3 ph n ny u c b vo trong ngo c n cn nh ng code th c hi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: p so sánh và các phép tính So sánh 2 giá tr trong AS r t ơn gi n, dùng các ký hi u toán h c như <, >, = Khi n nh giá tr thì dùng d u =, và cho khác bi t thì khi so sánh dùng ==. o n code sau xét coi giá tr c a a có b ng 7 không, và in k t qu ra output window. Và khi test o n code sau, b n s th y true output window ActionScript var a = 7; trace(a == 7); N u b n dùng l n = v i == thì s b l i l i này cho b n. B n có th dùng == runtime ch Flash s không có th tìm ư c so sánh 2 chu i m u t : ActionScript var myString = "Hello World."; trace(myString == "Hello World."); trace(myString == "hello world."); Khi b n test o n code trên thì b n s có ư c "true" và "false" output window, vì l n so sánh th nh t thì b ng nhau, nhưng l n th hai thì không vì ch H và h khác nhau. N u b n mu n th coi 2 giá tr có khác nhau không thì dùng ky hi u != ActionScript var a = 7; trace(a != 9); trace(a != 7); Hàm trace u tiên s cho ra "true" vì 7 khác 9, và cái th hai thì s cho ra "false...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online