US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Prema inostranstvu knjie se na dugovnoj strani i

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: anje koji nalogodavac (uvoznik/kupac) daje ovlašćenoj banci uz prilog odgovarajuće dokumentacije u zavisnos od vrste uvoznog 230 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à posla. Loro doznake su doznake iz inostranstva u korist domaćeg pravnog (izvoznika/ prodavca) ili fizičkog lica korisnikovoj banci upućene putem SWIFT-a. Ček je har ja od vrednos kojom njen izdavalac (trasant) daje nalog (bezulosvan uput) trasatu (banci) da licu određenom u čeku ispla naznačenu svotu novca iz trasantovog pokrića.240 Čekovni elemetni su: Oznaka da je to ček. Bezuslovni nalog za isplatu određene sume novca (u evropskim zemljama, što nije slučaj u zemljama anglosaksonskog prava). Ime trasata. Mesto plaćanja. Datum izdavanja. Potpis trasanta. Čekovne radnje su: izdavanje čeka, prenos čeka, avaliranje čeka, prezentovanje čeka, isplata čekovne sume, opozivanje čeka, protest, no fikacija i regres. Postoje različite vrste čekova, kao što su: gotovinski, barirani, cirkularni, dokumentarni, akredi vni, vizirani i cer ficirani. Međunarodno kreditno pismo je nalog koji jedna banka asignant izdaje drugoj banci ca sedištem u inostranstvu, asignatu da korisniku isprave, asignatu ispla odjednom ili sukcesivno određenu sumu novca. Njime banka ovlašćuje neko lice da može kod druge banke raspolaga određenom sumom novca kada se ispune određeni uslovi. Predstavlja poseban oblik dokumentarnog akredi va. Kreditno pismo je uvek neprenosiva isprava. Učesnici u poslu kod međunarodnog kreditnog pisma su: banka asignat, izdavalac kreditnog pisma, banka asignant upućenik i korisnik kreditnog pisma. Vrste međunarodnog kreditnog pisma su: loro i nostro, obično i cirkularno, klirinško i konver bilno. Obično kreditno pismo karakteriše to što je naznačena banka asignat kod koje se vrši naplata kreditnog pisma. Cirkularno kreditno pismo karakteriše to što se u ulozi banke asignata javlja više banaka kod kojih se može korisnik obra za plaćanje, i osnov isplate je trasirana menica. Kreditna kar ca se može upotrebi za plaćanje ugovorenih vrednos manjih međunarodnih transakcija. Karakterište je to što u sebi sadrži element personalnog (potrošačkog) kredita, putničkog čeka i načina periodičnog finansiranja obračuna sa bankarskim ins tucijama.U skladu s m možemo zaključi , da kreditna kar ca obuhvata tri funkcije: sredstvo bezgotovinskog platnog prometa, instrument kredi ranja vlasnika - kupca i opšteprihvaćeno internacionalno sredstvo plaćanja, bez konverzije jedne valute u nacionalni novac. 240 Čekovna načela su: pismenost, inkorporacije, fiksne čekovne obaveze, strogos , samostalnos i nepo-srednos . D ò®þÄ® Ý®Ýã à 231 1.4.2. DOKUMENTARNI INKASO “Dokumentarni inkaso je bankarski posao kod koga banka preuzima obavezu da po nalogu i za račun klijenta (prodavca, nalogodavca) upla novčano potraživanje koje on ima prema trećem licu (kupcu, trasatu) uz istovremenu predaju određenih dokumenata, dok se nalogodavac obavezuje da za to pla proviziju i troškove banci.” (URC 522)241 Rok plaćanja je regulisan osnovnim ugovorom o kupoprodaji (između izvoznika i uvoznika) i može bi : Plaćanje unapred, Istvoremeno – uz isporuku robe i predaju dokumenata, Posle isporuke. U praksi se najčešće dešava da se plaćanje vrši uz istovremenu predaju dokumenata. To u slučaju dokumentarnog inkasa prodavac odmah po otpremanju robe šalje robna dokumenta banci (dostavnoj banci) koja ih dostavlja na naplatu korespondentskoj (inkaso) banci u zemlji kupca (trasata) sa nalogom da ih preda kupcu tek onda kada bude pla o kupovnu cenu ili akcep rao menicu i ispunio druge uslove predviđene nalogom za naplatu ili instrukcijom. Možemo uoči da se inkaso koris kod plaćanja gde kupac nije unapred poznat, odnosno, kada se proizvodi za tržište. Takođe, inkaso predstavlja i instrument obezbeđenja i instrument plaćanja. Učesnici u poslu sa dokumentarnim inkasom su: prodavac (izvoznik), kupac (uvoznik), dostavna banka (remitent) i inkaso banka. Vrste u poslu dokumentarnog inkasa su: loro i nostro. Loro inkaso označava da se naplata stranog potraživanja vrši u domaćoj zemlji od domaćeg dužnika. Nostro inkaso podrazumeva da se naplata domaćeg potraživanja od strane dužnika vrši preko domaće banke koja koris banku u zemlji plaćanja. 1.4.3. DOKUMENTARNI AKREDITIV Akredi v kao instrument plaćanja je pravni dokument koji izdaje banka na osnovu prethodnog sporazuma sa svojim klijentom, kojim se ona obavezuje da će ispla potraživanja klijenata trećoj strani, na osnovu preuze h proizvoda i usluga. U pitanju je obećanje banke da će ispla dogovorenu sumu novca, po prijemu određenog/ih dokumenta (npr. otpremna dokumenta, dokumenta o osiguranju, dokumenta o kvalitetu, trgovačke fakture, carinske deklaracije, itd.) i u određenom vremenu. „Dokumentarni akredi v (le er of credit – LC) je pismena (uslovna) obaveza banke (akredi vne banke) data prodavcu/izvozniku (korisniku akredi va) na zahtev i prema 241 Jednoobrazna pravila za dokumentarni inkaso (Uniform Rules for Collec on) od 1996. 232 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online