B n c th xem trang 10bannerhtml 10bannerfla trong ci

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mu n ngư i dùng nh n phím nhi u l n thì i tư ng Key s không phân bi t ư c ó là 1 l n nh n dài hay là nhi u cái nh n th t nhanh. Ví v y Flash MX, MM cho chúng ta thêm m t l a ch n n a là Key listeners. b n có th dùng "listener" (có th hi u nó như m t quan sát viên) theo dõi s ki n c a bàn phím và thông báo cho Flash ngay khi phím ư c nh n. Listener có 2 ph n. Ph n u là ph n t o listener. B n ph i ra l nh cho listener này chú ý vào s ki n c a bàn phím. ây là code cho t o listener ActionScript Key.addListener(_root); L nh Key.addlistner t o listener cho i tư ng trong thông s là _root. Và này s ư c thông báo v s ki n c a bàn phím. i tư ng Trong o n code trên, _root là i tư ng ư c thông báo v s ki n c a bàn phím. Nhưng khi nh n ư c thông báo thì _root ph i làm gì? Vì v y chúng ta c n ph i vi t code x lý s ki n cho _root. Ví d o n code sau s ư c th c hi n khi _root nh n ư c thông báo v s ki n bàn phím. ActionScript _root.onKeyUp = fu...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online