US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

US Monetarno-kreditni i devizni sistem

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ljenih ciljeva. Takav pristup mogao bi se primeni na svaki od opra vnih ciljeva i ako bi u svim slučajevima indikatori efikasnos bili pozi vni, onda bi opšta ocena bila pozi vna. Ukoliko inidkatori efikasnos nisu u potpunos usaglašeni, tj. kada je samo jedan pokazatelj ocenjen kao efikasan, a drugi kao neefikasan, problem se može reši svođenjem na određeni globalni cilj.183 Prilikom postavljanja ekonomskih ciljeva polazna osnova su: (1) karakteris ke datog ekonomskog sistema. U skladu s m, ocena uspešnos funkcionisanja privrednog sistema predstavlja definisanje op malnos privrednog sistema. Pošto se pos gne opšta ravnoteža i stabilizuju ekonomski procesi, ostvarenje op malnos je najviši stepen organizovanos i maksimalne efikasnos sistema. Ekonomska efikasnost predstavlja odnos između uloženih napora i pos gnu h rezultata. (2) kriterijumi izbora ciljeva funkcionisanja privrednog sistema, njihova priorite zacija, i utvrđivanje sistema pondera koji će konvergira različite ciljeva. Takođe, je potrebno ustanovi stepen međuzavisnos kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. (3) podaci drugih zemalja u okruženju i iz sveta (o deviznom tržištu, kamatnim stopama, nivou zaduženos , međunarodna robna razmena,….).184 Uvažavajući iskustva iz prakse, kao potencijalno najbolje rešenje se nameće kombinacija između ekstremnih pova ekonomske i monetarne poli ke, jer 182 Opširnije o ekonomskoj efikasnos pogleda sledeći izvor: Bolčić, S., Razvoj i kriza jugoslovenskog društva u sociološkoj perspek vi, SIC, UKSSO, Beograd, 1983., str.54 183 Opširnije o ekonomskoj efikanos u odnosu na realizaciju postavljenih ciljeva, pogleda sledeći izvor: Bolčić, S., cit. delo, str. 148-167 184 Opširnije o pristupu podacima vezanim za odnose sa inostranstvom pogleda sledeći izvor: Jacob, F., Monetary policy: Targets and Interna onal Constraints, American Economie Review, Nashwille 1983, pg. 48-53 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 177 omogućava ostvarenje konačnih ciljeva na ekonomski efikasan način uz što manje napora i troškova.185 Ukoliko govorimo o efikasnos banka, bitni kriterijumi za sagledavanje iste su: kamatna marža (razlika između ak vnih i pasivnih kamatnih stopa) i posrednička marža (ukupne kamatne marže i neto dobit od usluga). Takođe, koncentracija banka dovodi do smanjivanja troškova u poslovnom bankarstvu zbog ekonomije obima, ali samo pod uslovom da ovaj proces ne pra uvećanje mreže poslovnih jedinica u istoj srazmeri. Pri tome, ukrupnjavanje bankarskih tržišta ima kvan ta vno značajan u caj na nivo troškova po jedinici bankarskog proizvoda. Možemo zaključi da, efikasnost poslovnih banaka zavisi od sledeće relacije: struktura tržišta – konkretno ponašanje – performanse. Ukoliko govorimo o efikasnos monetarne poli ke, možemo naglasi da: (1) delovanje centralne banke ne može bi sprovedeno po istom receptu za sve tržišne privrede, (2) je vrlo važno pri tome uze u obzir nivo privredne razvijenos i strukturu finansijskog sistema u konkretnoj zemlji, (3) je manevarski prostor centralne banke limi ran i reakcijama nebankarskih ekonomskih subjekata, (4) je delovanje akcija centralne banke na osnovne ekonomske subjekte u tržišnoj privredi različito, u zavisnos od veličine privrednog subjekta i finansijske pozicije u kojoj se nalazi.186 17.2. OPTIMALNI KONCEPT MONETARNE POLITIKE Faktori koji determinišu op malni koncept monetarne poli ke su: Sposobnost nebankarskih privrednih subjekata da predvide ponašanje (akcije) nosilaca monetarne poli ke. Ciljevi nosilaca monetarne poli ke. Predvidljivost lančanih spojeva između instrumenata monetarne poli ke i njenih krajnjih ciljeva. Veličina udara kojima je privredni mehanizam izložen u pojedinim vremenskim periodima. Uspostavljeni kredibilitet nosilaca monetarne poli ke. U savremenoj monetarnoj literaturi dominantno je gledište o kvalita vnom značaju navedenih faktora. Istovremeno, kvan fikovanje ovih faktora je toliko složen proces, zbog čega su teorijske analize mnogo rasprostranjenije od empirijskih istraživanja (koja su vezana za razvijene tržišne privrede, a fokusirane su na procenu da li troškovi proizvodnje vezani za dezinflaciju odgovaraju opaženom kredibilitetu monetarne poli ke).187 185 Opširnije o op malnim ciljevima privrednog sistema pogleda sledeći izvor: Zelić, N., Efikasnost jugoslovenskog sistema, Centar za kulturnu delatnost i istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, Beograd, 1982., str. 54 186 Podsećanje: akcije centralne banke su usmerene na novčanu masu, monetarnu bazu, monetarni mul plikator, devizni kurs (fiksni ili varijabilni) i kretanje kapitala. 187 Opširnije o značaju faktora koji determinišu koncept monetarne poli ke pogleda sledeće izvore: 178 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Možemo zaključi , da bi monetarna poli ka trebalo da se sprovodi na takav način da omogući pos zanje i održavanje stabilnos cena na dugi rok, zajedno sa maks...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online