US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Domaih rmi sputa plate ako domae rme ree da konkuriu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: e naglasi da su reeksportni poslovi, zajedno sa poslovima građevinskog inženjeringa, najsloženiji i najrizičniji poslovi u spoljnoj trgovini. Bitni su jer omogućavaju zapošljavanje domaćih kapaciteta i zaradu konver bilnih deviza. Za realizaciju ovih poslova potrebna je saglasnost republičkog ministarstva nadležnog za spoljnu trgovinu, s obzirom na to da se prilikom odobravanja reeksportnih poslova mora vodi računa da se kroz njih ne pogoršavaju uslovi redovnog uvoza robe. Takođe, se vodi računa i o tome da poslovi budu pozi vno završeni, a ne sa gubitkom. Tranzit označava prevoz robe preko teritorije jedne ili više zemalja koje nisu ni prodavac ni kupac, a nalaze se na putu od mesta isporuke do mesta krajnjeg odredišta. Vezani su, tako što ono što uđe u zemlju mora i da izađe na drugoj strani granice. Zemlje kroz koje roba samo prolazi nemaju nikakve obaveze iz kupoprodajnog ugovora. Tranzitni poslovi se dele na: 1. Direktne – kada strana roba samo prelazi preko nacionalne teritorije. 2. Lomljene, kada se roba istovara i privremeno skladiš , pa tek posle toga nastavlja put. Sajamski kompenzacioni aranmani – su počeli da se obavljaju radi lakše prodaje sajamskih eksponata u zemlji u kojoj se sajam održava. Ideja je bila da se smanje troškovi transporta vraćanja sajamskih eksponata, na taj način što je pružena mogućnost domaćim kupcima da izložene eksponate mogu otkupi ne samo za konver bilna sredstva plaćanja, nego i za sopstvenu robu. S obzirom na to da sve zemlje žele ne samo da kupuju nego i da prodaju, nastali su uravnoteženi kompenzacioni poslovi u odnosu 1:1. Malogranični i susedni prekomorski promet – su specifična vrsta kompenzacionih poslova. Nastali su kao rezultat podele teritorija na pojedine države, čije su granice često bile naprevedne. Dešavalo se da one rodbinsko stanovništvo podele i zadržavaju u dve susedne države. To je bio razlog da se pronađu načini posebne saradnje susednog (rođačkog) stanovništva, počev od slobode kretanja, pa do slobode prenošenja i razmene robe. Granica između država može bi vodena i kopnena. U skladu s m malogračni kopneni promet obuhvata 15km granice sa svake strane, odnosno, prekomorski promet obuhvata 30 km granice sa svake strane. U SFRJ je obavljan sa Italijom ovaj kompenzacioni posao tzv. Gorički i Tršćanski kliring. Klirinški aranžmani – su specifični vezani poslovi, jer se vezivanje ne vrši na nivou konkretnih preduzeća, nego na nivou država. Kupci i prodavci obavljaju kupovine i prodaje odvojeno i jednosmerno, mada može bi i vezivanje, isto kao kod redovnog izvoza i uvoza, a na osnovu prethodno ugovorenih robnih lista među državama, koje se uglavnom, zaključuju u srazmeri 1:1. Ovde se vrši razmena robe za robu, 2. Po definiciji, svič transakcije podrazumevaju učešće tri ili više zemalja sa vrlo različi m ekonomskim i finansijskim sistemima. 3. Svič poslovi se realizuju na podlozi klirinških sporazuma i bilateralnih deviznih odnosa, čime se neposredno doprinosi smanjivanju neravnoteže u trgovinskim i platnim bilansima pojedinih zemalja. 4. Svič poslovi se realizuju i kroz zaključivanje većeg broja pojedinačnih ugovora. 274 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à a u okviru globalne međudržavne kompenzacije. Sva potraživanja i dugovanja između zemalja se knjiže na računima kod dogovorenih banaka dve zemlje. Račun je, u principu, uravnotežen, a privremene neravnoteže se otklanjaju naknadnom isporukom robe, manipula vnim kreditom ili izuzetno konver bilnim valutama. 3.2.3. SPECIFIČNI POSLOVI Specifični poslovi su lizing i franšizing. Lizing je oblik zakupa opreme (ili nekretnine) između dva subjekta. Zakupodvac se obavezuje da će zakupcu (ili korisniku predmeta lizinga) da određenu stvar (predmet lizinga), tj. opremu (npr. prevozno sredstvo, kompjuter, građevinsku opremu, i sl.) na korišćenje. Istovremeno, zakupac se obavezuje da će: (1) za vreme trajanja zakupa plaća naknadu (zakupninu) i održava predmet lizinga u ispravnom stanju, i (2) po isteku ugovorenog roka vra predmet lizinga uzet u zakup u ispravnom stanju, ili će ga otkupi po aktuelnoj tržišnoj vrednos (umanjenoj za dotadašnju amor zaciju predmeta lizinga). Vrste lizinga: Prema broju učesnika: (1) direktan ili klasičan lizing je kada u poslu učestvuju samo dva lica (vlasnik predmeta lizinga i korisnik predmeta lizina), (2) indirektan ili savremeni lizing je kada se pojavljuje i treći subjekat u transakciji lizinga (vlasnik predmeta lizinga, lizing kompanija i korisnik lizinga). Prema predmetu zakupa: (1) lizing pokretnih inves cionih dobara, (2) lizing nepokretnih inves cionih dobara, (3) lizing trajnih potrošnih dobara. Prema mogućnos otkazivanja lizinga u toku ugovorenog roka: (1) finansijski, (2) opera vni. Prema dužini perioda razlikuje se: (1) kratkoročni (do 3 godine), (2) srednjoročni (3-7 godina), 3) dugoročni (preko 7 godina). Prema vrs ugovornih obaveza po isteku ugovora o lizingu razlikuju se: (1) terminski, (2) revolving, (3) kup...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online