As c th lm nh ng g flash movie g m c cc scence c nh v

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: on (press) { gotoAndPlay ("my frame"); } B n có th gi i nghĩa o n mã trên b ng cách tìm hi u các t chính trong ó. Ch "press" g i ý răng ngư i dùng ang kích chu t vào m t cái gì ó, (và trong trư ng h p này là cái nút) Ch k ti p "gotoAndPlay" do 4 ch "go to and play" g p l i, g i ý r ng AS ra l nh cho Flash t im t i m nào ó trong movie và b t u chơi t i m ó. AS có th làm nh ng gì? Flash movie g m có các scence (c nh), và m i c nh s có 1 timeline (th i gi n bi u???) và timeline s có các frame (khung) b t u t s 1. Thông thư ng thì Flash s chơi t frame 1 cho t i frame cu i c a scence v i t c c nh và d ng l i hay l pl it u tuy theo ngư i làm Flash. M c ích chính c a AS là thay i th t trong cách chơi c a Flash. AS có th dùng b t frame nào, hay ch y ngư c tr l i frame trư c hay nh y vài frame r i chơi ti p. Nhưng ó không ch là nh ng gì AS có th làm ư c. AS có th bi n film ho t hình c a Flash thành m t chương trình ng d ng có s tương tác c a ngư i d...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online