trong hour 18 cc b n s h c v cch a d li u ln server

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: vào frame u tiên c a movie clip - Kéo th m t button vào root - t tên movie clip làm con tr là cursor - Thêm o n code sau vào button CODE on (rollOver) { cursor.gotoAndStop("over button"); } on (rollOut) { cursor.gotoAndStop("normal"); } - Bây gi hãy ch y th xem nào , hãy th click vào button xem sao. Xem k t qu b n làm có gi ng hình này không nhé! Rollovers M t k thu t thông d ng hi n th nh ng thông tin dài là s d ng Rollovers ưa ra nh ng thông tin thay vì s d ng m t button ngư i dùng click vào thì s sang m t trang khác. Ý tư ng c a k thu t này là khi ngư i dùng ưa chu t lư t nh ng vùng nào ó. M i vùng s hi n th cho ngư i dùng xem m t thông tin gì ó trên màn hình. Trong ví d sau, s có 9 vùng như th , m i vùng s là m t tên c a m t hành tinh ( bên trái). Khi chúng ta ưa tr chu t qua nh ng vùng ó thì bên ph i s xu t hi n thông tin v hành tinh ó. Khi ưa tr chu t ra ngoài thì thông tin ó cũng bi n m t. Chúng ta...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online