00 bn knh c a ng trn b ng 1 v hy t ng t ng tm c a vng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: à có cú pháp như sau: String.substr(start, length);. thông s 1 cho s th t c a ch cái u tiên và th hai cho chi u dài c a chu i. o n code sau cũng s có k t qu tư ng t như cách 1 ActionScript var myString = "Hello World."; trace(myString.charAt(6)); Các hàm c a i tư ng String Sau ây là m t s hàm tiêu bi u c a i tư ng String. 1. indexOf: dùng tìm s th t c a m t ký t hay m t chu i nh trong i tư ng String. N u hàm indexOf tìm không th y ký t hay chu i nh thì s cho ra k t qu -1. ây là cú pháp:myString.indexOf(substring,start)); substring là ký t hay chu i mình mu n tìm, start là s th t mình b t u tìm trong i tư ng String. Ví d : ActionScript var myString = "Hello World."; //output: 6 trace(myString.indexOf("W",0)); //output: 2 trace(myString.indexOf("llo",0)); 2. lastIndexOf: tương t như indexOf nhưng chúng ta tìm ký t cu i cùng i ngư c lên t iký t u tiên. ActionScript var myString = "Hello World."; //output: 2 trace(mySt...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online