B n c th t o m t i t ng date m i b ng cch cung c p

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: h.random() * 10 + 1); Bây gi thì k t qu tr v là 1.0 n 11.0 nhưng s không có k t qu 11.0. Hãy s d ng hàm Math.floor làm tròn xu ng. CODE trace(Math.floor(Math.random() * 10 + 1)); Th t ra thì con s ng u nhiên trong máy tính cũng chưa th t s ng u nhiên. B i vì nó không th t s thay i trong b vi x lý. Thay vào ó s có m t con s chu n, m t con s nào ó không bi t trư c ư c như là gi ho c phút… c a h th ng, con s này s ư c ưa và m t bi u th c r t ph c t p, r t r t ph c t p mà chúng ta không th oán ư c. K t qu tr v cho chúng ta k t qu dư ng như là ng u nhiên. K t qu này s ư c ưa và m t hàm tính m t l n n a là lưu l i thành con s chu n tính ng u nhiên cho l n t i p theo. Hãy nghĩ v i u này, s ng u nhiên trong i s ng th t s cũng không th t s ng u nhiên. N u chúng ta gi m t m t c a con xúc x c, th y úng theo m t hư ng th t chính xác, chúng ta s có cùng m t k t qu ư c r i, bây gi hãy th t o m t s ng u nhiên t 3 n 7. Làm th nào ây? Ah, có m t th thu t cho b n ây: CODE trace(Math.floor(Math.random() * 5 + 3); Tron...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online