Actionscript

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: và x lý nó thành 1 tài li u XML. CODE myXML = new XML(); myXML.parseXML("<user><name>Gary</name><ID>47</ID></user>"); Hay b n có th vi t tr c ti p như sau CODE myXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</ID></user>"); N u mà chu i ư c nh p vào không th t o thành XML hoàn ch nh thì b n có th dùng c tính status ki m tra. CODE myXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</user>"); trace(myXML.status); Output window s cho ra -9 khi ch y o n code trên. -9 có nghĩa là thi u th óng (end tag), vì mình thi u th </ID>. N u output window cho ra -10 thì b n thi u th m (start tag), và 0 có nghĩa là m i vi c hoàn ch nh L y d li u t i tư ng XML Có nhi u hàm làm vi c này. Ví d , b n có th dùng firstChild u tiên c a i tư ng XML: l y nút (node) CODE myXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</ID><...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online