US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Znate koji su osnovni ekonomski ciljevi jedne

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: up). Možemo uoči da je koncept postavljanja dugoročnog cilja za nominalni društveni proizvod problema čan iz sledećih razloga: Na agregatnu tražnju u ču monetarna poli ka, fiskalna poli ka i odluke velikog broja pojedinačnih privrednih subjekata. Takođe, nosioci monetarne poli ke imaju minornu mogućnost kontrole nad faktorima ponude, kao što su na primer cene energenata. Iz tog razloga su monetarne vlas prinuđene da ove faktore prihvate kao svojevrsna ograničenja u procesu formulisanja monetarne poli ke (koja ne mogu da kontrolišu). Dugoročni cilj za nominalni društveni proizvod ne može bitno da smanji troškove dezinflacije u jednoj tržišnoj privredi, jer cilj koji se odnosi na period od nekoliko godina može ima kod privrednih subjekata mali kredibilitet. U praksi su ekonomske jedinice više zainteresovane za monetarnu poli ku na kratak rok (posebno u slučaju recesije). Poremećaji na strani ponude i poremećaji na strani tražnje su dve široke kategorije privrednih poremećaja koje imaju različite implikacije na kretanje nominalnog društvenog proizvoda.133 Poremećaji na strani tražnje navode i cene i proizvodnju da se pomeraju u istom smeru (npr. smanjenje poreza dovodi do porasta cena i realnog društvenog proizvoda na kratak rok, samim m i do porasta nominalnog društvenog proizvoda). U skaldu sa m bi centralna banka vodila odgovarajuću ekspanzivnu ili restrik vnu monetarnu poli ku. Poremećaji na strani ponude izazivaju cene i proizvode da se pomeraju u suprotnim pravcima (npr. slabljenje inflatornih očekivanja ili smanjenje cena hrane i energije u ču na snižavanje opšteg nivoa cena i povećanje stopa rasta realnog društvenog proizvoda na kratak rok). U skladu s m monetarna poli ka treba da bude restrik vnija ili ekspanzivnija, a ukupni efek na kretanje nominalnog društvenog proizvoda mogu bi pozi vni ili nega vni. Trebalo bi ima u vidu, da kada su u pitanju poremećaji na strani ponude, targe ranje društvenog proizvoda ne može da spreči kolebanje cena i proizvodnje. Monetaris čki teore čari is ču da je tada mnogo primerenije koris ciljane novčane agregate jer su efikasniji, nego ciljani nominalni društveni proizvod.134 Možemo zaključi da je za sprovođenje mera kratkoročne monetarne poli ke bazirane na ciljnom nominalnom društvenom proizvodu, neophodno raspolaga dobrim prognozama koje se odnose na tačke zaokreta u ciklusima privredne ak vnos . 133 Opširnije o u caju ponude i tražnje na kretanje nominalnog društvenog proizvoda pogleda sledeći izvor: Bean, C., Targe ng Nominal Income: An Apprisal, Economic Journal, December 1983, pg. 806-819 134 Opširnije o stavu monetarista pogleda sledeći izvor: Taylor, J., What Would Nominal GNP Targe ng Do to the Business Cycle, u knjizi K.Bruner, A.Maltzer: Understanding Monetary Regimes, u CarnegieRochester Conference on Public Policy, Vol. 22, North-Holland, Amsterdam, 1985, pg. 61-84 122 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Koje su koncepcije monetarne poli ke? Kako funkcioniše an ciklična monetarna poli ka? Kakve su analize efekata sprovođenja an ciklične monetarne poli ke u razvijenim zemljama? Objasnite poli ku godišnjeg programiranja rasta monetarnih agregata. Kako bi trebalo da budu postavljeni monetarni ciljevi u skladu sa poli kom godišnjeg programiranog rasta monetarnih agregata? Objasnite stabilizacionu monetarnu poli ku baziranu na kamatnoj stopi. Koji su instrumen centralne banke pri imlmenetaciji stabilizacione monetarne poli ke? Koji su prisutni problemi kod sprovođenja stabilizacione monetarne poli ke bazirane na kamatnoj stopi? Šta je devizni kurs? Po čemu se devizni kurs razlikuje od drugih monetarnih varijabli? Šta je valutni režim? Koje vrste valutnog režima postoje i koje su njihove karakteris ke? Objasnite monetarnu poli ku stabilizacije deviznog kursa. Šta znači izbor valutnog režima za nosioce monetarne poli ke? Objasnite koncepciju monetarne poli ke baziranu na targe ranju nominalnog društvenog proizvoda. Koji su pristupi targe ranju nominalnog društvenog proizvoda? Koji su razlozi prihvatanja koncepcije monetarne poli ke bazirane na targe ranju nominalnog društvenog proizvoda? Koji su problemi vezani za prihvatanje koncepcije monetarne poli ke bazirane na targe ranju nominalnog društvenog proizvoda? MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 123 13. OPERATIVNI PRISTUPI VOĐENJU MONETARNE POLITIKE U praksi je važno pitanje definisanja smernica koje bi omogućavale sprovođenje monetarne poli ke – vremenski dosledne ili vremenski nedosledne. Kretanje novčane mase je važna determinanta promena u privrednoj ak vnos . U skladu s m, monetarna poli ka bi trebalo da bude osnovni instrument ekonomske poli ke koji bi trebalo na određeni način da reguliše kretanje novčane mase, putem monetarnog transmisionog mehanizma. Pri tome, značajna je uloga centralne banke u obezbeđivanj...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online