B n c th thay i gi tr c a variable v i cc php tnh n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: vie, thì l nh trace() m i có th vi t các thông tin ra output window. Output window r t quan tr ng trong vi t "di t b ", dùng nó chung v i trace b n có th quan sát các thông s , bi n s , các i tư ng, thu c tính i tư ng .v.v Trong lúc h c AS, b n có th vi t m t an script ng n không làm gì c nh ng ch vi t thông tin ra output window, như o n code trên. Th c hành: vi t thông tin ra output windown Cách t t nh t hi u rõ ch c năng c a output window là s d ng nó. Bây gi mình s vi t m t o n code ng n g i thôi tin ra output window nhe. 1. T o m t file m i 2. Ch n frame u tiên c a movie, m Action panel. Ch nh kích thư c cho action panel l n vi t, và nh dùng expert mode 3. Kích chu t vào ph n vi t script và vi t câu sau: trace("hello world"); 4. Ch y th movie (Control + Enter) 5. B n th y gì F2) output window? (N u output window c a b n chưa m thì hãy nh n Gi ng như action panel, output window có 1 cái pop-up menu nho nh trên góc ph...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online