja su racionalna kada ljudi uzimaju u obzir sve dostupne informacije kod prognoziranja ekonomskih varijabli. U skladu s m, teorija racionalnih očekivanja podrazumeva da ljudi kada predviđaju budućnost koriste sve informacije kojima raspolažu, uključujući i informacije o ekonomskoj poli ci vlade. Na primer, kod prognoziranja inflacije, racionalna očekivanja odražavaju informacije o tome šta se dešava sa novčanom masom i šta ekonomski modeli predviđaju da će bi posledice u pogledu cena. Opšrinije o stavu Canzoneri, Henderson i Rogoffa pogleda sledeći izvor: Canzoneri, M., Henderson, D., Rogoff, K., The Informa on Content of the Interest Rate and Op mal Monetary Policy, Quarterly Journal of Economics, November 1983, pg. 545-566 105 Opširnije o modelu racionalnih očekivanja pogleda sledeće izvore: Sargent, T., Wallace, N., Ra onal Expecta ons the Op mal Monetary Instrument, and the Op mal Monetary Supply Rule, Journal of Poli cal Economy, April, 1975, pg. 241-254; Parkin, M., A Comparison of Alterna ve Techniques of Monetary Control Under Ra onal Expecta ons, Manchester School of Economics and Social Studies, September 1978, pg. 252-287; McCallum, B., Price Level Determinacy with and Interest Rate Policy Rule and Ra onal Expecta ons, Journal of Monetary Economics, November 1981, ph. 319-329 i Barro, R., Interest-Rate Targe ng, Journal of Monetary Economics, Janury 1989, pg. 3-30 96 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 9.6. DRUGI MOGUĆI INTERMEDIJARNI CILJEVI MONETARNE POLITIKE Ekonomis su tokom osamdese h godina pomerili fokus monetarne poli ke sa jednog ograničenog skupa monetarnih agregata na širi skup varijbli, kao što su finansijske inovacije, koje vrše sups tuciju transakcionog novca. Među m, ovo je izazvalo prilično velike rasprave. Pre svega, što je u ovom poretku stvari monetarna poli ka izgubila bilo kakvo sidro, što centralnu banku izlaže riziku da bude prepuštena u caju kratkoročnih privrednih poremećaja, bez jasnog pogleda na dugoročne ciljeve ekonomske poli ke. U skladu s m predlažu se za sidro monetarne poli ke: (1) nominalni društveni proizvod (kejnzijanci, se zalažu za obezbeđivanje odgovarajuće ravnoteže između razvojnih i satbilizacionih aspekata delovanja monetarne poli ke)106 ili (2) devizni kurs nacionalne valute za ulogu intermedijarnog cilja (predlog grupe ekonomista poli čara). PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE: 1. Koji su problemi u sprovođenju monetarne poli ke? 2. Objasnite pristup indikatorsko-operacionog cilja. 3. Definišite operacioni cilj. 4. Koji su posredni ciljevi i indikatori monetarne poli ke? 5. Koji su osnovni razlozi za korišćenje intermedijarnih ciljeva i indikatora monetarne poli ke? 6. Koji faktori u ču na izbor ciljne intermedijarne varijable? 7. Šta mogu bi intermedijarni ciljevi? 8. Objasnite monetarne agregate kao intermedijarni cilj. 9. Objasnite kamatne stope kao ciljeve i indik...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online