Actionscript function changeoptionscheckboxinstance

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: .document.newWindowMovie.SetVariable("jsCommOK","OK"); } o n code trên s th t giá tr cho bi n jsCommOK là OK. N u trình duy t có h tr JavaScript thì jsCommOK s mang giá tr OK còn n u không thì bi n jsCommOK v n là undefined. ch y hàm initComm u tiên thì b n s a l i ph n BODY c a trang HTML như sau: CODE <BODY bgcolor="#FFFFFF" onLoad="initComm();"> i u này có nghĩa là hàm initComm s ư c g i ngay sau khi trang này load xong. - Bây gi hãy quay tr l i file Flash c a b n, s a o n script c a button thành: CODE on (release) { if (jsCommOK == "OK") { fscommand ("newwindow", "content.html"); } else { getURL ("content.html", "_blank"); } } Luy n t p: T o m t SlideShow ư c i u khi n b i JavaScript Trong ph n này, chúng ta s cùng nhau làm m t file Flash không có ActionScript mà s ư c i u khi n b ng JavaScript. - T o m t movie Flash m i v i 3 frame ho c nhi u hơn. N i dung c a m i frame thì không quan tr ng, b n mu n gì trong ó cũng ơc nhưng m t l i khuyên là m i frame nên khác nh...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online