chng ta s thay i m t t trong movie clip lm con tr t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: vào các movie clip venus, earth, and mars movie clips, nhưng mà b n hãy thay i giá tr c a hai bi n speed và radius làm cho hành tinh xa ho c g n m t tr i hơn. G i ý cho các b n nhé, speed c a các hành tinh mercury, venus, earth, and mars là .4, .2, .1, và .05, radius cho các hành tinh là 40, 90, 150, và 210. - Ch y th l i movie. Bây gi thì c b n hành tinh ã chuy n ng, ch còn moon là chưa chuy n ng vì chưa ư c vi t code i u khi n. - Bây gi hãy vi t code cho moon, moon s có speed nhanh hơn và radius nh hơn, và moon s quay quanh earth thay vì quay quanh sun CODE onClipEvent(load) { speed = .5; radius = 15; orbit = 0; } onClipEvent(enterFrame) { orbit += speed; this._x = Math.cos(orbit) * radius + _root.earth._x; this._y = Math.sin(orbit) * radius + _root.earth._y; } - Bây gi hãy ch y th movie c a b n m t l n n a. Bây gi t t c các hành tinh u ã quay r i, nhưng còn m t v n . Earth không chính xác n m gi a qu oc a moon, vì sao th ? B i vì moon s quay trư c earth, vì moon n m m t layer trên layer c a earth. Chúng ta c n ph i làm cho earth quay trư c r i m i n moon. làm như v y, ch n movie clip moon, r i ch...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online