US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

By acceptance negociranjem tzv by nego a on moe se

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lika. Fleksibilni devizni kursevi – mogu bi : Čis fleksibilni devizni kursevi se formiraju isključivo na bazi odnosa ponude i tražnje, potupno slobodno, na deviznom ržištu; Rukovođeni fleksibilni devizni kursevi predstavljaju zvanično prilagođeni devizni kurs. Monetarna vlast ima ciljni devizni kurs, koji odgovara privrednom razvoju, ekonomskoj poli ci, platnom bilansu, deviznim rezervama i kretanju cena i kamata. Pri tome, se ne osigurava stabilitet devizunog kursa. Stabilan je od jednog do drugog prilagođavanja. Intervencija se bazira na deviznim rezervama, sistemu limita i prilagođavanju pariteta u slučaju povećane napetos u bilansu plaćanja, ali ne u momentu kada će ta napetost dos ći zabrinjavajuće okvire, kada će stvori niz problema. S obzirom na to da kurs u če na sve najvažnije ekonomske kategorije, slobodno se može reći da ni jedna država sudbinu deviznog kursa ne sme prepus dnevnim u cajima i oscilacijama ponude i tražnje, nego ga smatra jednim od elemenata ekonomskog razvoja i ekonomske potlike. + Glavna vrlina fleksibilnog deviznog kursa je što sve ekonomske kategorije, drži realnim na principu opšte privredne ravnoteže. Pri tome, on ažurno amor zuje fluktuacije koje dolaze iz inostranstva (okruženja) i u svako vreme može drža platni bilans u ravnoteži. Ostale pozi vne osobine su sledeće: Blagovremeno upućuje domaću privredu na potrebu prilagđavanja međunarodnom okruženju, čime olakšava saradnju sa svetom; Efikasnije deluje na uspostavljanje ravnoteže platnog bilansa (a u uslovima slobodnih odnosa ponude i tražnje deviza, može uspostavi njegovu potpunu ravnotežu u kratkom roku); D ò®þÄ® Ý®Ýã à 221 Smanjuje potrebu uvođenja dodatnih mera da bi se uskladile domaće cene sa cenama strane konkurencije; Manja mogućnost da dođe do precenjenos nacionalne valute nego kod fiksnog deviznog kursa; Smanjuje potrebu držanja velikih monetarnih rezervi. - Glavne mane fleksibilnog deviznog kursa su: što nega vno u če na nivo cena (inflaciju), često veoma visoko i iz psiholoških razloga, zbog njihovih čes h, skoro dnevnih, promena. Takođe, otežano je upravljanje dugoročnim kalkulacijama u spoljnoj trgovini, a može i pozi vno i nega vno u ca na kamatne stope i na međunarodno kretanje kapitala, u zavisnos od drugih ekonomskih agregata, kao i od razvojne i ekonomske poli ke koju vlada određene zemlje vodi. Ostali nedostaci su: Pods če i uvećava inflaciju u domaćoj privredi; Ne obezbeđuje postojanje kalkulacije i kriterijume za ocenu rentabilnos izvoznih i uvoznih poslova; Izlaže domaću privredu nekontrolisanom u caju svih kratkoročnih, s hijskih i špekula vnih kretanja na svetskom tržištu; Povećava dnevne komercijalne rizike i kursne razlike u ekonomskim poslovima sa inostranstvom. Puzajući devizni kursevi – najčešće se koriste u zemljama sa visokom inflacijom. U osnovi, svode se na česte mini depresijacije da bi se izbegle ogromne devalvacije, kao pravi privredni šokovi. Staza prilagođavanja je prethodno objavljena, a najčešće se kreće do 1% do 5%. + Prednost puzajućeg deviznog kursa je u tome što priznaje činjenicu da je, u uslovima inflacije, potpuno fiksni kurs nemoguće održava bez ogromnog deficita platnog bilansa, gubitka rezervi, dras čne kontrole uvoznih tokova i veoma čvrste poli ke, (kao što su: monetarna, fiskalna, zarada i cena). U ovom sistemu kursa izbegava se potreba ogromnog procenta devalvacije kursa (što je slučaj sa fiksnim kursem), u cilju rasta izvoza i deviznog priliva. Višestruki devizni kursevi ili diferencijalni kursevi – reflektuju određivanje različi h deviznih kurseva za uvoz i izvoz različi h vrsta roba i usluga, za različita plaćanja ino-partnerima i za različite transakcije. Ovaj p deviznog kursa po pravilu utvrđuje država u paraleli sa službenim, oficijelnim deviznim kursom. Ravnotežni devizni kursevi – reprezentuju takav devizni kurs kod koga intervalutna vrednost domaće valute, odnosno, spoljna vrednost novca nije precenjna ni potcenjena. Ravnotežni kurs znači da valutni kurs nema ni inflatorno ni deflatorno dejstvo. Uslovi za uspeh poli ke ravnotežnog deviznog kursa su: Domaća tražnja se drži pod kontrolom – da ne bude rasta zarada iznad produkvnos i rasta budžeta izvan realnih izvora. 222 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Stalne devizne rezreve treba da se kreću minimalno na nivou tromesečnog uvoza kako bi se kurs branio u trenucima kada dos gne granice intervala koji se mora bran . Privreda mora bi konkurentna da bi davala adekvatne odnose izvoza i uvoza. Realni devizni kurs – je kurs ravnoteže kod koga su izjednačene domaće cene i kupovna moć novca (korpa namirnica u raznim zemljama) i uravnotežen tekući deo platnog bilansa. Realni devizni kursevi zavise od stanja tekućeg bilansa, odnosno, stanja međunarodne trgovine, kretanja cena i kupovne moći, kretanja kamatnih stopa i razlike u ekonomskom rastu pojedinih zemalja. 232 BOKS 2.1.3. – PRIMER VALUTNE ŠPEKULACIJE Američka firma ima 10 miliona dolara koj...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online