US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Duty unpaid named place of destination delivered duty

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i ponderi koji se pridaju novačnoj masi. Primat je u početnim godinama rada imala strategija targetiranja monetarnih agregata. Slika br. 16. Karatkeris ke strategija monetarne poli ke ECB u osnovi deluje preko novčanog tržišta EMU. U pitanju je koncept posredne kontrole likvidnos makrosistema koji centralna banka sprovodi putem instrumenata 214 U sledećem izvoru: Popovčić-Avrić, S., Vidas-Bubanja, M., cit. delo, str. 406 215 Prema Popovčić-Avrić, S., Vidas-Bubanja, M. (cit.delo, str. 402-403), strategija ECB je fleksibilna i oslanja se na tri osnovna elementa: 1. kontrola novčane mase, 2. neposredno praćenje stope inflacije u Evrolendu, 3. sagledavanje ostalih pokazatelja vezanih za cene. 200 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à koji deluju na kretanja kamatne stope na novčanom tržištu. Na ovom tržištu, kao što smo ranije istakli, dolazi do usklađivanja tražnje i ponude primarnog novca prvenstveno između komercijalnih banaka. Pri tome, centralna banka može bitno da u če na formiranje kratkoročnih kamatnih stopa na novčanom tržištu putem operacija na otvorenom tržištu. Centralna banka, kao što je poznato može da uravnotežava bilans ponude i tražnje primarnog novca na novčanom tržištu putem različitog doziranja primanog novca i da me u če na nivo kamatnih stopa koji se formira na novčanom tržištu. Važno je da kretanje ovih kamatnih stopa bude shvaćeno, od učesnika u finansijskom i realnom sektoru ekonomije, kao signal u pogledu poli ke likvidnos na makro nivou. U razvijenim zemljama tekuća visina kamatnih stopa ima bitnu ulogu u formiranju poslovnih odluka na finansijskom i realnom sektoru i to je osnova za stratešku poziciju centralne banke u tržišnoj ekonomiji. Instrumen monetarne poli ke ECB su: Nedeljene transakcije refinansiranja (nedeljne refi transakcije) – su glavni instrument monetarne poli ke ECB. Mesečne transakcije refinansiranja (mesečne refi transkcije) komercijalnih banaka sa rokovima važenja od mesec dana, dva meseca i tri meseca – su sekundarni instrument monetarne poli ke. Stope obaveznih rezervi. Ključne kamatne stope na novčanom tržištu EMU su: Bazična kamatna stopa (base interest rate) – primenjuje se na noćne depozite koje banke drže kod ECB. Referentna kamatna stopa (reference interest rate) primenjuje se na noćna zaduženja banaka kod ECB u cilju pokrivanja privremenog nedostatka likvidnos ovih banaka. Ukoliko govorimo o interbankarskim pozajmicama na novčanom tržištu EMU, razlikuju se dve vrste kamatnih stopa: Kratkoročne interbankarske pozajmice sa rokovima od 1 nedelje do 12 meseci – jedinstvene kamatne stope na interbankarskom novačnom tržištu EURIBOR (European Intebank Offered Rate); Noćne interbankarske pozajmice – EONIA (Euro Overnight Index Average). 19.2.1. EVROPSKA CENTRALNA BANKA Evropska centralna banka (ECB) se nalazi u Frankfurtu i zvanično je osnovana 1998. godine. Ukoliko grupa zemalja ima istu valutu, onda je logično da zemlje iz te grupe imaju i zajedničku monetarnu poli ku, a ECB je osnovana upravo iz tog razloga. Osnovni cilj ECB je da promoviše stabilnost cena širom evrozone i da osmisli i primeni monetarnu poli ku koja je u skladu s m ciljem. ECB funkcioniše uz asistenciju nacionalnih centralnih banaka iz svake od zemalja evrozone, kao što su: Banque de Fance, Banca MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 201 d’Italica, centralna banka Grčke i nemačka Bundesbanka. Mreža koju čini ECB zajedno sa 27 nacionalnih centralnih banaka iz evrozone naziva se Evrosistem. 216 Termin Evrosistem, zapravo služi da olakša razumevanje strukture centralnih banaka u evro zoni. Evrosistem, kao sistem centralnih banaka evro zone, sastoji se od: Evropske centralne banke i nacionalnih centralnih banaka 15 članica EU koje su prihva le zajedničku valutu. Ciljevi Evrosistema su: Održavanje stabilnos cena na jedinstvenom tržištu. Obezbeđivanje finansijske stabilnos i promovisanje evrospke finansijske integracije. Pridavanje vrhunskog značaja kredibilitetu, poverenju, transparentnos i accountability. Efikasna komunikacija sa stanovnicima Evrope i medijima. Uspostavljanje odnosa s evropskim nacionalnim autorite ma u saglasnos s Ugovorom (Treaty provisions) i uz poštovanje principa nezavisnos . Zajednički rad na ostvarivanju ciljeva po principu decentralizacije. Ključni razlozi za osnivanje sistema centralnih banaka u Ervopi su: Evrosistem svoj pristup bazira na postojećim kompetencijama nacionalnih centralnih banaka njihovom ins tucionalnom ustrojstvu, infrastrukturi, eksper zi i odličnim opera vnim kapacite ma. Takođe, neke centralne banke obavljaju i dodatne zadatke, mimo onih u Evrosistemu. Geografska širina evro zone i već dugoročno izgrađeni odnosi između nacionalnih bankarskih zajednica i njihovih centralnih banaka, nametnula je potrebu kreiranja kreditnih ins tucija i pristupnih tačaka sistemu centralnih banaka u svakoj zemlji članici. Polazeći od nacionalne, kulturne i jezičke raznolikos u evro zoni, nacionalne...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online