{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

24_Gio_Hoc_Flash_2267_89039819 - Gi th 01 Lm quen v i AS...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gi th 01: Làm quen v i AS , Your First Look at AS AS là m t ngôn ng l p trình đượ c xây d ng trong Flash. AS gi ng nh ư các ngôn ng khác nh ư Javascript, C++ v.v. nh ư ng b n không c n bi ế t các ngôn ng khác để h c AS (n ế u có thì càng d h ơ n). B t đ âu h c AS, thì chúng ta coi th AS là gì, làm đượ c nh ng gì và có quan h gì v i các ch c n ă ng khác c a Flash. Trong bài này, b n s tìm hi u coi AS ra đờ i nh ư th ế nào, xem cách vi ế t AS làm sao, tìm hi u AS làm đượ c nh ng gì và sau sau cùng là xác đị nh đượ c n ơ i l ư u tr AS trong Flash. Để đ i sát ngh ĩ a và ti n cho sau này, mình s không d ch m t s t ng ra ti ế ng vi t nh ư script, movieclip v.v. Script là gì? AS là ngôn ng l p trình, v i các l nh sai khi ế n Flash movie làm vi c theo đ úng nh ng gì mình vi ế t (ch có mình vi ế t sai ch computer không làm sai ). Ph n nhi u thì AS ch làm vi c trong môi tr ườ ng c a Flash, tuy nhiên AS c ũ ng có th g i l nh cho browser, h đ i u hành v.v. Script có th ng n g n vài ch hay c ũ ng có th dài c tr ă m trang. Script có th đượ c vi t g p l i m t ch hay c ũ ng có th vi ế t rãi rác kh p n ơ i trong movie. Xu t x c a AS AS rât gi ng ngôn ng C++, Java, javascript .v.v và đượ c d a trên tiêu chu n do ECMA (European Computer Manufactuers Association) l p ra g i là ECMAScript. Nhi u ng ườ i hi u l m r ng AS d a trên Javascript, nh ư ng th c ch t c 2 đề u d a trên ECMAScript. Lúc đầ u vi ế t script trong Flash r t đơ n gi n và cho t i Flash 4 m i đ u c phát tri n nh ư ng c ũ ng v n còn "thô s ơ " v i nh ng vòng l p và các đ i u ki n "if. ..else". Cho t i Flash 5 thì dân Flash m i có th l p trình và g n li n script v i các y ế u t trong movie. . Sang t i Flash MX thì AS đ ã tr thành ngôn ng l p trình toàn di n v i h ơ n 300 câu l nh, hàm .v.v Nh n biêt AS AS đơ n gi n là nh ng câu l nh đượ c vi ế t b ng ti ế ng Anh (vì l này mà mình s không d ch các t ư ti ế ng Anh liên quan đế n AS, và m t ph n thì mình không gi i thu t ng computer hay ti ế ng vi t cho l m) và các phép tính và d u câu. Ví d sau: ActionScript on (press) { gotoAndPlay ("my frame"); }
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B n có th gi i ngh ĩ a đ o n mã trên b ng cách tìm hi u các t chính trong đ ó. Ch "press" g i ý r ă ng ng ườ i dùng đ ang kích chu t vào m t cái gì đ ó, (và trong tr
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 149

24_Gio_Hoc_Flash_2267_89039819 - Gi th 01 Lm quen v i AS...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online