by gi hy vi t code cho moon moon s c speed nhanh hn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nh hơn 1 tính căn. Ví d mu n l y căn 2 c a 4 thì có th s d ng CODE Math.pow(4, .5); ho c Math.sqrt(4); C hai cách trên u ra cùng m t k t qu là 2. Hàm s lư ng giác Nh ng hàm c a object class mà các b n ư c bi t trên có v như r t d h c. Nhưng còn nh ng hàm v lư ng giác như sin, cosin thì “khó nu t” hơn nhi u. M c dù b n có th b qua nh ng hàm này nhưng nh ng hàm lư ng giác này r t h u ích và hay trong vi c t o nh ng ng d ng trong Flash. V y chúng ta hãy cùng tìm hi u cách nó làm vi c nhé! Hàm sin và cosin s d ng qua Math.sin và Math.cosin, bi u di n m i quan h gi a ư ng th ng v i ư ng cong c a m t ư ng tròn. Hình dư i ây bi u di n m t vòng tròn v i m t s i m ư c ánh d u b ng các ch . 0,0; bán kính c a ư ng tròn b ng 1. Vì Hãy tư ng tư ng tâm c a vòng tròn to th , i m trên cùng s có to 0,1 và i m t n cùng bên ph i s có to 1,0 Bây gi b n hãy tư ng tư ng vòng tròn trên là m t ư ng th ng. B t ut i m “a” c...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online