n u khng t kho if dng k t qu c a s so snh no i t i

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i. B n có th dùng nó copy, xoá hay save n i dung c a output window hay có th tìm ki m ch , v.v. Ngoài ra, pop-up menu này có ph n cho b n ch nh ch "di t b ", b n có th ch n không c n output window in ra các l i (none), hay ch in l i (error), hay ch in c nh báo (error) và cu i cùng là in ra chi ti t các l i hay c nh báo (verbose) Bi n s c c b và toàn b trong gi th 3, chúng ta có nh c n variable (bi n s ) dùng lưu tr thông tin. Và s d ng variable trong AS r t d dàng. B n ch c n n nh giá tr cho variable. Ví d : myVariable = 7. Chúng ta t o variable có tên là myVariable và n nh 7 là giá tr cho nó. (b n có th t tên cho variable là b t c gì b n muôn) Bây gi b n có th th vi t o n code sau: ActionScript var1= 7; var2= "hello world"; trace ("var1: " + var1+ " /var2: " + var2); Khi b n ch y th movie thì output window s có hàng ch sau: var1: 7 /var2: hello world Vì s 7 và "hello world" ư c ch a trong var1 và var2 s ư c in ra. Variable có 2 lo i, local và global. Global variable (bi n s to...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online